Смекни!
smekni.com

Відомості, які обов’язково повинні віднайти відображення в договорі на проведення аудиту (стр. 2 из 8)

1.5. Масштаб аудиту: перевірка буде здійснюватися шляхом застосування загально наукових та спеціальних методів контролю та аудиторських процедур отримання достатніх аудиторських свідчень за національними стандартами аудиту в повному обсязі, необхідному для формування аудиторського висновку.

Надана Замовником інформація а також отримані в ході перевірки дані будуть тестуватися на наявність та одночасно на відсутність суттєвих розбіжностей між економіко - правовою сутністю господарських фактів та вимогам чинного законодавства та методологією і порядком їх відображення в обліку Замовника.

1.6. Для досягнення мети цього Договору Замовник, в рамках власної компетенції, забезпечує Виконавцю можливість отримання будь якої інформації з будь яких джерел, необхідну останньому для якісного виконання взятих на себе за цим Договором зобов'язань.

2. Вартість робіт та порядок розрахунків.

2.1. За виконання робіт за цим договором Замовник сплачує Виконавцю винагороду у розмірі ______грн без ПДВ.

2.2. Оплата здійснюється виключно у національній валюті України та в безготівковій формі.

2.3. Замовник авансує Виконавця у розмірі ___% вартості робіт за цим договором на протязі 3-х днів з дати підписання договору.

2.4. Оплата роботи Виконавця здійснюється Замовником незалежно від характеру результату робіт за цим Договором (наявність виявлених суттєвих невідповідностей /відхилень/ або їх відсутності /не виявлення/ у відповідності до умов п. 2.1-2.2 цього договору.

3. Порядок здачі та прийому результатів робіт.

3.1. В ході робіт та (або) по їх завершенню Виконавець знайомить Замовника з попередніми результатами перевірки (попередні висновки). Попередні висновки є неофіційними. Вони можуть обговорюватися Замовником та Виконавцем з залученням третіх осіб. По закінченню терміна дії договору (або раніше) Виконавець у 3-х денний термін надає Замовнику текст аудиторського звіту. Звіт є конфіденційним. Він передається у друкованому виді в одному екземплярі. Другий екземпляр залишається у Виконавця.

3.2. В разі незгоди Замовника з змістом звіту або його окремими положеннями, суперечки з цього приводу вирішуються в судовому порядку. При цьому Замовник зобов'язаний повідомити письмово на протязі 5-ти днів про незгоду зі звітом. Результати робіт оформляються актом прийому-здачі виконаних робіт.

4. Зобов'язання сторін.

4.1. Виконавець в ході перевірки та по її результатам зобов'язаний:

- дотримуватися вимог чинного законодавства України, Національних нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України;

- уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його персоналу, власників та не використовувати ім'я Замовника і закриті за його рішенням дані в засобах масової інформації;

- зберігати комерційну таємницю відносно отриманої в ході перевірки інформації;

- не вступати в комерційні відносини з клієнтами Замовника;

- дотримуватися доброзичливості та нейтральності до персоналу Замовника та до його діяльності в цілому;

- повідомляти керівництво Замовника про суттєві невідповідності безпосередньо після їх виявлення та ідентифікації в ході перевірки;

- не отримувати від Замовника його продукцію, роботи та послуги до та в ході аудиторської перевірки.

4.2. Замовник в ході перевірки та по її результатам зобов'язаний:

- забезпечити Виконавцю доступ до будь якої інформації та до будь яких підрозділів Замовника, яка потрібна останньому для виконання робіт за цим договором;

- Забезпечити Виконавцю можливість отримати від посадових осіб Замовника письмової інформації з предмету перевірки або пояснень власних дій;

- Сприяти отриманню в разі потреби інформації від третіх осіб;

- Своєчасно та в повному обсязі надавати Виконавцю усі необхідні йому для перевірки дані, регістри обліку, звітність, адміністративні та інші документи;

- Не втручатися в методику перевірки, організацію роботи персоналу Виконавця та відмовитися від тиску на Виконавця з метою зміни його професійної думки;

- Своєчасно прийняти та сплатити роботу Виконавця по цьому договору у відповідності з його умовами.

5. Права сторін.

5.1. Кожна із сторін цього договору має право припинити його дію. Для цього одна з сторін повинна письмово сповістити іншу про наміри припинити роботи за цим договором з обґрунтованим поясненням свого рішення. При цьому таке повідомлення сторона - ініціатор припинення дії договору зобов'язана здійснити повідомлення другої сторони не пізніше ніж через 3 дні після початку робіт. Якщо цей термін буде порушено, то сторона - ініціатор припинення договору виплачує іншій стороні компенсацію у розмірі виконаної роботи або повернення авансу.

5.2. За письмовою згодою сторони можуть припинити дію цього договору без взаємних (матеріальних) компенсацій.

