Смекни!
smekni.com

Відомості, які обов’язково повинні віднайти відображення в договорі на проведення аудиту (стр. 3 из 8)

10.2. В разі незгоди Замовника з змістом звіту або його окремими положеннями, суперечки з цього приводу вирішуються в судовому порядку. При цьому Замовник зобов'язаний повідомити письмово на протязі 5-ти днів про незгоду зі звітом. Результати робіт оформляються актом прийому-здачі виконаних робіт.

11. Зобов'язання сторін.

11.1. Виконавець в ході перевірки та по її результатам зобов'язаний:

- дотримуватися вимог чинного законодавства України, Національних нормативів аудиту, Кодексу професійної етики аудитора України;

- уникати прилюдної оцінки дій посадових осіб Замовника або його персоналу, власників та не використовувати ім'я Замовника і закриті за його рішенням дані в засобах масової інформації;

- зберігати комерційну таємницю відносно отриманої в ході перевірки інформації;

- не вступати в комерційні відносини з клієнтами Замовника;

- дотримуватися доброзичливості та нейтральності до персоналу Замовника та до його діяльності в цілому;

- повідомляти керівництво Замовника про суттєві невідповідності безпосередньо після їх виявлення та ідентифікації в ході перевірки;

- не отримувати від Замовника його продукцію, роботи та послуги до та в ході аудиторської перевірки.

11.2. Замовник в ході перевірки та по її результатам зобов'язаний:

- забезпечити Виконавцю доступ до будь якої інформації та до будь яких підрозділів Замовника, яка потрібна останньому для виконання робіт за цим договором;

- Забезпечити Виконавцю можливість отримати від посадових осіб Замовника письмової інформації з предмету перевірки або пояснень власних дій;

- Сприяти отриманню в разі потреби інформації від третіх осіб;

- Своєчасно та в повному обсязі надавати Виконавцю усі необхідні йому для перевірки дані, регістри обліку, звітність, адміністративні та інші документи;

- Не втручатися в методику перевірки, організацію роботи персоналу Виконавця та відмовитися від тиску на Виконавця з метою зміни його професійної думки;

- Своєчасно прийняти та сплатити роботу Виконавця по цьому договору у відповідності з його умовами.

12. Права сторін.

12.1. Кожна із сторін цього договору має право припинити його дію. Для цього одна з сторін повинна письмово сповістити іншу про наміри припинити роботи за цим договором з обґрунтованим поясненням свого рішення. При цьому таке повідомлення сторона - ініціатор припинення дії договору зобов'язана здійснити повідомлення другої сторони не пізніше ніж через 3 дні після початку робіт. Якщо цей термін буде порушено, то сторона - ініціатор припинення договору виплачує іншій стороні компенсацію у розмірі виконаної роботи або повернення авансу.

12.2. За письмовою згодою сторони можуть припинити дію цього договору без взаємних (матеріальних) компенсацій.

13. Відповідальність сторін.

13.1. Відповідальність Виконавця регламентується статтями 22-26, а відповідальність Замовника регламентується статтями 28-30 Закону України "Про аудиторську діяльність", іншим чинним законодавством України.

13.2. Замовник та Виконавець несуть відповідальність за дотримання своїх зобов'язань (розділ 4) викладених в цьому договорі.

13.3. За неякісне виконання взятих на себе зобов'язань по цьому договору Виконавець та Замовник несуть матеріальну відповідальність згідно вимог чинного законодавства а суперечки між ними вирішуються в судовому порядку.

14. Інші особливі умови.

7.1 Замовник несе відповідальність за достовірність наданої Виконавцю інформації, її повноту, точність та правильність оформлення (юридичну силу);

за виявленні в ході перевірки відхилення від вимог чинного законодавства, облікової політики та методології обліку; за фінансові результати та за звітність по ним; за початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку та показники звітності які не перевірялись до цієї перевірки або перевірялись іншими аудиторами; за невиконання пропозицій аудитора по усуненню виявлених невідповідностей (відхилень, помилок тощо).

7.2. В зв'язку з сутністю перевірки, на притаманних аудиту обмежень, існує ймовірність та можливість того, що окремі суттєві відхилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути невиявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Національних нормативів аудиту Виконавець відповідальності не несе.

7.3 За результатами операційної перевірки аудиторська гарантія, яка за національними нормативами аудиту означає наявність достатньої кількості доказів для виказування професійної думки Виконавцем Замовнику або третім особам не надається.

15. Реквізити сторін.

8.1 Виконавець - незалежна аудиторська фірма ПП "Юна", код ОКПО 99439073, р/р 8800004000343 МФ АКБ "Правекс банк" МФО 326588 м. Миколаїв в. Південна 2/3 кв. 30. Тел 92-21-69, 29-10-28.

