Смекни!
smekni.com

Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці (на прикладі діяльності ЗАТ "ДонецькТурист") (стр. 7 из 9)

Для поліпшення фінансового стану керівництву ЗАТ «Донецьктурист» рекомендується наступне:

1) Стабілізувати потік грошової готівки, і, як наслідок, поліпшити показники абсолютної ліквідності балансу.

2) Зменшувати тривалість обороту активів, дебіторської заборгованості і, як наслідок, підвищити ділову активність підприємства.

3) Застосовувати кредити банків.

4) Підвищення ліквідності балансу.

5) Підвищення рівня рентабельності продукції.

6) Підвищення рівня продуктивності праці офис- менеджерів.

7) Скорочення комерційних витрат.

8) Пошук пансіонатів, туристичних комплексів, бюро подорожей з нижчими цінами на послуги.

9) Скорочення розриву часу між здійсненням послуг і отриманням оплати за них.

10) Проведення систематичної інвентаризації дебіторської заборгованості.

11) Вчасно розраховуватися з боргами


Список використаних джерел

1) Закон Украины «Об оплате труда»,утвержденный постановлением ВР Украины от 20.02.96г.№49/96-ВР;

2) Закон Украины «Об обязательном пенсионном страховании» от 26.06.97г.№400/97-ВР;

3) Закон Украины «Об обязательном социальном страховании» от 26.06.97г.№400/97-ВР;

4) «Бизнес»Газета№1-3(416-418)15.01.2001г.;

5) Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,зумовленними народженням та похованням» від 18.01.2001р.,Орієнтир-2001-№9(28.02.2001р.);

6) Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування»від 11.01.2001р.,Відомості ВР України-2001-№11(16.03.2001р.);

7) Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про відпустки»від 02.11.2000р.,Урядовий кур,єр-2000-18.11.2000р.-с.13;

8) Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття»від 02.03.2000р.,Голос України-2000-11.04.2000р.;

9) Закон України “Про аудиторську діяльність”від 22.04.1993р.із змінами та доповненнями,внесенними Законами України від 14.03.1995р.,20.02.1996р.

10) Белуха Н.Т. «Аудит»Учебник для вузов-К.: «Знання»,КОО,2000-769с.

11) Грабова Н.Н.,Добровский В.Н. «Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях»-К.,2000г.,624с.

12) Давидов Г.М. «Аудит»Навчальний посібник для вищих навчальних закладів,2-ге видання(переробл.та допущ.)-К.: «Знання»,2001-374с.

13) Дорош Н.І. «Аудит: методологія та організація»-К.:2000-402с.

14) Крамаровский Л.М. «Ревизия и контроль»Учебник.-3-е изд.,перераб.и доп.-М.:Финансы и статистика,1982.-232с.


Додаток А

Незалежний аудитор Чорна Г.Ю.

Суб'єкт господарювання ЗАТ «Донецьктурист»

Період перевірки лютий 2007 року

Термін перевірки 19-26.02.07

Загальний план аудиту дотримання трудового законодавства із розрахунків з оплати праці

1. Перевірка наявності внутрішніх нормативних документів, що регулюють трудові відносини на підприємстві;

2. Відповідність встановлених державою гарантій і компенсацій щодо праці і оплати у внутрішніх нормативних документах чинному законодавству;

3. Дотримання на підприємстві встановлених державою гарантій і компенсацій щодо праці і її оплати;

4. Перевірка вхідних залишків у розрахунках з оплати праці;

5. Перевірка реальності операцій по заробітній платі, відображених в обліку;

6. Перевірка повноти відображення в обліку операцій по заробітній платі;

7. Перевірка правильності нарахувань на заробітну плату та утримань із неї;

8. Перевірка своєчасності видачі заробітної плати;

9. Перевірка правильності бухгалтерського обліку заробітної плати;

10. Перевірка достовірності залишків, відображених у фінансовій звітності підприємства, стану розрахунків із заробітної плати та з державними цільовими фондами.


Додаток Б

Незалежний аудитор Чорна Г.Ю.

