Смекни!
smekni.com

Удосконалення обліку фінансових результатів (стр. 2 из 7)

Найменування статті балансу Код строки На початок періоду На кінець періоду Зміни
абсолютні величини відносні величини абсолютні величини відносні величини в абсолютних величинах в структурі
1 2 3 4 5 6 7 8
актив
1. Необоротні активи:
Основні засоби і нематеріальні активи 010, 030 5819,6 71,6 5824,4 65,5 4,8 -6,0
Довгострокові фінансові інвестиції 045, 060 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші оборотні активи 070 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Усього за розділом 1 080 5936,5 73,0 6337,3 71,3 400,8 -1,7
2. Оборотні активи: 0,0 0,0 0,0 0,0
Запаси 100–140 1590,8 19,6 1815,6 20,4 224,8 0,9
Векселі одержані 150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дебіторська заборгованість 160,170, 180, 190, 200, 210 441,8 5,4 653,6 7,4 211,8 1,9
Поточні фінансові інвестиції 220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 230–240 158,4 1,9 60,4 0,7 -98,0 -1,3
Інші оборотні активи 250 0,0 0,0 11,5 0,1 11,5 0,1
Усього за розділом 2 260 2191,0 26,9 2541,1 28,6 350,1 1,6
3. Витрати майбутніх періодів 270 4,2 0,1 9,0 0,1 4,8 0,0
Валюта балансу (Б) 280 8131,7 100,0 8887,4 100,0 755,7 0,0
ПАСИВ
1. Власний капітал 380 7120,0 87,6 8092,1 91,1 972,1 3,5
2. Забезпечення наступних витрат і платежів 430 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Довгострокові зобов'язання 480 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Поточні зобов'язання 620 1011,7 12,4 795,3 8,9 -216,4 -3,5
5. Доходи майбутніх періодів 630 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Валюта балансу (Б) 640 8131,7 100,0 8887,4 100,0 755,7 0,0

Всі основні засоби Товариства виробничого призначення-використовуються в процесі діяльності вантажного залізничного транспорту. Середній термін їх експлуатації по групам – будівлі, споруди та передавальні пристрої 20–40 років, машини та обладнання 7–13 років, транспортні засоби 5–10 років, інші основні засоби 10 років.

За 2005, 2006, 2007 роки первісна вартість основних засобів збільшувалась за рахунок придбання нових основних засобів. Також спостерігається позитивна тенденція до зменшення поточних зобов’язань та до збільшення власного капіталу. Довгострокових зобов’язань підприємство не має.

2.2 Оцінка фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності

У ході аналізу кредитоспроможності проводяться розрахунки з визначення ліквідності активів підприємства і ліквідності його балансу.

Ліквідність балансу виявляється в ступені покриття зобов'язань підприємстві його активами, строк перетворення яких на гроші відповідає строку погашення зобов'язань. Ліквідність балансу досягається встановленням рівності між зобов’язаннями підприємства та його активами.

Баланс вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови:

А1>П1, А2>П2, А3>П3 і А4<П4.

Таблиця 2.4. Аналіз ліквідності балансу за 2007 рік

актив Код рядка на початок періоду на кінець періоду пасив Код рядка на початок періоду на кінець періоду Платіжний надлишок або недостача
на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Найбільш ліквідні активи (А1) 220+ 230+ 240 2134,6 8,6 Негайні пасиви (П1) 530 56,4 0,0 -2078,2 -8,6
Активи, що швидко реалізуються (А2) 130+ 140+ 150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+ 210 281,2 269,3 Короткострокові пасиви (П2) 640–380–480–530 721,0 993,3 439,8 724,0
Активи, що реалізуються повільно (А3) 100+ 110+ 120+ 250+ 270 2511,9 2546,9 Довгострокові пасиви (П3) 430+ 480+ 630 0,0 0,0 -2511,9 -2 546,9
Активи, що важко реалізуються (А4) 080 7125,8 8243,8 Постійні пасиви (П4) 380 11 276,1 10 075,3 4 150,3 1 831,5
Баланс 280 12053,5 11068,6 Баланс 640 12 053,5 11 068,6 0,0 0,0

{А1> П1; А2 <П2; А3 > П3; А4 < П4}

Таблиця 2.5. Аналіз ліквідності балансу за 2006 рік

актив Код рядка на початок періоду на кінець періоду пасив Код рядка на початок періоду на кінець періоду Платіжний надлишок або недостача
на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Найбільш ліквідні активи (А1) 220+ 230+ 240 60,4 2134,6 Негайні пасиви (П1) 530 114,8 56,4 54,4 -2 078,2
Активи, що швидко реалізуються (А2) 130+ 140+ 150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+ 210 693,1 281,2 Короткострокові пасиви (П2) 640–380–480–530 680,5 721,0 -12,6 439,8
Активи, що реалізуються повільно (А3) 100+ 110+ 120+ 250+ 270 1796,6 2511,9 Довгострокові пасиви (П3) 430+ 480+ 630 0,0 0,0 -1 796,6 -2 511,9
Активи, що важко реалізуються (А4) 080 6337,3 7125,8 Постійні пасиви (П4) 380 8 092,1 11 276,1 1 754,8 4 150,3
Баланс 280 8887,4 12053,5 Баланс 640 8 887,4 12 053,5 0,0 0,0

{А1> П1; А2 <П2; А3 > П3; А4 < П4}

Таблиця 2.6. Аналіз ліквідності балансу за 2005 рік

актив Код рядка на початок періоду на кінець періоду пасив Код рядка на початок періоду на кінець періоду Платіжний надлишок або недостача
на початок періоду на кінець періоду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Найбільш ліквідні активи (А1) 220+ 230+ 240 158,4 60,4 Негайні пасиви (П1) 530 370,7 114,8 212,3 54,4
Активи, що швидко реалізуються (А2) 130+ 140+ 150+ 160+ 170+ 180+ 190+ 200+ 210 446,1 693,1 Короткострокові пасиви (П2) 640–380–480–530 641,0 680,5 194,9 -12,6
Активи, що реалізуються повільно (А3) 100+ 110+ 120+ 250+ 270 1590,7 1796,6 Довгострокові пасиви (П3) 430+ 480+ 630 0,0 0,0 -1 590,7 -1 796,6
Активи, що важко реалізуються (А4) 080 5936,5 6337,3 Постійні пасиви (П4) 380 7 120,0 8 092,1 1 183,5 1 754,8
Баланс 280 8131,7 8887,4 Баланс 640 8 131,7 8 887,4 0,0 0,0

{А1< П1; А2 >П2; А3 > П3; А4 < П4}