Смекни!
smekni.com

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування (стр. 5 из 11)

На суму придбаних запасів дебетується субрахунок рахунку 20 і кредитується відповідний субрахунок класів 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ або 6 ‘‘Поточні зобов`язання’’.

За використаними запасами кредитується субрахунок рахунку 20 і дебетується субрахунок класу 8 ‘‘Витрати’’.

21 ‘‘Тварини на вирощуванні і відгодівлі’’

На рахунку 21 ‘‘Тварини на вирощуванні i вiдгодiвлi’’ обліковуються усі види тварин i тварини на вiдгодiвлi, птахи, кролі, хутровi звiрi, сiм'ї бджiл незалежно вiд їх вартостi з розподілом на субрахунки:

211 ‘‘Молодняк тварин на вирощуванні’’;

212 ‘‘Тварини на відгодівлі’’;

213 ‘‘Птиця’’;

214 ‘‘Звірі’’;

215 ‘‘Кролі’’;

216 ‘‘Сім’ї бджіл’’;

217 ‘‘Доросла худоба, вибракувана з основного стада’’;

218 ‘‘Худоба, прийнята від населення для реалізації’’.

На субрахунку 211 ‘‘Молодняк тварин на вирощуванні’’ ведеться облік наявності, надходження і вибуття молодняка великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз та коней за групами:

велика рогата худоба, телички (за роками народження); бички (за роками народження); нетелі, корови первістки для реалізації;

свині: поросята до двох місяців (до відлучки від матки); поросята від двох до чотирьох місяців; ремонтні свинки; ремонтні кабанчики; свиноматки, що перевіряються; молодняк свиней на відгодівлі;

вівці і молодняк народження поточного року; молодняк народження минулих років і ярки (до переведення в основне стадо). Облік за кожною групою ведеться окремо за рунами: тонкорунні, напівтонкорунні, напівгрубововняні, грубововняні;

кози: молодняк народження поточного року; молодняк народження минулого року;

коні: молодняк робочих коней (за роками народження і статтю); молодняк племінних коней (за роками народження і статтю).

Молодняк племінних тварин усіх видів обліковується також за породами.

На субрахунку 212 ‘‘Тварини на відгодівлі’’ ведеться облік наявності, надходження і вибуття дорослої худоби, переведеної з основного стада на відгодівлю і нагул за видами худоби: велика рогата худоба на відгодівлі і нагулі; свині на відгодівлі; вівці на нагулі та відгодівлі; кози на нагулі та відгодівлі.

На субрахунку 213 ‘‘Птиця’’ ведеться облік наявності, надходження і вибуття всієї птиці, як молодняка, так і дорослої, за такими обліковими групами:

кури яєчного напрямку: молодняк; маточне стадо несучок; промислове стадо несучок; ремонтний молодняк;

кури м’ясного напрямку: молодняк; м’ясні курчата (бройлери); маточне стадо;

качки: молодняк; доросле стадо;

гуси: молодняк; доросле стадо;

індики: молодняк; доросле стадо;

цесарки: молодняк; доросле стадо;

перепілки: молодняк; доросле стадо.

На субрахунку 214 ‘‘Звірі’’ ведеться облік наявності, надходження і вибуття хутрових звірів за видами, окремо молодняка і основного стада.

На субрахунку 215 ‘‘Кролі’’ ведеться облік наявності, надходження та вибуття кролів за породами, окремо молодняка і основного стада.

На субрахунку 216 ‘‘Сім’ї бджіл’’ ведеться облік наявності, надходження і вибуття бджолиних сімей за кількістю сімей, їх вартістю в цілому на пасіці.

На субрахунку 217 ‘‘Доросла худоба, вибракувана з основного стада’’ ведеться облік поголів’я і балансової вартості вибракуваних і реалізованих або забитих на м’ясо в господарстві без відгодівлі продуктивних тварин і робочої худоби за видами.

На субрахунку 218 ‘‘Худоба, прийнята від населення для реалізації’’ ведеться облік руху тварин за видами, прийнятих від населення для реалізації.

Закуплені молодняк худоби і доросла худоба для відгодівлі оприбутковуються за вартістю придбання на дебет рахунку 21 з кредиту відповідного субрахунку класу 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’.

22 ‘‘Малоцінні та швидкозношувані предмети’’

Наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, термін експлуатації яких не перевищує один рік, відображається на субрахунку 221 ‘‘Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі і в експлуатації’’.

Придбання малоцінних і швидкозношуваних предметів відображається за дебетом субрахунку 221 і кредитом відповідного субрахунку класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’, 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’. Одночасно робиться другий запис за дебетом відповідного субрахунку класу 8 ‘‘Витрати’’ і кредитом субрахунку 411 ‘‘Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами’’.

Вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів відображається за кредитом субрахунку 221 і дебетом субрахунку 411 ‘‘Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами’’.

