Смекни!
smekni.com

Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці (на прикладі діяльності ЗАТ "ДонецькТурист") (стр. 8 из 9)

- сприяти отриманню в разі потреби інформації в будь-яких третіх осіб;

- своєчасно та у будь-якому обсязі надавати Виконавцю усі необхідні йому для перевірки данні, регістри обліку, звітність, адміністративні та інші документи;

- не втручатися в методику перевірки, організацію роботи персоналу Виконавця та відмовитися від тиску на Виконавця з метою зміни його професійної думки;

- своєчасно прийняти та сплатити роботу Виконавця по цьому договору у відповідності з його умовами.

3. Порядок здачі і прийому результатів робіт

3.1 Результатом робіт по цьому Договору сторони визначають незалежне професійне судження Виконавця про відповідності звітності Замовника вимогам облікової політики, та вимогам чинного законодавства з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

3.2 Результат робіт за цим Договором приймається Замовником у формі аудиторського висновку незалежно від його виду (позитивне, умовно-позитивне, негативне, відмова від видачі заключення) у друкованому вигляді складеному у відповідності до вимог Національних нормативів аудиту ( або інших вимог спеціальних органів, наприклад ДКЦПФРУ, НБУ тощо).

3.3 В ході робіт та по їх завершенню Виконавець знайомить Замовника з попередніми результатами перевірки (попередні висновки). Попередні висновки є неофіційними. Вони можуть обговорюватися Замовником та Виконавцем за залученням третіх осіб. По закінченню терміну дії договору (або раніше) Виконавець у 3-х денний термін надає Замовнику офіційний текст аудиторського заключення (висновку) скріплений печаткою Виконавця. Заключення (висновок) передається у друкованому виді в одному екземплярі. Другий екземпляр зберігається у Виконавця на протязі 3 років.

3.4 Аудиторська гарантія. Під аудиторською гарантією сторони розуміють надійність суджень (незалежної професійної думки) Виконавця з предмету цього договору для Замовника та третіх осіб. Абсолютна аудиторська гарантія згідно Національних нормативів аудиту не надається.

3.5 В разі незгоди Замовника з видом висновку або його окремим положеннями, суперечки з цього приводу вирішуються в судовому порядку. При цьому Замовник зобов`язаний повідомити письмово Виконавця про незгоду з висновком.

4.Вартість робіт та порядок розрахунків

4.1 За виконання робіт за цим договором Замовник сплачує Виконавцю винагороду у розмірі 500 гривень з ПДВ.

4.2 Оплата здійснюється виключно у національній валюті України та в безготівковій формі.

4.3 Замовник авансує виконавця у розмірі % вартості робіт за цим договором на протязі 3-х днів з дати підписання договору.

4.4 Оплата роботи Виконавця Здійснюється Замовником незалежно від характеру аудиторського висновку (позитивний, умовно-позитивний, негативний. Відмова від висновку у відповідності до умов п. 2.1-2.2 цього договору.

5. Права сторін

5.1 Кожна з сторін цього договору має право припинити його дію. Для цього одна з сторін повинна письмово сповістити іншу про наміри припинити роботи за цим договором з обґрунтованим поясненням свого рішення. При цьому таке повідомлення сторона - ініціатор припинення дії договору зобов`язана здійснити повідомлення другої сторони не пізніше ніж в 3 дні після початку робіт. Якщо цей термін буде порушено, то сторона - ініціатор припинення дії договору виплачує іншій стороні договору компенсацію у розмірі % від загальної вартості робіт за п. 2.1 цього договору.

5.2.1 За письмовою згодою сторони можуть припинити дію цього договору без взаємних фінансових (матеріальних) компенсацій.

6. Відповідальність сторін

6.1 Відповідальність Виконавця регламентується статтями 22-26, а відповідальність Замовника статтями 28-30 Закону України “Про аудиторську діяльність”, іншим чинним законодавством України.

6.2 Замовник та Виконавець несуть відповідальність за дотримання своїх зобов`язань (розділ 2) викладених в цьому договорі.

6.3 За неякісне виконання взятих на себе зобов`язань по цьому договору Виконавець та Замовник несуть матеріальну відповідальність згідно вимог чинного законодавства, а суперечки між ними вирішуються в судовому порядку.

