Смекни!
smekni.com

Особливості бухгалтерського обліку в кредитних спілках (стр. 11 из 12)

РОЗДІЛ 3

Умови членства та порядок прийняття нових членів Спілки, права та обов'язки членів Кредитної спілки

Стаття 8. Порядок прийняття нових членів

8.1. Заява кандидата про вступ до Спілки складається письмово за формою, встановленою Правлінням, та має бути розглянутою Правлінням на наступному його засіданні. Якщо на розгляд вступних заяв призначено одного із членів Правління, на наступному засіданні Правління прийняті ним заяви підлягають затвердженню.

8.2. Кожному членові Спілки видається членська книжка, до якої заносяться всі внесені членом вклади, отримані позички та доходи, нараховані за членськими вкладами. За відновлення втраченої членської книжки член спілки сплачує встановлений Правлінням грошовий збір.

Стаття 9. Умови членства у Кредитній спілці

9.1. Членами Спілки можуть бути лише працівники підприємства, установи, навчального закладу та члени їх сімей, пенсіонери, що закінчили свою трудову діяльність на підприємстві, а також члени їх сімей.

(або визначити іншу спільність інтересів, передбачену Положенням)

9.2. Якщо член Спілки перестає відповідати вимогам, викладеним у пункті 9.1, він може залишатись членом Спілки та не обмежується у правах.

9.3. Кандидат набуває прав члена Кредитної спілки при виконанні таких умов:

- кандидат відповідає вимогам до членства, що викладені у пункті 9.1;

- Правління схвалило на своєму засіданні заяву кандидата про вступ до Спілки;

- кандидат сплатив вступний та принаймні один членський внесок, розмір яких визначається Правлінням.

9.4. Член Спілки, що забрав усі свої членські внески, втрачає права членства.

Стаття 10. Права та обов'язки членів Спілки

10.1. Член Кредитної спілки незалежно від суми вкладених ним коштів має право:

- знайомитись із Статутом та Угодою про заснування Кредитної спілки;

- брати участь у вирішенні всіх питань діяльності Кредитної спілки шляхом голосування на загальних зборах;

- обирати та бути обраним до органів правління Кредитної спілки;

- мати інформацію про стан своїх вкладів, про фінансовий стан Кредитної спілки та рішення, прийняті її статутними органами;

- отримувати позички у порядку, визначеному цим Статутом, та на умовах, визначених Правлінням та Кредитним комітетом;

- користуватись усіма послугами, пропонованими Кредитною спілкою;

- припинити своє членство у Спілці у порядку, визначеному цим Статутом.

10.2. Член Кредитної спілки зобов'язаний:

- сприяти популяризації принципів діяльності кредитних спілок;

- дотримуватись вимог Статуту;

- сплачувати вступний та членські внески;

- сплачувати позички, отримані у Кредитній спілці на умовах, передбачених Кредитною угодою;

- не пізніше як за місяць повідомляти Правління про свій намір забрати (частково чи повністю) свої членські внески або припинити членство.

Стаття 11. Порядок припинення членства

11.1. Член Кредитної спілки може вибути з неї у будь-який час за бажанням. Він повинен подати письмову заяву про це до Правління принаймні за місяць.

11.2. Правління на наступному засіданні повинно розглянути заяву члена Спілки та прийняти рішення про припинення його членства.

11.3. Членові Спілки, який вибуває, Кредитна спілка виплачує всі його членські внески разом із належним доходом після відрахування його заборгованостей перед Спілкою. Розрахунки виконуються на дату подачі заяви.

11.4. Член Кредитної спілки може бути позбавлений членства 2/3 голосів членів Правління. Але перед голосуванням йому обов'язково надається можливість висловитись. В цьому разі Кредитна спілка розраховується із виключеним членом Спілки, як вказано у пункті 11.3.

РОЗДІЛ 4

Кошти та фінансові послуги Кредитної спілки

Стаття 12. Вступний та членський внески

12.1. Вступний внесок становить ______ відсотків мінімальної заробітної плати та сплачується членом одноразово при прийнятті в члени Кредитної спілки. Цей внесок при припиненні членства не повертається.

12.2. Членський внесок становить _____ відсотків мінімальної заробітної плати. Він належить членові Кредитної спілки на правах власності. Кількість сплачених членських внесків визначає частку члена Кредитної спілки в її майні та його особисту фінансову відповідальність за зобов'язаннями Спілки.

12.3. В умовах інфляції розмір вступного та членського внесків може змінюватись Правлінням, але не частіше ніж раз на два місяці.

Стаття 13. Кошти Кредитної спілки

13.1. Кошти Кредитної спілки утворюються із вступних та членських внесків її членів, а також за рахунок інших надходжень, передбачених Положенням про Кредитні спілки в Україні.

Стаття 14. Позичковий фонд

14.1. Позичковий фонд формується із коштів Кредитної спілки (окрім вступних внесків) та використовується для надання позичок.

