Смекни!
smekni.com

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування (стр. 4 из 11)

На субрахунку 113 ‘‘Малоцiннi необоротні матеріальні активи’’ облiковуються малоцінні та необоротні предмети, термін експлуатації яких перевищує один рік.

На субрахунку 114 ‘‘Бiлизна, постiльнi речi, одяг та взуття’’ в закладах охорони здоров'я, соцiального забезпечення, освiти та інших установах облiковуються з видiленням в окремi групи:

1) бiлизна (сорочки, халати);

2) постiльнi речi (матраци, подушки, ковдри, простирадла, пiдодiяльники, наволочки, покривала, мiшки спальнi i т. ін);

3) одяг i обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащi, кожухи, плаття, кофти, спiдницi, куртки, штани i т. ін);

4) взуття, включаючи спецiальне (черевики, чоботи, сандалi, валянки i т. ін);

5) спортивний одяг i взуття (костюми, черевики i т. ін).

На субрахунку 115 ‘‘Тимчасові нетитульні споруди’’ обліковуються тимчасові (нетитульні) споруди, пристосування і пристрої.

На субрахунку 116 ‘‘Природні ресурси’’ обліковуються мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, що згідно з чинним законодавством належать бюджетній установі.

На субрахунку 117 ‘‘Інвентарна тара’’ обліковуються інвентарна тара для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховища для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки та ін); шафи торговельні та стелажі; інша інвентарна тара.

На субрахунку 118 ‘‘Матерiали довготривалого використання для наукових цілей’’ облiковуються матерiали, одержанi зi складу в лабораторiю або iншi структурнi пiдроздiли науково-дослiдних iнститутiв, вузiв для науково-дослiдних робiт, якi використовуються неодноразово або тривалий час, а також матерiали, що є об'єктами наукових дослiджень.

На цьому субрахунку в установах культури облiковуються дорогi матерiали, одержанi зi складу для реставрацiї i ремонту видань мистецтва, музейних цiнностей та пам'яток архiтектури.

За дебетом субрахунків рахунку 11 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ або 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’ відображається вартість придбаних інших необоротних матеріальних активів. Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 ‘‘Витрати’’ і кредит субрахунку 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’.

За кредитом субрахунків рахунку 11 і дебетом субрахунків 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’, 132 ‘‘Знос інших необоротних матеріальних активів’’ здійснюється запис сум вибуття інших необоротних матеріальних активів.

12 ‘‘Нематеріальні активи’’

Активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми, використовуються установою в процесі її господарської діяльності більше року, обліковуються на рахунку 12 ‘‘Нематеріальні активи’’ з розподілом на субрахунки:

121 ‘‘Авторські та суміжні з ними права’’;

122 ‘‘Інші нематеріальні активи’’.

На субрахунку 121 ‘‘Авторські та суміжні з ними права’’ обліковуються права установи на літературні та музичні твори, програми для ЕОМ, бази даних тощо.

На субрахунку 122 ‘‘Інші нематеріальні активи’’ обліковуються інші нематеріальні активи з розподілом за такими групами:

права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище тощо);

права користування майном (право користування земельною ділянкою, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо);

права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо);

права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо);

гудвіл;

інші нематеріальні активи (право на провадження діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

За дебетом субрахунків рахунку 12 і кредитом відповідних субрахунків класу 3 ‘‘Кошти, розрахунки та інші активи’’ або 6 ‘‘Поточні зобов’язання’’ відображається вартість придбаних нематеріальних активів. Одночасно робиться запис у дебет відповідних субрахунків класу 8 ‘‘Витрати’’ і кредит субрахунку 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’.

За кредитом субрахунків рахунку 12 і дебетом субрахунків 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’, 133 ‘‘Знос нематеріальних активів’’ записуються суми вибуття нематеріальних активів.

13 ‘‘Знос необоротних активів’’

Знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 13 ‘‘Знос необоротних активів’’ з розподілом на субрахунки:

131 ‘‘Знос основних засобiв’’;

132 ‘‘Знос інших необоротних матеріальних активів’’;

133 ‘‘Знос нематеріальних активiв’’.

На субрахунку 131 ‘‘Знос основних засобiв’’ облiковується знос будівель i споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, робочої худоби, транспортних засобів, виробничого (включаючи пристрої) та господарського інвентарю, багаторiчних насаджень, якi досягли експлуатацiйного вiку.

Знос не нараховується на наступні основні засоби: на земельні ділянки, будинки i споруди, якi є унiкальними пам'ятками архiтектури та мистецтва; обладнання, експонати, зразки, дiючі i недiючі моделі, макети та iнші наочні посiбники, що знаходяться в кабiнетах та лабораторiях i використовуються для учбових та наукових цiлей; продуктивну худобу, буйволів, волів, оленів, багаторiчні насадження, що не досягли експлуатацiйного вiку, фільмофонди, сценічно-постановочні засоби.

