Смекни!
smekni.com

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування (стр. 6 из 11)

Оприбуткування готової продукції супроводжується записом за дебетом субрахунку 251 і кредитом субрахунку 822 ‘‘Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств’’.

На суму реалізованої готової продукції кредитується субрахунок 251 і дебетується субрахунок 722 ‘‘Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств’’.

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

До класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ належать рахунки, що застосовуються для відображення поточних фінансових активів: коштів у касі, на рахунках в установах банків або в органах Державного казначейства України, у розрахунках з дебіторами.

30 ‘‘Каса’’

Облiк руху та наявності грошей у касi установи або централiзованої бухгалтерiї ведеться на рахунку 30 ‘‘Каса’’ з розподілом на субрахунки:

301 ‘‘Каса в національній валюті’’;

302 ‘‘Каса в іноземній валюті’’.

На субрахунку 301 ‘‘Каса в національній валюті’’ ведеться облік готівки в національній валюті.

На субрахунку 302 ‘‘Каса в іноземній валюті’’ обліковується рух та наявність готівки в іноземній валюті за кожним видом валюти окремо.

За дебетом субрахунків рахунку 30 записуються надходження в касу, а за кредитом - видані кошти.

31 ‘‘Рахунки в банках’’

Облік руху коштів на поточних рахунках в установах банків ведеться на рахунку 31 ‘‘Рахунки в банках’’ з розподілом на субрахунки:

311 ‘‘Поточні рахунки на видатки установи’’;

312 ‘‘Поточні рахунки для переведення пiдвiдомчим установам’’;

313 ‘‘Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів’’;

314 ‘‘Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями’’;

315 ‘‘Поточні рахунки для обліку депозитних сум’’;

316 ‘‘Поточні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів’’;

317 ‘‘Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’;

318 ‘‘Поточні рахунки в іноземній валюті’’;

319 ‘‘Інші поточні рахунки’’.

На субрахунку 311 ‘‘Поточні рахунки на видатки установи’’ облiковуються кошти бюджету, що надійшли в розпорядження головного або нижчестоящих розпорядників коштів на утримання установи або на централiзовані заходи на видатки, що передбачені в розділі ‘‘Загальний фонд’’ кошторису установи.

На субрахунку 312 ‘‘Поточні рахунки для переведення пiдвiдомчим установам’’ головними розпорядниками коштiв та розпорядниками коштів другого ступеня облiковуються кошти, призначенi для переказiв пiдвiдомчим установам.

На субрахунку 313 ‘‘Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів’’ обліковуються спеціальні кошти, які належать до спеціального фонду установи згідно з кошторисом доходів і видатків.

На субрахунку 314 ‘‘Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями’’ облiковується рух коштів, які надійшли на ім’я установи для виконання певних доручень.

На субрахунку 315 ‘‘Поточні рахунки для обліку депозитних сум’’ обліковуються кошти, які надходять у тимчасове розпорядження установ і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунку 316 ‘‘Поточні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів’’ обліковуються кошти, що відносяться до інших позабюджетних коштів згідно із спеціальним фондом кошторису установи.

На субрахунку 317 ‘‘Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’ облiковуються кошти сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, що перебувають на поточних рахунках в установах банків.

На субрахунку 318 ‘‘Поточні рахунки в іноземній валюті’’ облiковується рух коштів в іноземній валюті, що належать установі.

На субрахунку 319 ‘‘Інші поточні рахунки’’ обліковуються кошти, що надходять на ім’я установи і не зазначені в субрахунках 311-318.

За дебетом субрахунків рахунку 31 записуються надходження коштів на поточні рахунки. Списання коштів здійснюється за кредитом цих субрахунків.

Субрахунки рахунку 31 (крім 318) використовуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, які обслуговуються в установах банків та тільки тими розпорядниками коштів державного бюджету, які не переведені на казначейське обслуговування кошторисів доходів і видатків.

32 ‘‘Рахунки в казначействі’’

Рух коштів установи на реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства України ведеться на рахунку 32 ‘‘Рахунки в казначействі’’ з розподілом на субрахунки:

321 ‘‘Реєстраційні рахунки’’;

322 ‘‘Особові рахунки’’;

323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’;

324 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями’’;

325 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум’’;

326 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів’’;

327 ‘‘Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’.

На субрахунку 321 ‘‘Реєстраційні рахунки’’ обліковуються кошти, виділені розпоряднику коштів для утримання установи та на централізовані заходи.

