Смекни!
smekni.com

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та порядок їх застосування (стр. 2 из 11)

1 2 3 4
40 Фонд у необоротних активах 401 Фонд у необоротних активах за їх видами
41 Фонд у мало-цінних та шви-дкозношуваних предметах 411 Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами
42 Результати виконання бюджетів 421 Результати виконання сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів
43 Результати виконання кошторисів 431 432 Результат виконання кошторису за загальним фондом Результат виконання кошторису за спеціальним фондом
44 Результати переоцінок 441 442 Переоцінка матеріальних активів Інша переоцінка

Клас 5. Довгострокові зобов`язання

1 2 3 4
50 Довгострокові позики 501 502 503 Довгострокові кредити банків Відстрочені довгострокові кредити банків Інші довгострокові позики
51 Довгострокові векселі видані 511 Видані довгострокові векселі
52 Інші довгострокові зобов’язання 521 Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов`язання

1 2 3 4
60 Короткострокові позики 601 602 603 604 605 Короткострокові кредити банків Відстрочені короткострокові кредити банків Інші короткострокові позики Прострочені позики Короткострокові позики з бюджету
1 2 3 4
61 Поточна заборгованість за довгостро-ковими зобов`язаннями 611 612 613 Поточна заборгованість за довгостроковими позиками Поточна заборгованість за довгостроковими векселями Поточна заборгованість за іншими довго- строковими зобов`язаннями
62 Короткострокові векселі видані 621 Видані короткострокові векселі
63 Розрахунки за виконані роботи 631 632 633 634 635 Розрахунки з постачальниками та підрядниками Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з позабюджетних коштів Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами
64 Розрахунки із податків та платежів 641 642 Розрахунки за платежами і податками в бюджет Інші розрахунки з бюджетом
65 Розрахунки із страхування 651 652 653 654 Розрахунки з пенсійного забезпечення Розрахунки із соціального страхування Розрахунки із страхування на випадок безробіття Розрахунки з інших видів страхування
66 Розрахунки з оплати праці 661 662 663 664 665 666 667 668 669 Розрахунки із заробітної платі Розрахунки зі стипендіатами Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування Розрахунки з членами профспілки безготівко- вими перерахуваннями сум членських проф- спілкових внесків Розрахунки з працівниками за позиками банків Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання Інші розрахунки за виконані роботи
67 Розрахунки за іншими операціями і кредиторами 671 672 673 674 675 Розрахунки з депонентами Розрахунки за депозитними сумами Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями Розрахунки за спеціальними видами платежів Розрахунки з іншими кредиторами
68 Внутрішні розрахунки 681 682 Внутрішні розрахунки за загальним фондом Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом
69 Кошти бюджетів 691 Кошти, передані й отримані

Клас 7. Доходи

1 2 3 4
70 Доходи загального фонду 701 702 Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи
71 Доходи спеціального фонду 711 712 713 714 715 716 Доходи за спеціальними коштами Доходи за іншими власними надходженнями Доходи за іншими коштами Кошти батьків за надані послуги Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду Доходи за витратами майбутніх періодів
72 Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт 721 722 723 Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств Реалізація науково-дослідних робіт за договорами
73 Доходи бюджетів 731 Доходи сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

Клас 8. Витрати

1 2 3 4
80 Видатки із загального фонду 801 802 803 Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи Видатки сiльських, селищних i мiських (мiст районного пiдпорядкування) бюджетів
81 Видатки спеціального фонду 811 812 813 Видатки за спеціальними коштами Видатки за іншими власними надходженнями Видатки за іншими коштами
82 Виробничі витрати 821 822 823 824 825 Витрати виробничих (навчальних) майстерень Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств Витрати на науково-дослідні роботи за договорами Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв Витрати на заготівлю і переробку матеріалів

Розділ ІІ. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

1 2 3 4
01 02 04 Орендовані необоротні активи Активи на відповідально-му зберіганні Непередбачені активи і зобо-в'язання
05 07 08 09 Гарантії та забезпечення Списані активи та зобов’язання Бланки суворого обліку Призначення та зобов’язання

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Головного

управління Державного

казначейства України

10.12.99 № 114

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 грудня 1999 р. за №890/4183

Керівник реєструючого органу

(підпис)

ПОРЯДОК

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку

бюджетних установ

Цей План рахунків, розроблений на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, призначений для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів (надалі - установи), та операцій з виконання сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

Доповнення до розділів

Розділ І. БАЛАНСОВІ РАХУНКИ

Клас 1. Необоротні активи

Клас 1 ‘‘Необоротні активи’’ об’єднує рахунки, які призначені для обліку матеріальних та нематеріальних активів, що отримані для тривалого використання і не призначені для реалізації або витрачання протягом одного року.

10 ‘‘Основні засоби’’

Для облiку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу основних засобiв передбачено рахунок 10 ‘‘Основнi засоби’’, який розподiляється на субрахунки:

101 ‘‘Земельні ділянки’’;

102 ‘‘Капітальні витрати на поліпшення земель’’;

103 ‘‘Будинки та споруди’’;

104 ‘‘Машини та обладнання’’;

105 ‘‘Транспортні засоби’’;

106 ‘‘Інструменти, прилади та інвентар’’;

107 ‘‘Робочі і продуктивні тварини’’;

108 ‘‘Багаторічні насадження’’;

109 ‘‘Iншi основнi засоби’’.

На субрахунку 101 ‘‘Земельні ділянки’’ обліковується земля, яка згідно з чинним законодавством придбана та/або надана для користування установі, у тому числі здана в оренду.

На субрахунку 102 ‘‘Капітальні витрати на поліпшення земель’’ обліковуються капiтальнi витрати на покращення земель. До них вiдносяться витрати неiнвентарного характеру (не пов'язанi з будiвництвом споруд) на культурно-технiчнi заходи з поверхневого полiпшення земель для сiльськогосподарського використання, які проводяться за рахунок капiтальних вкладень (планування земельних дiлянок, корчування площ пiд ріллю, очищення полiв вiд каменiв i валунiв, зрiзання купин, розчищення чагарникiв, очищення водойм та інше).

На субрахунку 103 ‘‘Будинки та споруди’’ облiковуються із виділенням в окремі підгрупи:

будинки виробничо-господарського призначення, зайняті органами управлiння, соцiально-культурними (будівлі учбових закладiв, лiкарень, полiклiнiк i амбулаторiй, будинкiв iнтернатiв для престарiлих та iнвалiдiв, дитячих закладів, бiблiотек, клубiв, музеїв, науково-дослiдних iнститутiв, лабораторiй та ін) та iншими установами;