Смекни!
smekni.com

Відомості, які обов’язково повинні віднайти відображення в договорі на проведення аудиту (стр. 7 из 8)

Метод перевірки облікової інформації – вибірково-документальний . До уваги приймалися тільки істотні помилки в обліку , недогляди і розбіжності з законодавчо-нормативною базою , і їхній вплив на вірогідність і повноту фінансової звітності. На думку аудиторів, проведена аудиторська перевірка забезпечує досить основ для аудиторського висновку.

Фінансова звітність ОАО «Эсти Колор Сервіс» складена відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» і містить у собі Баланс за станом на 30 вересня 2002р. і Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2002р.

Облікова політика підприємства визначена наказом про облікову політику і залишалася незмінної протягом проверяемоего періоду 2002 року.

За даними балансу за станом на 30.09.2002р. залишкова (балансова) вартість основних засобів складає 836,9 тис.грн., що відповідає даним аналітичного і синтетичного обліку.

Формування в обліку інформації про основні засоби і порядок її розкриття у фінансовій звітності відповідає положенням П(З)БУ №7 «Основні засоби». Критерії визнання основних засобів активами відповідають вимогам Закону «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» і П(З)БУ №7. Визначення первісної вартості основних засобів також відповідає вимогам стандарту.

Відображення в бухгалтерському обліку операцій .зв'язаних із придбанням, реалізацією, ремонтом і ліквідацією основних засобів вироблялося відповідно до чинного законодавства.

Переоцінка основних засобів не проводилася.

До складу необоротних активів відносяться малоцінні і быстроизнашивающиеся активи (МБП) з терміном служби більш одного року і вартістю до 500 грн. Амортизація МБП нараховується в першому місяці використання активу в розмірі 100% його вартості. У балансі необоротні активи –МБП відбиті в складі основних засобів.

Облік запасів в ОАО «Эсти Колор Сервіс» ведеться в кількісно -суммовом вираженні по видах запасів. Визнання і первісна оцінка запасів відповідають вимогам П(З)БУ № 9 «Запаси». Протягом звітного року запаси оцінювалися по фактичній вартості придбання з урахуванням витрат, безпосередньо зв'язаних із придбанням запасів. Оцінка вибуття запасів вироблялася по методу ФИФО відповідно до положень облікової політики підприємства.

Дані аналітичного і синтетичного обліку запасів відповідають даним балансу і складають 13,6 тис.грн., у тому числі основні сировина і матеріали складають – 12,8 тис.грн..

Облік витрат на надання побутових послуг формується відповідно до вимог П(З)БУ №16 «Витрати».

Собівартість реалізованих робіт(послуг) складається з виробничої собівартості робіт(послуг), реалізованих протягом звітного періоду , що складається з прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці , інших прямих витрат, а також постійних і перемінних загальвиробничих витрат. Витрати , зв'язані з операційною діяльністю, що не включаються в собівартість реалізованих товарів ,робіт і послуг , розподіляються на адміністративні , збутові та інші операційні витрати.

Формування складу витрат відповідає вимогам діючого законодавства.

Дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за станом на 30.09.2002р. у балансі не відбито, що відповідає обліковим даним підприємства.

Сумнівної і безнадійної дебіторської заборгованості за даними підприємства немає. Резерв сумнівних боргів не створювався.

У складі іншої дебіторської заборгованості в розмірі 2,1 тис.грн. відбивається заборгованість інших дебіторів, зокрема, і заборгованість робітників та службовців по безпроцентних позичках. У складі зобов'язань ОАО «Эсти Колор Сервіс» відбиті зобов'язання перед постачальниками – 10,1 тис.грн., бюджетом – 10,6 тис.грн., по страхуванню –1,7 тис.грн., по оплаті праці – 39,4 тис.грн. Визнання , облік і оцінка зобов'язань відповідають вимогам П(З)БУ № 11 «Зобов'язання». Безнадійних зобов'язань і з минулим терміном задавнення позову в обліку підприємства за станом на 30.09.2002р. не числиться.

У складі довгострокових зобов'язань за даними обліку відбиті зобов'язання по позикових засобах терміном повернення більш одного року в сумі 362,0 тис.грн.

Відповідно до установчих документів в акціонерному товаристві заявлений Статутний фонд у розмірі 651,0 тис.грн., розділений на 651 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,0 тис. грн.. кожна.

Розмір Статутного фонду визначений на підставі незалежної експертної оцінки майна НП «Эсти Колор Сервіс», передаваемоего в Статутний фонд ОАО «Эсти Колор Сервіс» у результаті реорганізації.

У відповідності зі ст. 24 Закону України «Про господарчі товариства» N 1576 -12 від 19.09.1991 р. з наступними змінами і доповненнями загальна номінальна вартість випущених акцій дорівнює Статутному фонду.

Форма випуску акцій – документарная .

