Смекни!
smekni.com

Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці (на прикладі діяльності ЗАТ "ДонецькТурист") (стр. 2 из 9)

правомірність застосування утримань і пільг для нарахування прибуткового податку;

відповідність ставок прибуткового податку, які застосовувалися, чинному законодавству;

правильність інших утримань із нарахованої оплати праці.

Із метою проведення такої перевірки відбирають необхідну кількість аналітичних рахунків по розрахунках з оплати праці й проводять перевірку усіх питань нарахування оплати праці й утримання з неї. Аудитор сам, на власний ризик, робить вибірку аналітичних рахунків, а також визначається з періодом перевірки (місяць, рік, квартал).

При перевірці правильності нарахування оплати праці відрядно аудитор встановлює, як оформлені первинні документи (наряди, маршрутні листки та ін.), чи правильно застосовані норми і розцінки, чи є підписи посадових осіб, чи заповнені всі реквізити, чи немає необумовлених виправлень. Особлива увага приділяється розрахункам відрядного заробітку за бригадною формою оплати праці, правильності перенесення підсумкових сум працівників до розрахунково-платіжних відомостей. Доцільно перевірити, чи немає випадків повторного нарахування сум на раніше оплачені наряди.

При перевірці нарахування погодинної оплати до уваги беруть відпрацьований час, норми і розцінки за відпрацьований час згідно з виконуваною роботою.

Для суб'єкта господарювання оплата праці є елементом витрат, що впливає на результативність діяльності, а для держави — об'єктом оподаткування.

Перевірка правильності віднесення витрат з оплати праці на собівартість продукції

Одним із складних етапів аудиту є перевірка правомірності віднесення на собівартість продукції (робіт, послуг) витрат на заробітну плату, нараховану персоналу суб'єкта господарювання, та нарахувань до соціальних фондів. При перевірці цього питання необхідно керуватися П(с)БО 16 "Витрати", Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємстві, затвердженими наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 р. № 47.

Здійснюючи аудиторське дослідження, необхідно впевнитися, що у суб'єкта господарювання відсутні типові помилки і порушення в обліку і звітності у розрахунках з оплати праці. Нижче наведені окремі з них.

Сума нарахованої заробітної плати за даними первинної документації (особові листки працівників, розрахунково-платіжні, розрахункові відомості, розроблювальні таблиці) не відповідає даним облікових регістрів (журналам-ордерам, Головній книзі), що свідчить про викривлення оборотів і залишків за рахунком 66 "Розрахунки з оплати праці". Як результат — на підприємстві недостовірно відображені витрати на оплату праці. За наявності таких випадків аудитор повинен встановити об'єктивну істину з цих питань, для чого йому необхідно провести наскрізне тестування по нарахуванню оплати праці від створення документів до звітності. Віднесена на собівартість продукції (робіт, послуг) заробітна плата не підтверджена відповідними документами про фактично відпрацьований час (відсутність табеля робочого часу), про виконаний обсяг робіт (відсутність наряду на виконану роботу), що не дає можливості підтвердити обґрунтованість нарахування оплати праці та достовірність показника собівартості продукції (робіт, послуг).

При віднесенні на витратні рахунки заробітної плати порушено принцип бухгалтерського обліку "нарахування та відповідності доходів і витрат" — на собівартість продукції віднесені витрати майбутніх періодів. У результаті в обліку і звітності за звітний період перекручені показники собівартості й прибутку.

Витрати на заробітну плату в обліку і звітності відображені не в тому періоді, в якому вони виникали. Як наслідок — перекручені показники собівартості (або витрат періоду) і прибутку.

Неправильно застосовані норми і розцінки, посадові оклади тощо при нарахуванні оплати праці.

При нарахуванні відпусткових, лікарняних та інших виплат неправильно встановлено середній заробіток, що застосовується для встановлення суми нарахувань.

Інші помилки та порушення.

Перевіряючи вибрані для дослідження аналітичні рахунки розрахунків з оплати праці, обов'язково перевіряють правильність утримання податку з доходів фізичних осіб.

При встановленні відхилень визначають їх суттєвість, причини виникнення та приймають рішення щодо подальших дій аудитора.

При перевірці інших нарахувань і утримань з оплати праці користуються вимогами відповідного чинного законодавства і перевіряють правильність і законність проведених нарахувань і утримань.

За результатами вибіркової перевірки аналітичних рахунків розрахунків з оплати праці складають робочий документ, у якому відображають встановлені порушення.

При наявності суттєвих порушень аудитор повинен розширити рамки аудиторського дослідження, а при необхідності — змінити метод організації перевірки.

При несуттєвих відхиленнях аудитор приймає рішення щодо повноти, достовірності, об'єктивності, законності відображених операцій із нарахування оплати і утримань з неї і переносить результати вибіркового дослідження на всю генеральну сукупність.

Перевірка розрахунків із соціальними фондами

На наступному етапі аудитор повинен перевірити розрахунки суб'єкта господарювання з соціальними фондами.

Передусім, необхідно перевірити відповідність залишків по рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням" за даними суб'єкта господарювання і даними відповідних фондів.

Сума нарахувань до відповідних фондів соціального страхування залежить від правильності визначення бази нарахування і правильності застосування відповідної норми відрахувань (відсотків).