8.2 Замовник -___

Договір заключили:

Від ЗамовникаВід Виконавця

Третій приклад : Д О Г О В О Р № на аудиторские услуги

ЧП-Аудитор Семен Александр Николаевич, в дальнейшем "ИСПОЛНИТЕЛЬ", действующей на основании Свидетельства Аудиторской палаты Украины о внесении в Реестр субъектов аудиторской деятельности

№ 0666 от 26 января 2000 года, с одной стороны,

и ______________________________, именуем____ в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице

____________________________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по проведению аудита ЗАКАЗЧИКА по подтверждению достоверности финансовой отчетности за _____________

1.2.ЗАКАЗЧИК обязуется передавать исполнителю необходимые документы для выполнения предмета договора.

2.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.За оказанные услуги ЗАКАЗЧИК производит оплату ИСПОЛНИТЕЛЮ в сумме ______________________________________

которая может быть изменена при условии роста индекса инфляции, публикуемого Министерством статистики на момент оплаты услуг.

2.2.Срок оплаты услуг не позднее третьего числа следующего месяца после оказания услуг ( либо предоплатой).

2.3.За задержку расчета ЗАКАЗЧИК выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ штрафные санкции в размере одного процента за каждый день задержки, но не более 50% от общей суммы платежа. Оплата штрафных санкций не освобождает от выполнения договорных обязательств и проведения окончательных расчетов.

2.4. В случае не подписания акта выполненных работ ЗАКАЗЧИКОМ, и не предоставления мотивированного письменного отказа от ЗАКАЗЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЮ в течении трех календарных дней, после получения акта выполненных работ, работа по предмету Договора считается выполненной и принятой, с подписью ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке.

3.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

3.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК обязаны обеспечить конфиденциальность при выполнении обязательств этого договора.

3.3.ИСПОЛНИТЕЛЬ несет имущественную ответственность перед ЗАКАЗЧИКОМ в размере в пределах сумм оплаченных ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ по данному договору.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

4.1.Срок действия этого договора со дня подписания и до "___"________ 200____ года.

4.2.Реквизиты сторон:

ЗАКАЗЧИК____________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЧП-Аудитор Семен Александр Николаевич г.Николаев, ул.Чкалова 3/24 тел.96-46-01, Инд.нал.№1916602999 ,

р/с 26009501430000 ЦО АК Проминвестбанка г.Николаева МФО 326499

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Оплата по договору и комиссионные

9.1. Аудиторы, оказывающие клиентам профессиональные услуги, принимают на себя обязательство оказывать такие услуги честно и объективно, и согласно существующих стандартов. Это обязательство может быть реализовано путем применения профессиональных навыков и знаний, приобретенных аудиторами во время обучения и во время работы. Аудитор имеет право на оплату за оказанные услуги.

Оплата за оказание профессиональных услуг

9.2. Оплата должна справедливо отражать стоимость услуг профессионального характера, оказанных клиенту, а также принимать во внимание:

а) навыки и знания, необходимые для данного вида профессиональных услуг;

б) уровень подготовки и наличие делового опыта у лиц, непосредственно занятых в оказании профессиональных услуг;

в) время, затраченное каждым лицом, занятым оказанием профессиональных услуг;

г) уровень ответственности, необходимый для оказания данных услуг.

9.3. Обычно оплата за оказание профессиональных услуг исчисляется на основе соответствующих почасовых или дневных расценок для каждого лица, занятого оказанием профессиональных услуг. Эти расценки должны основываться на принципе, согласно которому организация работы, деятельность и услуги, оказываемые аудитором клиенту, правильно спланированы, контролируются и управляются должным образом. При этом необходимо принимать во внимание положения параграфа 9.2. Для каждого аудитора необходимо определить соответствующие расценки.

9.4. Аудитор не должен указывать, что в настоящий момент или в будущем определенные профессиональные услуги будут оказываться либо за установленную (фиксированную) оплату, примерную оплату или оплату в определенных пределах, если в настоящий момент есть вероятность существенного возрастания этой оплаты, и будущему клиенту об этом неизвестно.

9.5. При оказании клиенту профессиональных услуг может быть необходимо и целесообразно договориться о стоимости услуг заранее.

В таком случае аудитор должен рассчитать оплату, принимая во внимание положения параграфов 9.2 - 9.4.

9.6. Не будет считаться неправильным, если аудитор соглашается на меньшую оплату по сравнению с той, которая была назначена предшествующему аудитору за аналогичные услуги при условии, что при начислении оплаты принимались во внимание положения параграфов 9.2 - 9.4.

9.7. Как определено в параграфе 8.8: «Профессиональные услуги не должны предлагаться или предоставляться клиенту по соглашению, согласно которому оплата будет выплачена только в случае достижения какого-либо определенного результата или когда оплата зависит от непредвиденных обстоятельств, связанных с достигнутым результатом.