Смекни!
smekni.com

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування (стр. 11 из 11)

На субрахунку 824 ‘‘Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв’’ обліковуються витрати на виготовлення рiзних експериментальних пристроїв (установок, зразків машин i приладiв, стендів для випробування) для проведення наукових дослiдiв за роботами, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

На субрахунку 825 ‘‘Витрати на заготiвлю i переробку матерiалiв’’ обліковуються операцiї із заготiвлi i переробки матерiалiв господарським способом (пошиття бiлизни, заготiвля палива, переробка овочiв тощо). На цьому субрахунку відображається собiвартiсть заготовлених i перероблених матерiалiв. На дебет субрахунку 825 зараховуються всi видатки, пов'язанi із заготiвлею i переробкою матерiалiв, їх вартiсть, а також видатки на доставку, зберiгання та iн. Пiсля завершення заготiвлi або переробки того чи iншого виду матерiалiв складається акт за пiдписом вiдповiдних осiб, у якому зазначаються кiлькiсть цiнностей, одержаних при переробцi або вiд заготiвлi, витрати на цi роботи та їх собiвартiсть. Акт затверджується керiвником установи i є документом, що дає право на списання з цього рахунку сум витрат після оприбуткування одержаних цiнностей за вiдповiдними рахунками.

Розділ ІІ. Позабалансові рахунки.

Клас 0. Позабалансові рахунки

На позабалансових рахунках облiковуються матеріальні цiнностi, інші активи та зобов’язання, що належать установі або перебувають у тимчасовому розпорядженні.

Для облiку зазначених цiнностей застосовуються такi забалансовi рахунки:

01 ‘‘Орендованi необоротнi активи’’. На цьому рахунку облiковуються необоротні активи, прийнятi вiд стороннiх органiзацiй за договором оренди, за вартiстю, передбаченою договором.

02 ‘‘Активи на вiдповiдальному зберiганні’’. На цьому рахунку облiковуються:

товарно-матерiальнi цiнностi, прийнятi установою на вiдповiдальне зберiгання, включаючи спецобладнання, придбане для виконання науково-дослiдних i конструкторських робiт за договорами;

товарно-матеріальні цінності, оплачені вищестоящим органом із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах;

усі види обладнання і предмети тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни учбових закладів тощо.

04 ‘‘Непередбачені активи і зобов’язання’’. На цьому рахунку враховуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців. Призи, прапори, кубки враховуються на протязі всього періоду їх знаходження в даній установі.

05 ‘‘Гарантії та забезпечення’’. На цьому рахунку враховується заборгованість за учнями і студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності.

Списання з балансу навчального закладу матеріальних цінностей, які числяться за учнями та студентами, що вибули проводиться на підставі наказу про їх відрахування. Не повернені учнями і студентами матеріальні цінності приймаються на позабалансовий облік і до них пред’являється позов у встановленому чинним законодавством порядку.

07 ‘‘Списані активи та зобов’язання’’. На цьому рахунку облiковується заборгованість на протязі п'яти рокiв з моменту списання для нагляду за можливiстю її стягнення у разі змiн майнового стану неплатоспроможних дебiторiв та кредиторська заборгованість, яка виникла через недофінансування.

08 ‘‘Бланки суворого обліку’’. На цьому рахунку обліковуються: бланки суворого обліку, що перебувають на зберiганнi i видаються в пiдзвiт (квитанцiйнi книжки, атестати, дипломи, бланки посвiдчень тощо); бланки суворої звітності у вiдповiдностi з перелiками, затвердженими мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади. Також на цьому рахунку обліковуються путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій. Путівки повинні зберігатися в касі нарівні з грошовими документами.

09 ‘‘Призначення та зобов’язання’’. На цьому рахунку сільські, селищні, міські (міст районного підпорядкування) ради обліковують суми коштів загального та спеціального фондів, планові асигнування та зобов’язання установ, що утримуються із сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

Начальник управління методологічної

роботи по виконанню бюджету,

обліку та звітності О.О. Чечуліна