Смекни!
smekni.com

Відомості, які обов’язково повинні віднайти відображення в договорі на проведення аудиту (стр. 1 из 8)

РЕФЕРАТ

по предмету «Аудит»

на тему : «Відомості, які обов’язково повинні віднайти відображення в договорі на проведення аудиту»

ПЛАН

1 Правові засади здійснення незалежної аудиторської діяльності в Україні

2 Поняття "аудиторська діяльність"

3 Договір на здійснення аудиту


1 Правові засади здійснення незалежної аудиторської діяльності в Україні

Правові засади здійснення незалежної аудиторської діяльності в Україні ґрунтуються на Законі України "Про аудиторську діяльність" [1]. Цей Закон визначив правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю з метою захисту інтересів власника.

Документальне оформлення аудиторської перевірки проводиться відповідно до статей 7, 21 Закону України "Про аудиторську діяльність" [1] та ННА:

• № 6 "Документальне оформлення аудиторської перевірки";

• № 26 "Аудиторський висновок";

• № 27 "Інша інформація в документах, що стосується перевіреної аудитором фінансової звітності підприємства";

• № 28 "Аудиторські висновки спеціального призначення";

• № 29 "Оцінка перспективної фінансової інформації"; а також згідно з САЕ [167]:

• № 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність";

• № 700А "Аудиторський висновок про фінансову звітність";

• № 710 "Порівнювальні дні";

• № 720 " Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти";

• № 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення";

• № 810 "Перевірка прогнозної фінансової інформації".

Згідно з цими документами документальне оформлення аудиту складається із двох видів документації: робочої та підсумкової.


2 Поняття "аудиторська діяльність"

Згідно із ст. З Закону України "Про аудиторську діяльність", поняття "аудиторська діяльність" містить у собі організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг. Аудиторські послуги можуть надаватися у формі аудиторських перевірок (аудиту) та пов'язаних з ним експертиз, консультацій з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних і юридичних осіб.

Аудиторська діяльність – це підприємницька діяльність, спрямована на одержання прибутку. Вона може здійснюватися суб’єктами підприємницької діяльності, які включені до Реєстру.

Метою аудиту згідно з міжнародною практикою є оцінка достовірності звітності.

Відповідно до ННА № 3 "Мета та загальні принципи аудиту фінансової звітності" [129], САЕ № 200 "Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів" [167] мета аудиту фінансової звітності — це висловлення аудитором думки про чи відповідає фінансова звітність у всіх суттєвих аспектах інструкціям, які регламентують порядок підготовки і подання фінансових звітів.

Аудит – це перевірка законності фінансово-господарських операцій достовірності бухгалтерського обліку та звітності підприємства, об’єднання, організації незалежно від форми власності шляхом надання контрольних, консультаційних та екпертних послуг.


3 Договір на здійснення аудиту

Договір на проведення аудиту – є основним документом, який засвідчує факт досягнення домовленності між замовником та виконавцем про проведення аудиторської перевірки.

У договорі обов’яєково повинні бути обумовлені такі положення: масштаб аудиту; мета аудиту.

Метою аудиту за українським законодавством є оцінка системи обліку як такої, що відповідає вимогам законодавства.

В розділі «Зобов’язання сторін» містить перелік таких положень: дотримання конфіденційності; надання права доступу до документації, записів тощо; зобов’язання щодо приймання та оплати робіт; відмова від дій, які можуть вплинути на думку аудитора.

Призначення договору на проведення аудиту : встановлення обсягу робіт, їх оплати й термінів виконання обов’язків та відповідальності сторін.

Договір на проведення аудиту складається після обміну листами між аудитором та клієнтом.

Основною відмінністю договору на проведення аудиту від інших договорів є те, що враховуються інтереси третьої сторони (користувача інформації з фінансової звітності).

До договору не слід залучати угоди щодо залучення інших аудиторів; угоди щодо залучення експертів.

У процесі фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності встановлюються договірні відносини, аналіз та економіко-правове забезпечення яких є дуже важливими. Українське господарське право (Цивільний кодекс України)передбачає багато видів договорів, які можуть укладатися між суб’єктами договірних відносин. Визначити відповідність договорів її чинному законодавству, а також встановити правильність вибору та доцільність укладання того чи іншого виду договору є основним завданнями економіко-правового забезпечення договірних відносин клієнта.

