Смекни!
smekni.com

Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці (на прикладі діяльності ЗАТ "ДонецькТурист") (стр. 9 из 9)

КОДИ
Підприємство Донецьке обласне закрите акціонерне товариство по туризму та екскурсіях "Донецьктурист" Дата 01.01.2007
за ЄДРПОУ 02658212
за КОАТУУ 1410136300
Територія Донецька область за КФВ 10
Форма власності ПРИВАТНА ВЛАСНІСТЬ за СПОДУ 0
Орган державного управління Самоуправління за ЗКГНГ 91620
за КВЕД 63.30.0
Галузь ТУРИЗМ Контрольна сума
Вид економічної діяльності ТУРИСТИЧНІ АГЕНТСТВА ТА БЮРО ПОДОРОЖЕЙ
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса 83000, м.Донецьк, Ворошиловський р-н, пл.Конституції, 3

Звіт про фінансові результатиза 2006 р.

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4608 4568
Податок на додану вартість 015 (728) (760)
Акцизний збір 020 (0) (0)
025 (0) (0)
Інші вирахування з доходу 030 (0) (0)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3880 3808
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (3175) (3013)
Валовий:
прибуток 050 705 795
збиток 055 (0) (0)
Інші операційні доходи 060 372 404
Адміністративні витрати 070 (891) (1105)
Витрати на збут 080 (50) (5)
Інші операційні витрати 090 (11) (33)
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 125 56
збиток 105 (0) (0)
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 5 6
Інші доходи 130 103 0
Фінансові витрати 140 (0) (0)
Втрати від участі в капіталі 150 (0) (0)
Інші витрати 160 (107) (0)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 126 62
збиток 175 (0) (0)
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 35 33
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 91 29
1 2 3 4
збиток 195 (0) (0)
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 (406) (0)
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:
прибуток 220 0 29
збиток 225 (315) (0)

Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 149 262
Витрати на оплату праці 240 1 049 906
Відрахування на соціальні заходи 250 381 339
Амортизація 260 198 232
Інші операційні витрати 270 2 350 2 417
Разом 280 4 127 4 156

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 539 700 539 700
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 539 700 539 700
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0,584 0,054
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0,584 0,054
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0,032