Смекни!
smekni.com

Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці (на прикладі діяльності ЗАТ "ДонецькТурист") (стр. 3 из 9)

Аудит фінансово-господарської діяльності підприємства ми почнемо з оцінки фінансового стану за даними балансу (Додаток Д). В більшості випадків дослідження структури і динаміки фінансового стану підприємства проводиться за допомогою порівняльного аналітичного балансу.

Таблиця 2.1.1Порівняльний аналітичний баланс

Найменування статті балансу Код строки На початок періоду На кінець періоду Зміни
абсолютнівеличини відноснівеличини абсолютнівеличини відноснівеличини в абсолютнихвеличинах в структурі
1 2 3 4 5 6 7 8
актив
1. Необоротні активи:
Основні засоби і нематеріальні активи 010, 030 5893 93,0 5799 92,0 -94 -1
Довгострокові фінансові інвестиції 045, 060
Інші оборотні активи 070
Усього за розділом 1 080 5890 93,0 5796 92,0 -94 -1
2. Оборотні активи:
Запаси 100-140 196 3,0 66 1,05 -130 -1,95
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість 160,170, 180, 190, 200, 210 145 2,3 373 6,0 228 3,7
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти 230-240 75 1,2 55 0,87 -20 -0,33
Інші оборотні активи 250 23 0,36 7 0,11 -16 -0,25
Усього за розділом 2 260 380 6,0 424 6,7 44 0,7
3. Витрати майбутніх періодів 270 74 1,0 89 1,3 15 0,3
Валюта балансу (Б) 280 6344 100 6309 100 -35 Х
пасив
1. Власний капітал 380 5998 95,0 5980 94,8 -18 0,2
2. Забезпечення наступних витрат і платежів 430
3. Довгострокові зобов'язання 480
4. Поточні зобов'язання 620 208 3,28 284 4,5 76 1,22
5. Доходи майбутніх періодів 630 138 2,17 45 0,71 -93 -1,46
Валюта балансу (Б) 640 6344 100 6309 100 -35 Х

Порівняльний аналітичний баланс охопив такі показники:

- відносна величина структури (графи 4 і 6), що показує, яка є питома вага тієї чи іншої статті активу (пасиву) в майні підприємства (валюті балансу);

- показник абсолютного приросту (графа 7) показує на скільки збільшилась (зменшилась) величина статті в абсолютному вираженні;

- показник, що відображає відносну зміну статей балансу за звітний період по відношенню до базисного періоду (графа 8).

Розрахунок зміни питомої ваги величин статей балансу за звітний період (гр. 8 табл. 2.1.1.) проводиться за такою формулою:

nк.п.к.п.) - (Аnн.п.н.п.)

де Аnн.п. — показник статті аналітичного балансу на початок періоду;

Аnк.п. — показник статті аналітичного балансу на кінець періоду;

Бн.п. — валюта балансу на початок року;

Бк.п. — валюта балансу на кінець періоду.

Після складання порівняльного аналітичного балансу проаналізуємо отримані результати і зробимо висновки щодо фінансового стану підприємства:

1. Первісна вартість основних засобів зменшилася. Це говорить про нестачу активів.

2. Зменшились запаси, що говорить про їх реалізацію, споживання на протязі звітного року.

3. Збільшилася дебіторська заборгованість, що вказує на збільшення заборгованості інших підприємств та органів.

4. Зниження долі власного капіталу показує негативну тенденцію у зміні фінансової стійкості підприємства.

2.2 Оцінка фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності

Ліквідність активів — це величина, зворотна часу, необхідному для перетворення їх на гроші, тобто чим менше часу необхідно для перетворення активів на гроші, тим більш вони ліквідні.

Ліквідність балансу виявляється в ступені покриття зобов'язань підприємстві його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строку погашення зобов'язань. Ліквідність балансу досягається встановленням рівності між зобов’язаннями підприємства та його активами.

Технічна сторона аналізу ліквідності балансу полягає в зіставленні засобів в активі із зобов'язаннями в пасиві. При цьому активи повинні бути згруповані за ступенем їх ліквідності (А1 - найбільш ліквідні активи, А2 - активи, що швидко реалізуються, А3 - активи, що реалізуються повільно, А4 – активи, що важко реалізуються) і розташовані в порядку зменшення ліквідності, а зобов'язання — за строками їх погашення (П1 – негайні пасиви, П2 – короткострокові пасиви, П3 – довгострокові пасиви, П4 – постійні пасиви) і розташовані в порядку зростання строків оплати.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови: А1>П1, А2>П2, А3>П3 і А4<П4.


Таблиця 2.2.1Аналіз ліквідності балансу

актив Код рядка на початок періоду на кінець періоду пасив Код рядка на початок періоду на кінець періоду Платіжний надлишок або недостача
на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Найбільш ліквідні активи (А1) 220+ 230+ 240 75 55 Негайні пасиви (П1) 530 92 85 17 30
Активи, що швидко реалізуються (А2) 130+ 140+ 150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+ 210 88 296 Коротко-строкові пасиви (П2) 640-380-480-530 254 244 166 -52
Активи, що реалізуються повільно (А3) 100+ 110+ 120+ 250+ 270 291 162 Довго-строкові пасиви (П3) 430+ 480+ 630 138 45 -153 -117
Активи, що важко реалізуються (А4) 080 5890 5796 Постійні пасиви (П4) 380 5998 5980 184 108
Баланс 280 6374 6309 Баланс 640 6344 6309

З таблиці 2.2.1 видно, що баланс підприємства не є абсолютно ліквідним протягом року.

На аналізованому підприємстві не вистачає грошових коштів для погашення найбільш термінових зобов'язань, тому для їх погашення слід застосувати активи, що реалізуються повільно.

Після аналізу ліквідності балансу необхідно провести оцінку коефіцієнтів ліквідності активів підприємства:


Таблиця 2.2.2Коефіцієнти ліквідності балансу

Найменування коефіцієнту Формула розрахунку На початок періоду На кінець періоду Зміна
Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття)
1,3 1,56 0,26
Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,47 1,07 0,6
Коефіцієнт абсолютної ліквідності
0,22 0,17 -0,05

Умовні позначки:

А1, А2, А3 – відповідно найбільш ліквідні активи, активи, що швидко реалізуються, активи, що реалізуються повільно;

П1, П2 – відповідно негайні пасиви, короткострокові пасиви

Аналіз коефіцієнтів ліквідності балансу показав, що за аналізований період підприємство поліпшило своє фінансове положення (за виключенням коефіцієнту абсолютної ліквідності, який зменшився). Але для абсолютної ліквідності балансу підприємству необхідно в активі збільшити наявні грошові кошти.

Фінансова стійкість є однією з найважливіших характеристик фінансового стану конкретного суб’єкта господарювання, яка дає оцінку стабільність його діяльності з позиції довгострокової перспективи. Вона пов’язана, перш за все, з загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів.

З метою оцінки ступеня фінансової стійкості підприємства на основі даних балансу розрахуємо і проаналізуємо наступні показники:

коефіцієнт фінансової автономії;

коефіцієнт фінансової залежності;

коефіцієнт фінансового ризику (табл. 2.2.3)


Таблиця 2.2.3Коефіцієнти фінансової стійкості

Найменування коефіцієнту Формула розрахунку На початок періоду На кінець періоду Зміна
Коефіцієнт фінансової автономії
0,946 0,948 0,002
Коефіцієнт фінансової залежності
1,0581 1,055 -0,0031
Коефіцієнт фінансового ризику
0,0581 0,055 -0,0031

Умовні позначки: