Смекни!
smekni.com

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування (стр. 10 из 11)

На субрахунку 713 ‘‘Доходи за iншими коштами’’ обліковуються доходи за іншими коштами, які отримує установа для витрати згiдно з кошторисом доходів та видатків.

На субрахунку 714 ‘‘Кошти батькiв за надані послуги’’ облiковуються надходження за рахунок коштiв батькiв на утримання дiтей у дитячих закладах та за інші послуги, крiм шкiл-iнтернатiв.

На субрахунку 715 ‘‘Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду’’ облiковуються кошти спеціального фонду, спрямовані на покриття дефіциту бюджету.

На субрахунку 716 ‘‘Доходи за витратами майбутніх періодів’’ обліковуються суми коштів за договорами з фізичними або юридичними особами за надані послуги, що надійшли у звітному році і не використані, але які будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені договорами.

72 ‘‘Доходи від реалізації продукції, виробів і

виконаних робіт’’

Реалiзацiя готових виробiв i продукцiї виробничих (навчальних) майстерень, пiдсобних сiльських та навчально-дослiдних господарств, готової друкованої продукцiї, наданих послуг, а також реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами облiковується на рахунку 72 ‘‘Доходи від реалiзацiї продукцiї, виробiв i виконаних робiт’’, який розподiляється на субрахунки:

721 ‘‘Реалiзацiя виробiв виробничих (навчальних) майстерень’’;

722 ‘‘Реалiзацiя продукцiї пiдсобних (навчальних) сiльських господарств’’;

723 ‘‘Реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами’’.

На субрахунку 721 ‘‘Реалiзацiя виробiв виробничих (навчальних) майстерень’’ облiковується реалiзацiя готових виробiв, що випускають виробничi (навчальнi) майстернi, а також готової друкованої продукцiї i наданих послуг.

Кредитовий залишок за субрахунком 721 вiдображає суму прибутку, а дебетовий - збитки вiд реалiзацiї виробiв, друкованої продукцiї i наданих послуг.

Результати реалiзацiї пiсля закiнчення звiтного року вiдносяться на рахунок 43 ‘‘Результати виконання кошторисів’’.

На субрахунку 722 ‘‘Реалiзацiя продукцiї пiдсобних (навчальних) сiльських господарств’’ облiковується реалiзацiя продукцiї, що випускається пiдсобними сiльськими i навчально-дослiдними господарствами.

Кредитовий залишок цього субрахунку вiдображає суму прибутку, а дебетовий - збитки вiд реалiзацiї продукцiї.

Результати пiсля закiнчення року вiдносяться на рахунок 43 ‘‘Результати виконання кошторисів’’.

На субрахунку 723 ‘‘Реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами’’ облiковується вартiсть виконаних i зданих науково-дослiдних i конструкторських робiт замовникам за договорами.

Списання результатiв вiд реалiзацiї науково-дослiдних i конструкторських робiт, виконаних за договорами, провадиться за закiнченими темами, якi зданi за актами замовникам.

73 ‘‘Доходи бюджетів’’

Рахунок 73 передбачений для обліку коштів сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетiв.

На субрахунку 731 ‘‘Доходи сiльських, селищних, мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетів’’ облiковуються доходи, що надiйшли на поточний рахунок в установу банку або орган Державного казначейства на ім’я сiльської, селищної, мiської (мiст районного пiдпорядкування) рад, а також операцiї з повернення цих сум.

Клас 8. Витрати

Клас 8 ‘‘Витрати’’ застосований для обліку фактичних видатків і витрат бюджетних установ та касових видатків сiльських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

80 ‘‘Видатки iз загального фонду’’

Облiк видаткiв з бюджету ведеться на рахунку 80 ‘‘Видатки iз загального фонду’’ з розподiлом на субрахунки:

801 ‘‘Видатки з державного бюджету на утримання установи та iншi заходи’’;

802 ‘‘Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи’’;

803 ‘‘Видатки сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетiв’’.

На субрахунку 801 ‘‘Видатки з державного бюджету на утримання установи та iншi заходи’’ облiковуються фактичні видатки за рахунок коштів державного бюджету на утримання установ та на iншi заходи.

Видатки бюджетних коштiв проводяться у вiдповiдностi з затвердженим кошторисом.

Пiсля закiнчення року субрахунок 801 у головних розпорядникiв коштiв закривається шляхом списання проведених протягом року видаткiв у дебет субрахунку 701 ‘‘Асигнування з державного бюджету на видатки установи та iншi заходи’’. У нижчестоящих розпорядникiв коштiв списання видаткiв проводиться в дебет субрахунку 681 ‘‘Внутрішні розрахунки за загальним фондом’’.

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 801 у дебет субрахунку 431 ‘‘Результат виконання кошторису за загальним фондом’’.

На субрахунку 802 ‘‘Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи’’ облiковуються фактичні видатки, проведенi установами за рахунок коштiв, одержаних з місцевого бюджету на виконання заходiв, передбачених кошторисом даної установи.

Пiсля закiнчення року видатки із субрахунку 802 списуються у головних розпорядникiв коштiв у дебет субрахунку 702 ‘‘Асигнування з мiсцевого бюджету на видатки установи та iншi заходи’’, а у нижчестоящих розпорядникiв коштiв - у дебет субрахунку 681 ‘‘Внутрішні розрахунки за загальним фондом’’.

У кінці року фактичні видатки списуються з кредиту субрахунку 802 у дебет субрахунку 431 ‘‘Результат виконання кошторису за загальним фондом’’.

На субрахунку 803 ‘‘Видатки сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетiв’’ облiковуються касові видатки в централiзованих бухгалтерiях сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетах.

У дебет субрахунку 803 записуються суми проведених касових видаткiв.

У кiнцi року касовi видатки списуються з кредиту субрахунку 803 у дебет субрахунку 421 ‘‘Результати виконання сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетів’’.

81 ‘‘Видатки спеціального фонду’’

Облiк фактичних видаткiв за рахунок спеціального фонду згідно з кошторисами ведеться на рахунку 81 ‘‘Видатки спеціального фонду’’, який розподiляється на субрахунки:

811 ‘‘Видатки за спецiальними коштами’’;

812 ‘‘Видатки за іншими власними надходженнями’’;

813 ‘‘Видатки за iншими коштами’’.

На субрахунку 811 ‘‘Видатки за спецiальними коштами’’ облiковуються фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами доходів та видатків у частині спеціальних коштів установ. При здійсненні видатків спецiальних коштiв дотримуються такого самого порядку, який встановлено щодо бюджетних коштiв. На цьому субрахунку за рiшенням головного бухгалтера можуть також облiковуватися витрати пiдсобних господарств.

На субрахунку 812 ‘‘Видатки за іншими власними надходженнями’’ облiковуються фактичні видатки спеціального фонду за кошторисами доходів та видатків у частині інших власних надходжень установ. При витрачанні інших власних надходжень дотримуються такого самого порядку, що його встановлено щодо бюджетних коштiв.

На субрахунку 813 ‘‘Видатки за iншими коштами’’ облiковуються фактичні видатки спеціального фонду кошторису доходів і видатків у частині інших коштів. При здійсненні видатків інших власних надходжень дотримуються такого самого порядку, що його встановлено щодо бюджетних коштiв.

82 ‘‘Виробничі витрати’’

Для облiку витрат на виробництво призначено рахунок 82 ‘‘Виробничі витрати’’, який розподiляється на субрахунки:

821 ‘‘Витрати виробничих (навчальних) майстерень’’;

822 ‘‘Витрати пiдсобних (навчальних) сiльських господарств’’;

823 ‘‘Витрати на науково-дослiднi роботи за договорами’’;

824 ‘‘Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв’’;

825 ‘‘Витрати на заготiвлю i переробку матерiалiв’’.

На субрахунку 821 ‘‘Витрати виробничих (навчальних) майстерень’’ обліковуються витрати на випуск готових виробiв у виробничих (навчальних) майстернях, а також видання друкованої продукції та надання послуг.

На дебет субрахунку 821 зараховуються всі витрати на виготовлення виробiв, видання друкованої продукцiї i на надані послуги.

Залишок субрахунку 821 вiдображає суму витрат незавершеного виробництва продукцiї (що знаходиться в процесi виробництва).

На субрахунку 822 ‘‘Витрати пiдсобних (навчальних) сiльських господарств’’ обліковуються витрати пiдсобних сiльських i навчально-дослiдних господарств. Облiк витрат ведеться окремо за галузями господарства (тваринництвом, рослинництвом), за їх видами. Щодо рослинництва ведеться окремо облiк витрат на рільництво, овочiвництво, садiвництво. При потребі облiк може бути органiзовано за окремими культурами (зерном, овочами, картоплею i т. ін). Щодо тваринництва облiковуються окремо витрати на велику рогату худобу, вiвчарство, свинарство і т. ін.

Усi витрати виробництва, а також витрати, що сталися внаслiдок падежу молодняка тварин, вiдносяться до дебету субрахунку 822.

На субрахунку 823 ‘‘Витрати на науково-дослiднi роботи за договорами’’ обліковуються витрати на виконання науково-дослiдних i конструкторських робiт за договорами з пiдприємствами i установами. При укладеннi договору у вартiсть робiт включаються всi видатки, пов'язанi з виконанням теми (роботи), у тому числi й витрати на придбання спецобладнання, необхiдного для проведення робiт. Спецобладнання, придбане для виконання науково-дослiдних i конструкторських робiт за господарськими договорами, облiковується в складi витрат незавершеного виробництва (за дебетом субрахунку 823).

До дебету субрахунку 823 вiдносяться всi витрати на виконання науково-дослiдних робiт. Залишок за субрахунком 823 на кiнець року може бути за незакiнченими роботами.

Фактична вартiсть виконаних науково-дослiдних робiт i зданих замовникам списується з кредиту субрахунку 823 у дебет субрахунку 723 ‘‘Реалiзацiя науково-дослiдних робiт за договорами’’.