7. Інші особливі умови

7.1 Замовник додатково несе відповідальність за достовірність наданої Виконавцю інформації, її повноту, точність та правильність оформлення (юридичну силу); за виявленні в ході перевірки відхилення від вимог чинного законодавства, облікової політики та методології обліку; за фінансові результати та за звітність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку та показники звітності які не перевірялися до цієї перевірки або перевірялися іншими аудиторами; за невиконання пропозицій аудиторів по усуненню виявлених невідповідностей (відхилень, помилок, тощо).

7.2 В зв`язку з сутністю перевірки та притаманних аудиту обмежень, існує імовірність і можливість того, що окремі, навіть суттєві відхилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Національних нормативів аудиту Виконавець відповідальності не несе.


Додаток Г

Висновок аудитора

Аудіторською фірмою "Юз-Аудіт" у формі ТОВ проведено аудит річної фінансової звітності ЗАТ "Донецьктурист" станом на 31.12.2006 р. Відповідальність за подану інформацію несе керівництво товариства. Обов'язком аудиторів було висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі проведеного аудиту. Аудиторська перевірка була проведена згідно з Міжнародними стандартами аудиту та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701,720. Ці стандарти зобов'язують аудиторів планувати та виконувати аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає вивчення, на вибірковій основі, документів, що підтверджують суми та відомості, які розкриті у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку та значних оцінок керівництва і загального оформлення фінансової звітності. Аудиторська фірма вважає, що проведений аудит надає обґрунтовану підставу для висловлення своєї думки. Аудитори не спостерігали за проведенням річної інвентаризації активів та зобов'язань, тому що ця дата передувала початку аудиторської перевірки. Аудитори не змогли перевірити також і кількість товарно-матеріальних запасів за допомогою інших аудиторських процедур. Як концептуальну основу для підготовки цих фінансових звітів товариство використовує вимоги українського законодавства відносно організації бухгалтерського обліку, а саме: вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XІV від 16.07.99р., вимоги національних положень(стандартів) бухгалтерського обліку, а також вимоги інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку в Україні. На думку Аудіторської фірми "Юз-Аудіт" у формі ТОВ, за винятком коригувань (при наявності таких), які могли б стати необхідними, якби вони змогли перевірити кількість активів та товарно-матеріальних запасів, в цілому фінансова звітність складена відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІY від 16.07.99р. (із змінами та доповненнями), Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку в Україні на підставі даних бухгалтерського обліку та справедливо й достовірно відображає фактичний фінансовий стан ЗАТ "Донецьктурист" станом на 31.12.2006 року.


Додаток Д

КОДИ
Підприємство Донецьке обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Донецьктурист" Дата 01.01.2007
за ЄДРПОУ 02658212
за КОАТУУ 1410136300
Територія Донецька область за КФВ 10
Форма власності ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ за СПОДУ 0
Орган державного управління Самоуправління за ЗКГНГ 91620
за КВЕД 63.30.0
Галузь ТУРИЗМ Контрольна сума
Вид економічної діяльності ТУРИСТИЧНІ АГЕНТСТВА ТА БЮРО ПОДОРОЖЕЙ
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса 83000, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, пл.Конституції, 3

Бaлaнсна 31.12.2006 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 3 3
первісна вартість 011 3 3
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершене будівництво 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 5 887 5 793
первісна вартість 031 8 759 8 252
знос 032 2 872 2 459
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом І 080 5 890 5 796
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 194 66
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 0 0
готова продукція 130 0 0
товари 140 2 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 59 77
первісна вартість 161 59 77
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 5 21
за виданими авансами 180 0 182
з нарахованих доходів 190 0 0
1 2 3 4
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 22 16
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 75 55
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 23 7
Усього за розділом ІІ 260 380 424
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 74 89
Баланс 280 6 344 6 309
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 5 405 5 405
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 564 881
Резервний капітал 340 0 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 29 -307
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом І 380 5 998 5 980
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом ІІ 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом ІІІ 480 0 0
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 92 85
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 3
з бюджетом 550 35 105
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 23 17
з оплати праці 580 46 65
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 2
Інші поточні зобов'язання 610 12 7
Усього за розділом ІV 620 208 284
V. Доходи майбутніх періодів 630 138 45
Баланс 640 6 344 6 309
Керівник: Авраменко Ігор Вікторович
Головний бухгалтер: Дячкіна Ірина Володимирівна

Додаток Є