Стаття 15. Резервний фонд

15.1. Резервний фонд належить Кредитній спілці і використовується для покриття втрат від неповернення позичок і підлягає розформуванню та розподілу між членами лише в разі ліквідації Кредитної спілки.

15.2. Резервний фонд формується за рахунок вступних внесків та частки доходів членів Кредитної спілки шляхом щоквартальних відрахувань у визначених Правлінням відсотках до моменту, коли його розмір становитиме 5 - 15 % суми наданих позичок.

Стаття 16. Інші фонди Кредитної спілки

16.1. Окрім резервного та позичкового фонду Правління може створити інші фонди (навчальний, культурно-освітній, видавничий і т. ін.), встановивши порядок їх формування та використання.

Стаття 17. Позички членам

17.1. Кредитна спілка надає позички лише її членам на умовах та на строк, визначений Кредитним комітетом.

17.2. Боржник може сплатити свою позичку рівними частками або одноразово до строку, обумовленого Кредитною угодою.

17.3. Заява про надання позички подається за формою, встановленою Кредитним комітетом, і повинна містити дані про мету отримання позички, її забезпечення, строк та джерела її повернення.

17.4. При прийнятті Кредитним комітетом рішення про надання позички між Кредитною спілкою та позичальником укладається Кредитна угода, в якій визначаються строк та умови повернення позички.

17.5. Одному членові Кредитної спілки не може бути надано позичку, що перевищує 10 % від Позичкового фонду Кредитної спілки (на момент подачі заяви).

17.6. Одноразова позичка, що перевищує ____ мінімальних заробітних плат, надається обов'язково під заставу майна або майнових прав.

17.7. Якщо одноразова позичка, або якщо сума позичок, гарантій та поручительств одного члена перевищує ____ мінімальних заробітних плат, рішення про її надання затверджується Правлінням.

17.8. Усі члени Правління, Наглядового та Кредитного комітетів та інші працівники Спілки можуть отримати позичку за умови:

- кожна така позичка надається на підставах та згідно з умовами, що діють для всіх інших членів Кредитної спілки;

- працівник керівних органів Спілки, що особисто зацікавлений у вирішенні питання, не може бути присутнім при розгляді цього питання.

17.9. Придбане під заставу майно Кредитна спілка повинна в тримісячний термін продати на аукціоні, а виручені кошти додати до Позичкового фонду.

Стаття 18. Порядок використання вільних коштів Кредитної спілки

18.1. У разі наявності в Кредитній спілці вільних коштів та відсутності незадовільненого попиту на позички Кредитна спілка має право надавати позички іншим Кредитним спілкам та асоціаціям кредитних спілок.

Стаття 19. Фінансовий рік

19.1. Фінансовий рік Кредитної спілки закінчується 31 грудня кожного року.

РОЗДІЛ 5

Загальні положення

Стаття 20. Загальні положення

20.1. Працівники Правління, Кредитного та Наглядового комітетів, а також інші працівники Кредитної спілки мають зберігати у таємниці інформацію про всі рахунки та справи членів, за винятком випадку, якщо за рішенням Правління дані про надану позичку та її сплату оголошуються у зв'язку із порушенням членом Спілки умов Кредитної угоди.

20.2. У разі припинення повноважень члена Правління, Наглядового або Кредитного комітетів, Правління своїм рішенням заповнює вакансію, призначивши одного з членів Кредитної спілки на виконання відповідних обов'язків до наступних загальних зборів.

20.3. Вся інформація про стан вкладів членів та інші документи Кредитної спілки мають бути доступними для вивчення членами Правління та Комітетів Кредитної спілки.

Стаття 21. Філії (відділення) Кредитної спілки

21.1. У разі потреби загальні збори Кредитної спілки можуть прийняти рішення про відкриття її філії (відділення) для надання послуг групам членів Спілки, що мешкають або працюють у географічній віддаленості від її офісу.

21.2. Філія Кредитної спілки не є юридичною особою, діє під керівництвом статутних органів управління Спілки, користується правами та виконує функції, передбачені для неї Положенням про філію, що затверджується Правлінням.

Стаття 22. Ліквідація Кредитної спілки

22.1. Рішення про ліквідацію Кредитної спілки може бути прийняте загальними зборами. Ліквідація Спілки проводиться відповідно до чинного законодавства.

22.2. При ліквідації Кредитної спілки кожному її членові виплачуються членські внески разом із належним доходом, а також пропорційна кількості його членських внесків частина Резервного фонду, але лише після того, як Кредитна спілка розрахується за своїми зобов'язаннями перед третіми особами.


Додаток 4

ЗАЯВА

_____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові засновників або їх уповноважених, представників, рік народження, місце постійного проживання, N телефону)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

подають установчі документи на реєстрацію____________________________

(назва об'єднання громадян і територія, в межах якої діє об'єднання)