В процесі аудиту фінансової звітності аудитор повинен зробити висновок щодо:

1) відповідності бухгалтерського обліку та прийнятої на підприємстві облікової політики вимогам нормативних і законодавчих документів, які регламентують порядок його ведення в Україні

2)відповідності фінансової звітності тим якісним характеристикам, принципам підготовки та подання, які передбачені нормативними й законодавчими документами в Україні;

3)достовірності повноти та точності відображення у звітності активів, зобов'язань, власних коштів і фінансових результатів діяльності підприємства за певний період.

Для досягнення основної мети аудитор повинен вивчити:

1)відповідність фінансової звітності в цілому всім вимогам, які висуваються до її оформлення;

2)відсутність у звітності суперечливої інформації та узгодженість різних форм між собою;

3)наявність підстав для включення у звітність наведених у ній сум ;

4)правильність та обґрунтованість методології оцінки активів і пасивів;

5)правильність підрахунку окремих статей звітності;

6)наявність підстав для віднесення певної суми до тієї статті, до і якої вона включена;

7)відображення операцій у звітних формах того звітного періоду , в якому вони були здійснені;

8)відповідність сум окремих операцій даним, наведеним у первинних документах, регістрах аналітичного та синтетичного обліку , відповідність їх підсумків даним, наведеним у Головній книзі та м звітності;

9)узгодженість даних річної фінансової звітності з даними квартальної та поточної звітності;

10)наявність можливості постійного функціонування підприємства.

Отже, важливою є не тільки перевірка "формального" додержання правил ведення бухгалтерського обліку, а й перевірка підготовки звітності так, щоб вона містила повну, достовірну та неупереджену інформацію про фінансовий стан підприємства і результати його діяльності .

Як висловлюються аудитори : «При осуществлении аудиторских услуг я пользуюсь утвержденными Аудиторской палатой Украины Нормативами аудита: № 1 «Цель и задачи проведения аудита», № 2 «Договор на проведение аудита», № 3 «Основные принципы, которые регулируют аудит». После заключения договора, руководствуясь Нормативом АПУ № 8 «Аудиторские свидетельства», для сбора которых я пользуюсь источниками, полученными из документов заказчика, документальные подтверждения третьих сторон, письменных и устных пояснений руководства предприятия, я подготавливаю и оформляю рабочие документы в соответствии с Нормативом АПУ № 12 «Документальное оформление аудита». Все письменные рабочие документы мною сохраняются, что в значительной степени уменьшает степень аудиторского риска. После сбора необходимой информации приступаю к подготовке аудиторского заключения, руководствуясь Нормативом АПУ № 13 «Аудиторское заключение», Требованиями государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, и другими отраслевыми рекомендациями. Кроме аудиторского заключения я выдаю заказчику подробный аудиторский отчет или справку, со ссылкой на статьи и пункты действующего законодательства, а также акт выполненных аудиторских услуг, которые подписывает обязательно заказчик и исполнитель. За истекший период мною выдано около 40% заключений о подтверждении достоверности годовой отчетности. Остальные 60% аудиторских услуг касаются консультационных и других сопутствующих аудиту услуг а также систематического и перспективного аудита предприятий. По качественному составу аудиторских заключений 12 безусловно положительные, 3 отрицательные, 31 условно положительные.

Обов’язково в Договорі на здійснення аудиту відображаються:

Суб'єкт аудиторської діяльності в Україні, незалежна аудиторська фірма та суб'єкт господарської діяльності в Україні, які уклали договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Замовник доручає а Виконавець бере на себе зобов'язання здійснити аудиторську перевірку фінансової звітності Замовника у відповідності до вимог чинного законодавства України .

1.2. Аудиторська перевірка охоплює діяльність Замовника за період з "__" _____ 200_року по "__" __________200_ року.

1.3. Початок робіт - "__"_______200_ р., закінчення - "___"__________200_р.

1.4. Мета аудиту - виказування незалежної професійної думки у формі аудиторського висновку стосовно відповідності фінансової звітності Замовника вимогам чинного законодавства, прийнятій обліковій політиці.