Випуск акцій серії «А» зареєстрований Рішенням Держкомісії по цінних паперах і фондовому ринку ,Свідчення про реєстрацію випуску акцій № 175 від 18.04.2002р.

Синтетичний і аналітичний облік по рахунку «Статутний фонд» ведеться відповідно до чинного законодавства.

Аналітичний облік у розрізі власників акцій ведеться незалежним реєстратором ТОВ «Миколаїв –реєстр» , що діє на підставі дозволу №457 від 14.02.1999р.

За даними обліку на 30.09.2002р. Статутний фонд ОАО «Эсти Колор Сервіс» цілком сформований, викуплених і неоплачених акцій ні, додатковий випуск акцій у звітному періоді не здійснювався.

У складі іншого додаткового капіталу відбита сума індексації основних засобів підприємства.

Класифікація по групах і склад доходів установлюється відповідно до вимог П(З)БУ №25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» і №15 «Доход».

Визначення (визнання ) доходу від реалізації товарів, робіт , послуг виробляється відповідно до положень П(З)БУ №15 «Доход»: при реалізації товарів і інших активів- у випадку передачі права власності, при реалізації послуг –виходячи зі ступеня завершенности операції по наданню побутових послуг. Доход від основної діяльності – надання побутових послуг пральні і хімчистки – за 9 місяців 2002р. складає 622,4 тис.грн.

У складі інших операційних доходів – 413, 2 тис.грн.- відбита безнадійна кредиторська заборгованість та інші доходи від операційної діяльності

У цілому склад і оцінка доходів вірогідно відбивають доходи підприємства за звітний період.

Балансовий прибуток від звичайної діяльності визначений як сума прибутку від операційної діяльності і вірогідно визначає фінансовий стан підприємства. Чистий прибуток ОАО «Эсти Колор Сервіс» за 9 місяців 2002р. складає 444,9 тис.грн.

Бухгалтерський облік в ОАО «Эсти Колор Сервіс» організований відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні й інших нормативних документах з питань організації бухгалтерського обліку, із застосуванням журналів-ордерів і відомостей , складених на машинних носіях з використанням бухгалтерської програми 1-З:Бухгалтерія.

Основними реєстрами є журнали-ордери, що ведуться по кредиту синтетичних рахунків і дебету кореспондуючих. Використовують також реєстри аналітичного обліку: відомості, таблиці, картки й ін. Для узагальнення даних і складання звітного балансу використовується Оборотно-сальдовая відомість.

Бухгалтерська і статистична звітність подавалися підприємством у встановлений термін і в обсязі, передбаченому законодавством.

Дані фінансової звітності відповідають даним обліку і даним окремих форм звітності , форми звітності взаємопов'язані між собою.

Аналіз фінансового стану ОАО «Эсти Колор Сервіс»» проведений відповідно до встановленої методики за даними балансу.

ПОКАЗНИКИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ І ФІНАНСОВОЇ

СТАБІЛЬНОСТІ ОАО «Эсти Колор Сервіс»»

ЗА 9 місяців 2002 РІК

Показники На 30.09.2002р. Оптимальне значення

1. Коефіцієнти ліквідності :

1.1. Загальний (коефіцієнт покриття) 0,38 1,0 - 2,0

1.2. Абсолютної ліквідності 0,12 0,25 - 0,5

2. Коефіцієнт фінансової стійкості 0,51 0,25- 0,5

3. Коефіцієнт структури капіталу 0,97 0,5 –1,0

4. Коефіцієнт рентабельності активів 0,54 > 0

5. Коефіцієнт рентабельності капіталу 2,03 > 0

6. Коефіцієнт рентабельності діяльності 0,71 > 0

На підставі розрахованих показників платоспроможності і фінансової стабільності суспільства на 30 вересня 2002 року можна зробити висновок, що підприємство є обмежено ліквідним і фінансово незалежним .

Крім того, у порівнянні з минулим звітним періодом 2001р. ОАО «НОПАС» на 28,1% виріс доход від надання послуг, у той час, як витрати діяльності виросли усього на 10,0 %. Чистий прибуток від операційної діяльності за звітний період 2002р. склав 444,9 тис.грн. у порівнянні зі збитком 2001р. – 49,7 тис.грн..

Відповідно до приведеного аналізу , фінансовий стан ОАО«Эсти Колор Сервіс» досить стійко і відповідає параметрам, необхідним для здійснення із суспільством кредитних і інших взаємин, і характеризующим підприємство як потенційно безупинно функціонуючий суб'єкт господарської діяльності.

У результаті проведення аудита встановлено, що в зв'язку з неможливістю перевірки фактів, що стосуються інвентаризації активів , аудитори не можуть дати висновок по фактичній наявності і стану активів і покладаються лише на внутрішній контроль Замовника. Однак ці обмеження , на наш погляд, мають незначний вплив на фінансову звітність і на стан ОАО «Эсти Колор Сервіс» у цілому.