Аудитору необхідно уважно проконтролювати види виплат, що входять до об'єкта оподаткування, до Пенсійного фонду, на обов'язкове соціальне страхування і на випадок безробіття.

При перевірці правильності нарахування збору до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування може скластися ситуація, що ці питання уже перевірені інспекторами фондів. У такому разі аудитор у відповідності з МСА 600 "Використання роботи іншого аудитора" може використати результати його перевірки, зробивши відповідне посилання в аудиторському звіті.

1.3 Методика аудиту розрахунків з оплати праці

Аудит дотримання трудового законодавства і розрахунків з оплати праці може проводитися суцільним способом, вибірковим або комбінованим. Як правило, така перевірка проводиться вибірковим способом, при якому перевіряється інформація менше ніж 100% генеральної сукупності.

Перевіряючи правильність оплати праці, аудитор повинен перевірити:

- наявність і відповідність законодавству первинних документів по обліку робочого часу, об'єму виконаних робіт, послуг, випущеної продукції;

- відповідність показників аналітичного обліку з рахунку 661 із записами в Головній Книзі і бухгалтерського балансу на одну і ту ж дату.

При перевірці використання фонду оплати праці, аудитор повинен перевірити:

- дотримання встановлених штатним розкладом посадових окладів працівників підприємства;

- своєчасність їх індексації з урахуванням зростання цін в умовах інфляції;

- чи затверджений штатний розклад керівниками підприємства;

- правильність оплати праці по відрядних нарядах робочих, чи були випадки приписки невиконаних робіт;

- правильність виплати премій працівникам підприємства (на підставі затвердженого положення або вольових дій керівника)

Основними джерелами інформації для контролю оплати праці є:

- заяви про прийом, звільнення;

- трудова угода;

- акт виконаних робіт;

- накази:

про прийняття на роботу;

про відпустки;

про переведення;

на відрядження;

про роботу у вихідні і святкові дні;

про премії;

про доплати;

про звільнення;

про утримання із заробітної плати;

про підвищення заробітної плати;

- особиста картка у відділі кадрів;

- трудова книжка;

- табель обліку виконання робочого часу;

- наряд;

- особовий рахунок робочого;

- лікарняний лист;

- записка про надання відпустки;

- штатний розклад;

- Положення про премії;

- розрахунково-платіжна відомість;

- розрахунковий листок;

- платіжні відомості про видачу авансу, заробітної плати;

- дані і оборотно-сальдові відомості по рахунках:

233 «Допоміжне виробництво»

231 «Основне виробництво»

234 «Обслуговуюче виробництво»

30 «Каса»

3771 «Інші дебітори-кредитори»

3772 «Проживання»

3773 «Позика»

3774 «Магазин»

3775 «Кафе»

3776 «Їдальня»

39 «Витрати майбутніх періодів»

641 «Розрахунки по податках і платежах»

651 «По пенсійному забезпеченню»

652 «По соціальному забезпеченню»

653 «По страхуванню на випадок безробіття»

654 «Розрахунки по індивідуальному страхуванню»

661 «Розрахунки по оплаті праці»

91 «Загальновиробничі витрати»

92 «Адміністративних витрати»

93 «Витрати на збут»

- Головна Книга


Розділ 2. Аудит фінансового стану підприємства

2.1 Аналіз балансу підприємства

Перед тим, як ми проаналізуємо фінансовий стан ЗАТ «Донецьктурист», надамо коротку інформацію про те, чим займалося підприємство у звітному 2006 році.

Основними напрямками діяльності ЗАТ "Донецьктурист" у 2006 році були: 1.Прийом та обслуговування туристів у власних господарствах; 2.Обслуговування місцевого населення та відпочиваючих на транспортних маршрутах, екскурсійне обслуговування; 3.Послуги підприємств громадського харчування і торгівлі; 4.Інші послуги та роботи на замовлення; 5.Здійснення заходів по поліпшенню основних фондів за рахунок інвестиції власних коштів. У звітному періоді до складу ЗАТ "Донецьктурист" входило 9 госпрозрахункових філій, у т.ч.: туристичний комплекс "Турист" м. Маріуполь, пансіонат "Слав'яногірський", 7 бюро подорожей та екскурсій: Маріупольське, Краматорське, Горлівське, Макіївське, Торезське, Красноармійське, Єнакіївське. Протягом звітного року філії та апарат правління товариства надавали туристично-екскурсійні послуги. За звітний рік було обслуговано 27,2 тисяч туристів з обсягом 72,5 тисяч людино-днів та 11,5 тис. екскурсантів. Дохід від надання туристично-екскурсійних послуг, виконаних робіт склав 4608,0тис.грн. Фінансовий результат від звичайної діяльності – є прибуток у розмірі 91,0 тис.грн. З урахуванням надзвичайних витрат (нестача активів на суму 338,5 тис.грн., та нарахований ПДВ на нестачу у розмірі 67,5тис.грн.), чистий збиток за рік склав 315,0 тис.грн. Протягом року товариством здійснені заходи по реконструкції, модернізації, ремонтах та інших видах поліпшення основних фондів. Протягом року на ці цілі направлено 171 тис. грн. власних коштів. Вирішувались також і соціальні питання. Середньомісячні доходи працівників товариства у звітному році склали 787,0 грн.