Суб'єкт господарювання ЗАТ «Донецьктурист»

Період перевірки лютий 2007 року

Термін перевірки 19-26.02.07

Програма аудиту дотримання трудового законодавства із розрахунків з оплати праці

№ з/п Перелік аудиторських процедур Термін перевірки
1 2 3
1. Перевірка наявності й відповідності чинному законодавству:• колективного договору; • положення про оплату праці; • положення про преміювання; • інших нормативних документів. 19.02.07
2. Наявність і відповідність чинному законодавству документів із кадрового складу: • наказів про прийняття, звільнення; • табелів обліку робочого часу; • штатного розпису (при погодинній оплаті); • нарядів та розцінок (при відрядній оплаті); • договорів цивільно-правового характеру (трудових угод) 19.02.07
3. Перевірка відповідності вхідних залишків у розрахунках з оплати праці та у розрахунках за страхуванням: • за роками (залишок на кінець попереднього року = залишок на початок звітного року); • синтетичного і аналітичного обліку. 20.02.07
4. Таксування розрахункових відомостей 20.02.07
5. При ручному обліку — перевірка відповідності прізвищ і сум у розрахункових і платіжних відомостях 21.02.07
6. При наявності в штаті пов'язаних осіб — перевірка відповідності вимогам Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 21.02.07
7. Факти видачі заробітної плати натурою (відзначити для перевірки внесення до складу ВД, обчислення ПДВ, застосування звичайної ціни) 22.02.07
8. При наявності видачі позик — перевірка договорів і суттєвих умов у них (повороткість і терміни) 22.02.07
9. Перевірка відповідності наказів і фактичних виплат 22.02.07
10. При відрядній оплаті праці — перевірка відповідності обсягів виконаних робіт і бази нарахування відрядної оплати праці 23.02.07
1 2 3
11. При роботі неповний місяць — перевірка правильності нарахування заробітної плати за посадовими окладами 23.02.07
12. Перевірка правомірності надання додаткових відпусток 23.02.07
13. Перевірка правильності нарахування заробітної плати за відпустку, компенсації за невикористану відпустку 24.02.07
14. Перевірка правильності нарахування виплат за листками непрацездатності 24.02.07
15. Перевірка правильності утримання за виконавчими листами 24.02.07
16. Перевірка відповідності чинному законодавству нарахувань, утримань внесків та зборів до Державного пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду державного страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 25.02.07
7. Перевірка повноти й своєчасності перерахувань внесків та зборів до державних фондів пенсійного та соціального страхування 25.02.07
18. Складання Переліку виявлених помилок та порушень 26.02.07
19. Зіставлення сум, відображених у фінансовій звітності, із залишком у регістрах бухгалтерського обліку й у Головній книзі 26.02.07

Додаток В

Договір на проведення аудиту оплати праці

Місто Донецьк

Дата 12.11.2006

Суб`єкт аудиторської діяльності в Україні, незалежний практикуючий аудитор Чорна Ганна Юріївна (свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та практикуючих аудиторів Аудиторської палати України № 73 від 18.12.1998) надалі по тексту - Виконавець та суб`єкт підприємницької діяльності в Україні ЗАТ «Донецьктурист» в особі президента Куценко С.А., надалі Замовник з другої сторони, відповідно до чинного законодавства України уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1 Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов`язання здійснити аудиторську перевірку фінансової звітності Замовника у відповідності до вимог чинного законодавства України.

1.2 Аудиторська перевірка охоплює діяльність Замовника, результати якої відображені у його звітності, за період з 19.02.07 по 26.02.07.

1.3 Мета аудиту - висловлення незалежної професійної думки у формі аудиторського висновку стосовно відповідності звітності в частині оплати праці вимогам чинного законодавства, прийнятій обліковій політиці, адекватності відображення результатів господарювання за відповідний період.

1.4 Масштаб аудиту - перевірка буде здійснюватися шляхом застосування процедур отримання достатніх аудиторських свідчень за національними (та міжнародними стандартами аудиту) в повному обсязі, необхідному для формування аудиторського висновку (незалежної професійної думки).

Надана Замовником інформація а також отримані в ході перевірки дані будуть тестуватися на наявність та одночасно на відсутність суттєвих (матеріальних) розбіжностей між показниками звітності та даними бухгалтерського обліку Замовника.

2. Зобов`язання сторін

2.1.Виконавець в ході перевірки та по її результатам зобов`язаний:

- дотримуватися вимог чинного законодавства України, Національних (або Міжнародних нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України;

- уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його персоналу, власників (учасників) та не використовувати ім`я Замовника і закриті за його рішенням данні в засобах масової інформації;

- зберігати комерційну таємницю відносно отриманої в ході перевірки інформації;

- не вступати в комерційні відносини з клієнтами Замовника;

- дотримуватися доброзичливості і нейтральності до персоналу Замовника та до його діяльності в цілому;

- повідомляти керівництво Замовника про суттєві невідповідності (відхилення) безпосередньо після їх виявлення та ідентифікації в ході перевірки;

- не отримувати від Замовника його продукцію, роботи або послуги до та в ході аудиторської перевірки.

2.2 Замовник в ході перевірки та по її результатам зобов`язаний:

- забезпечити Виконавцю доступ до будь-якої інформації, потрібної останньому для виконання робіт за цим договором;