На субрахунку 132 ‘‘Знос інших необоротних матеріальних активів’’ обліковується знос інших матеріальних необоротних активів. Знос не нараховується на експонати тваринного свiту (в зоопарках та iнших аналогiчних установах), музейні i художнi цiнності, бiблiотечні фонди, малоцінні необоротні матеріальні активи, бiлизну, постiльні речі, одяг та взуття, природні ресурси.

На субрахунку 133 ‘‘Знос нематеріальних активiв’’ обліковується знос нематеріальних активів.

Знос не визначається за необоротними активами установ, якi знаходяться за кордоном.

За кредитом субрахунків рахунку 13 і дебетом субрахунку 401 ‘‘Фонд у необоротних активах за їх видами’’ нараховується знос на необоротні активи.

Клас 2. Запаси

На рахунках даного класу обліковуються оборотні матеріальні активи, що належить установі, реалізацію та витрачання яких планується здійснити протягом року.

20 ‘‘Виробничі запаси’’

На рахунку 20 ‘‘Виробничі запаси’’ облiковується обладнання, яке пiдлягає встановленню на об'єктах, що будуються або реконструюються, будiвельнi матерiали, конструкцiї, деталi та iншi матерiальнi цiнностi, придбанi за рахунок коштiв, видiлених на капiтальне будівництво, матерiали для науково-дослiдних робiт, а також спецiальне обладнання, придбане для виконання науково-дослiдних робiт за господарськими договорами. Він розподiляється на субрахунки:

201 ‘‘Сировина і матеріали’’;

202 ‘‘Обладнання, конструкції і деталі до установки’’;

203 ‘‘Спецобладнання для науково-дослiдних робiт за господарськими договорами’’;

204 ‘‘Будiвельнi матерiали’’;

205 ‘‘Інші матеріали’’.

На субрахунку 201 ‘‘Сировина і матеріали’’ облiковуються сировина та матеріали короткотермінового використання для науково-дослідних робіт та капітального будівництва.

На субрахунку 202 ‘‘Обладнання, конструкції і деталі до установки’’ облiковуються будiвельнi конструкцiї i деталi, зокрема: металевi, залiзобетоннi i дерев'янi конструкцiї, блоки i збiрнi частини будiвель i споруд; збiрнi елементи; обладнання для опалювальної, вентиляцiйної, санiтарно-технiчної системи (опалювальнi котли, радiатори i т. ін). На цьому субрахунку також облiковуються вiтчизняне та iмпортне обладнання, що потребує монтажу i призначене для встановлення, та iншi матерiальнi цiнностi, необхiднi для будiвництва. До обладнання, яке потребує монтажу, належить таке, що може бути введено в дiю тiльки пiсля зiбрання його частин i прикрiплення до фундаменту або опор будiвель i споруд, а також комплекти запасних частин такого обладнання. До складу обладнання включається i контрольно-вимiрювальна апаратура або iншi прилади, призначенi для монтажу в складi встановленого обладнання.

На субрахунку 203 ‘‘Спецобладнання для науково-дослiдних робiт за господарськими договорами’’ у науково-дослiдних установах i вищих навчальних закладах облiковується спецобладнання, придбане для виконання науково-дослiдних робiт за господарським договорами за конкретною темою замовника з метою подальшої передачi його до наукового пiдроздiлу.

На субрахунку 204 ‘‘Будiвельнi матерiали’’ облiковуються будiвельнi матерiали, що придбанi за рахунок коштiв, призначених на капiтальне будiвництво, i використовуються в процесi будiвельних та монтажних робiт.

До будiвельних матерiалiв належать:

силiкатнi матерiали (цемент, пiсок, гравiй, вапно, камiнь, цегла, черепиця); лiсовi матерiали (лiс круглий, пиломатерiали, фанера i т. ін); будiвельний метал (залiзо, жесть, сталь, цинк листовий i т. ін); металовироби (цвяхи, гайки, болти, залізні вироби i т. ін);

санiтарно-технiчнi матерiали (крани, муфти, трiйники i т. ін); електротехнiчнi матерiали (кабель, лампи, патрони, ролики, шнур, провiд, запобiжники, ізолятори тощо); хiмiчно-москательнi (фарба, олiфа, толь i т. ін) та iншi аналогiчнi матерiали.

На цьому субрахунку в пiдсобних сiльських господарствах облiковується посадковий матерiал, придбаний за рахунок капiтальних вкладень для закладення садiв, ягiдникiв, виноградникiв тощо.

На субрахунку 205 ‘‘Інші матеріали’’ облiковуються усі інші запаси, які використовуються для науково-дослідних робіт за господарськими договорами та капітального будівництва і не ввійшли в субрахунки 201-204.