На субрахунку 322 ‘‘Особові рахунки’’ облiковуються кошти, виділені з бюджету головному розпоряднику коштів або розпоряднику коштів другого ступеня для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.

На субрахунку 323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’ облiковуються кошти спеціального фонду установи в частині спеціальних коштів.

На субрахунку 324 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями’’ облiковуються кошти, одержанi установами згідно нормативних актів Президента України та Кабінету Міністрів України та вiд юридичних або фізичних осіб з метою виконання певних доручень.

На субрахунку 325 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум’’ обліковується рух депозитних коштів установ, які надійшли в тимчасове розпорядження і з настанням відповідних умов належать поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунку 326 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів’’ обліковуються кошти спеціального фонду в частині інших позабюджетних коштів установ.

На субрахунку 327 ‘‘Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів’’ обліковуються кошти сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів, що перебувають на казначейському обслуговуванні.

Зарахування коштів на реєстраційні рахунки відображається за дебетом субрахунків рахунку 32, а перерахування - за кредитом.

Аналітичний облік ведеться в розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за кодами функціональної класифікації видатків.

33 ‘‘Інші кошти’’

Рух i наявнiсть коштiв, що містяться в акредитивах, у чекових книжках, в оплачених талонах на бензин, мазут, харчування i т. ін., оплачених путiвках у будинки вiдпочинку, санаторiї, турбази, у повiдомленнях на поштовi перекази, у митних марках, у бланках трудових книжок i вкладишах до них та в iнших грошових документах, облiковуються на рахунку 33 ‘‘Інші кошти’’, який розподiляється на субрахунки:

331‘‘Грошові документи в національній валюті’’;

332 ‘‘Грошові документи в іноземній валюті’’;

333 ‘‘Грошові кошти в дорозi в національній валюті’’;

334 ‘‘Грошові кошти в дорозi в іноземній валюті’’.

На субрахунку 331 ‘‘Грошові документи в національній валюті’’ обліковуються грошові документи установи в національній валюті.

На субрахунку 332 ‘‘Грошові документи в іноземній валюті’’ ведеться облік грошових документів в іноземній валюті, що належать установі.

На субрахунку 333 ‘‘Грошові кошти в дорозi в національній валюті’’ облiковуються кошти, які перерахованi в останнi днi мiсяця на реєстраційні/поточнi рахунки, але будуть зарахованi в наступному мiсяцi.

На субрахунку 334 ‘‘Грошові кошти в дорозi в іноземній валюті’’ обліковуються кошти в іноземній валюті, які перераховані в останні дні місяця на реєстраційні/поточні рахунки, а будуть зараховані в наступному місяці.

34 ‘‘Короткострокові векселі одержані’’

Короткострокові векселі, що одержані установою у випадках, дозволених нормативно-правовими актами України, обліковуються на рахунку 34 з розподілом на субрахунки:

341 ‘‘Векселі, одержані в національній валюті’’;

342 ‘‘Векселі, одержані в іноземній валюті’’.

На субрахунку 341 ‘‘Векселі, одержані в національній валюті’’ обліковуються короткострокові векселі, одержані в національній валюті.

На субрахунку 342 ‘‘Векселі одержані в іноземній валюті’’ обліковуються короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті.

Зарахування коштів на рахунки відображається за дебетом субрахунків рахунку 34, а перерахування - за кредитом.

35 ‘‘Розрахунки з покупцями та замовниками’’

На рахунку 35 ‘‘Розрахунки з покупцями та замовниками’’ облiковуються розрахунки з покупцями та замовниками за виконанi роботи i надані послуги, що мають авансові платежі, умови угод яких передбачають попередню оплату.

Рахунок 35 застосовується тільки в науково-дослідних установах, навчальних закладах професійно-технічної освіти, виробничих (навчальних) майстернях та підсобних (навчальних) сільських господарствах.

На субрахунку 351 ‘‘Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослiднi роботи’’ облiковуються аванси, одержанi вiд замовникiв у рахунок виконання науково-дослiдних робiт за договорами.

Суми отриманих авансів записуються за кредитом субрахунку 351 і дебетом 313 ‘‘Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів’’ або 323 ‘‘Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів’’.

За дебетом субрахунку 351 і кредитом 634 ‘‘Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті’’ записуються суми авансів, що зараховані при оплаті рахунків.