23 ‘‘Матеріали і продукти харчування’’

Матерiали i продукти харчування, що знаходяться в установах за їх предметною характеристикою незалежно вiд коду економічної класифікації видаткiв, за рахунок якої вони були придбані, облiковуються на рахунку 23 ‘‘Матерiали i продукти харчування’’, який подiляється на субрахунки:

231 ‘‘Матерiали для учбових, наукових та iнших цілей’’;

232 ‘‘Продукти харчування’’;

233 ‘‘Медикаменти i перев'язувальнi засоби’’;

234 ‘‘Господарськi матерiали i канцелярське приладдя’’;

235 ‘‘Паливо, горючі i мастильнi матерiали’’;

236 ‘‘Тара’’;

237 ‘‘Матерiали в дорозi’’;

238 ‘‘Запаснi частини до машин i обладнання’’;

239 ‘‘Iншi матерiали’’.

На субрахунку 231 ‘‘Матерiали для учбових, наукових та iнших цiлей’’ облiковуються реактиви i хiмiкати, скло i хiмпосуд, метали, електроматерiали i радiоматерiали, радiолампи, фотоприладдя, папiр призначений на видання навчальних програм, посiбникiв та наукових робiт, пiддослiднi тварини та iншi матерiали для навчальної мети i науково-дослiдних робiт, а також дорогоцiннi та iншi метали для протезування.

Облiк дорогоцiнних металiв для протезування ведеться у вiдповiдностi з Положенням про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженим спільним наказом Мiнiстерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державного комітету України з матеріальних ресурсів, Національного банку України, Державного комітету України по рідкісних, дорогоцінних металах та дорогоцінному камінню від 23.06.94 №54/11/161-91/15 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.07.94 за №158/367.

На субрахунку 232 ‘‘Продукти харчування’’ облiковуються продукти харчування в установах, у кошторисах яких передбаченi асигнування за кодом економічної класифікації видатків 1133 ‘‘Продукти харчування’’.

На субрахунку 233 ‘‘Медикаменти i перев'язувальні засоби’’' облiковуються медикаменти, компоненти, бактерициднi препарати, сироватки, вакцини, кров та перев'язувальнi засоби в лiкарнях, лiкувально-профiлактичних, лiкувально-ветеринарних та iнших закладах, у кошторисах яких передбаченi асигнування за кодом 1132 економічної класифікації видатків ‘‘Медикаменти та перев'язувальні матеріали’’.

На цьому субрахунку також облiковуються допомiжнi та аптекарськi матерiали в лiкувальних закладах, якi мають свої аптеки.

На субрахунку 234 ‘‘Господарськi матерiали i канцелярське приладдя’’ облiковуються господарськi матерiали, що використовуються для поточних потреб установ (електричнi лампи, мило, щiтки та iн), будiвельнi матерiали для поточного ремонту. Тут обліковуються медикаменти i перев'язувальнi засоби установ, у кошторисах яких асигнування на цю мету передбачаються за кодом 1131 економічної класифікації видатків ‘‘Предмети, матеріали, обладнання та інвентар’’.

На субрахунку 235 ‘‘Паливо, горючі i мастильнi матерiали’’ облiковуються всi види палива, пального i мастильних матерiалiв, що знаходяться на складах або в коморах (дрова, вугiлля, торф, бензин, гас, мазут, автол i т. ін), а також безпосередньо у матерiально вiдповiдальних осiб.

На субрахунку 236 ‘‘Тара’’ облiковується поворотна тара, обмiнна тара (бочки, бiдони, ящики, банки склянi, пляшки i т. ін), як порожня, так i та, що вміщує матерiальні цiнності.

На субрахунку 237 ‘‘Матерiали в дорозi’’ облiковуються матерiали, оплаченi установами за поставками, якi не надiйшли до кiнця мiсяця на склад і за якими надійшли транспортні документи, а також матерiали, одержанi на склади груп централiзованого постачання i не розподiленi за установами. При надходженні матеріалів вони розписуються за субрахунками.

На субрахунку 238 ‘‘Запаснi частини до машин i обладнання’’ облiковуються запаснi частини, призначенi для ремонту i замiни спрацьованих частин машин (медичних, електронно-обчислювальних та iн), обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів (мотори, автомобiльнi шини, включаючи покришки, камери i обiднi стрiчки тощо), що не обліковуються на субрахунку 105 ‘‘Транспортні засоби’’.

На субрахунку 239 ‘‘Iншi матерiали’’ облiковується сіно, овес, інші види кормів та фуражу для худоби та інших тварин, а також насiння, добрива та iншi матерiали.

За дебетом субрахунків рахунку 23 обліковуються матеріали і продукти харчування, що придбані установою. При цьому кредитується відповідний субрахунок рухунку класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’, 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’.

За кредитом cубрахунку рахунку 23 здійснюється списання матеріалів і продуктів харчування. При цьому кредитується відповідний субрахунок класу 8 ‘‘Витрати’’.

24 ‘‘Готова продукція’’

Облік готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, а також готової друкованої продукцiї ведеться на субрахунку 241 ‘‘Вироби виробничих (навчальних) майстерень’’.

Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 241 і кредитом субрахунку 821 ‘‘Витрати виробничих (навчальних) майстерень’’.

На суму реалізованої готової продукції кредитується субрахунок 241 і дебетується субрахунок 721 ‘‘Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень’’.

25 ‘‘Продукція сільськогосподарського виробництва’’

Облік протягом року продукцiї пiдсобних сiльських i навчально-дослiдних господарств ведеться на субрахунку 251 ‘‘Продукцiя пiдсобних (навчальних) сiльських господарств’’.