6. Відповідальність сторін.

6.1. Відповідальність Виконавця регламентується статтями 22-26, а відповідальність Виконавця регламентується статтями 28-30 Закону України "Про аудиторську діяльність", іншим чинним законодавством України.

6.2. Замовник та Виконавець несуть відповідальність за дотримання своїх зобов'язань (розділ 4) викладених в цьому договорі.

6.3. За неякісне виконання взятих на себе зобов'язань по цьому договору Виконавець та Замовник несуть матеріальну відповідальність згідно вимог чинного законодавства а суперечки між ними вирішуються в судовому порядку.

7. Інші особливі умови.

7.1 Замовник несе відповідальність за достовірність наданої Виконавцю інформації, її повноту, точність та правильність оформлення (доказову та юридичну силу наданих документів);

за виявленні в ході перевірки відхилення від вимог чинного законодавства, облікової політики та методології обліку; за фінансові результати та за звітність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку та показники звітності які не перевірялись до цієї перевірки або перевірялись іншими аудиторами; за невиконання пропозицій аудитора по усуненню виявлених невідповідностей (відхилень, помилок тощо).

7.2. В зв'язку з сутністю перевірки, на притаманних аудиту обмежень, існує ймовірність та можливість того, що окремі суттєві відхилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути невиявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Національних нормативів аудиту Виконавець відповідальності не несе.

8. Реквізити сторін.

8.1 Виконавець - незалежна аудиторська фірма

8.2 Замовник -____________________

Договір заключили:

Від Замовника Від Виконавця

Другий приклад: Договір на здійснення операційного аудиту

Суб"єкт аудиторської діяльності в Україні, незалежна аудиторська фірма "Юна"( свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та приватно- практикуючих аудиторів Аудиторської палати України №0692, на ринку аудиту України з 1995року) на далі по тексту - Виконавець, в особі директора фірми "Юна" Скрипко Ірина Іванівна, діючого на підставі Статуту та суб"єкт господарської діяльності в Україні____________________в особі_________________діючого на підставі Статуту, надалі Замовник з другої сторони, відповідно до чинного законодавства України уклали цей договір про наступне:

2. Предмет договору.

8.1. Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов'язання здійснити аудиторську перевірку за Програмою, затвердженою Замовником (додаток №1). Яка є невід" ємною частиною цього Договору.

1.2. Аудиторська перевірка охоплює діяльність Замовника за період з "__" _____ 200_року по "__" __________200_ року.

1.3. Початок робіт - "__"_______200_ р., закінчення - "___"__________200_р.

1.4. Мета аудиту - здійснення процедур перевірки стосовно відповідності окремих господарських фактів в діяльності Замовника (визначених його керівництвом у Програмі робіт) вимогам чинного законодавства, прийнятої облікової політики, методології бухгалтерського та податкового обліку.

1.5. Масштаб аудиту: перевірка буде здійснюватися шляхом застосування процедур отримання достатніх аудиторських свідчень за національними стандартами аудиту в повному обсязі, необхідному для формування аудиторського висновку.

Надана Замовником інформація а також отримані в ході перевірки дані будуть тестуватися на наявність та одночасно на відсутність суттєвих розбіжностей між економіко - правовою сутністю господарських фактів та вимогам чинного законодавства та методологією і порядком їх відображення в обліку Замовника.

1.6. Результат робіт. Сторони цьго Договору результатом робіт визнають інформацію ( у формі аудиторського звіту) про наявність (або відсутність) в обліку Замовника суттєвих відхилень від чинного законодавства та вимог до бухгалтерського (податкового) обліку господарських операцій в Україні.

9. Вартість робіт та порядок розрахунків.

9.1. За виконання робіт за цим договором Замовник сплачує Виконавцю винагороду у розмірі __________________________грн без ПДВ.

9.2. Оплата здійснюється виключно у національній валюті України та в безготівковій формі.

9.3. Замовник авансує Виконавця у розмірі ___% вартості робіт за цим договором на протязі 3-х днів з дати підписання договору.

9.4. Оплата роботи Виконавця здійснюється Замовником незалежно від характеру результату робіт за цим Договором (наявність виявлених суттєвих невідповідностей /відхилень/ або їх відсутності /не виявлення/ у відповідності до умов п. 2.1-2.2 цього договору.

10. Порядок здачі та прийому результатів робіт.

10.1. В ході робіт та (або) по їх завершенню Виконавець знайомить Замовника з попередніми результатами перевірки (попередні висновки). Попередні висновки є неофіційними. Вони можуть обговорюватися Замовником та Виконавцем з залученням третіх осіб. По закінченню терміна дії договору (або раніше) Виконавець у 3-х денний термін надає Замовнику текст аудиторського звіту. Звіт є конфіденційним. Він передається у друкованому виді в одному екземплярі. Другий екземпляр залишається у Виконавця.