Смекни!
smekni.com

Удосконалення обліку фінансових результатів (стр. 1 из 7)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

ЗВІТ ПРО ПРАКТИКУ

ДОНЕЦЬК, 2008


Вступ

Метою передвипускної практики з фаху є безпосередня практична підготовка студентів до самостійної роботи, поглиблення та закріплення теоретичних знань з бухгалтерського обліку, оволодіння навичками самостійної практичної діяльності та досвіду виконання облікових робіт на всіх ділянках виробництва і управління, придбання практичних навичок роботи на одній з посад щодо організації та управління обліковою діяльністю на підприємстві та його структурних підрозділах, вивчення практичних можливостей удосконалення первинної документації на місці проходження практики, поглиблення навиків дослідної роботи, опанування засобами розробки облікової політики при вирішенні та реалізації управлінських рішень та безпосереднє практичне підготування до самостійної роботи на посаді головного бухгалтера, завідуючого відділом (сектору), старшого бухгалтера і придбання навиків реального досвіду облікової роботи.

Базою для проходження перед випускної практики з фаху мною було вибрано ДП «Трансгарант-Україна». Основними видами діяльності цього підприємства є: перевезення вантажів на всіх залізницях України, а також на залізницях країн СНД і Балтії.

У цьому звіті буде проведений аналіз і опис організаційної структури підприємства, її функцій, функціональних та інформаційних зв’язків бухгалтерської служби, службових обов’язків працівників бухгалтерії, режиму праці, стилю керівництва та організації облікової роботи на різних ділянках, технології підготовки та прийняття управлінських та фінансових рішень і контролю їх виконання. Аналіз розвитку економічної та фінансової діяльності об’єкту дослідження на основі отриманих знань та методів дослідження.


1. Коротка загальна та фінансово-економічна характеристика досліджуваного підприємства

ДП «Трансгарант-Україна» надає послуги з перевезення вантажів залізничним транспортом з 2003 року. Є дочірньою компанією ТОВ «Фірма «Трансгарант» (Росія), яка входить до транспортної групи FESCO.

Стратегічним завданням компанії є доставка вантажів в найкоротші терміни на максимально вигідних умовах для клієнтів. Пріоритетним напрямом – обслуговування підприємств металургійної галузі.

ДП «Трансгарант-Україна» здійснює перевезення вантажів на всіх залізницях України, а також на залізницях країн СНД і Балтії.

Головний офіс ДП «Трансгарант-Україна» знаходиться в Києві. Філії компанії розташовані в Донецьку і Дніпропетровську. Планується відкриття представництва в Одесі.

Річний об'єм перевезених ДП «Трансгарант-Україна» вантажів складає більше 5 млн. тонн. Наступна діаграма показує динаміку середньої дальності перевезень у період з 2005 по 2007 роки.

2005 2006 2007

Динаміка середньої дальності перевезень вантажів, км


У управлінні компанії знаходиться понад 3 тисячі одиниць рухомого складу, з них 50% – власні вагони.

Парк рухомого складу складається з піввагонів і окатишевозів. У перспективі заплановано перевезення великотоннажних контейнерів і труб.

Основними конкурентними перевагами Компанії можна вважати:

– багаторічний досвід роботи фахівців компанії на ринку транспортних послуг;

– парк власного рухомого складу, який має стабільну тенденцію до збільшення;

– філії в Україні;

– оперативна взаємодія з Укрзалізницей.

У наступній таблиці ми розглядаємо основні фактори, що впливають на діяльність підприємства та ступінь їх впливу.

Таблиця 1.1. Основні фактори, що впливають на діяльність підприємства

Група факторів Опис проблем Ступінь впливу на діяльність емітента Які зміни, що прогнозуються, мають вплинути на підприємство
незначний вплив середній вплив значний вплив
Політичні Політична нестабільність у державі X Законодавча база не сприяє розвитку вітчизняного товаровиробника. Удосконалення законодавчої бази буде сприяти процесу розвитку вітчизняного виробництва, створення сприятливих умов для залучення інвестицій в народногосподарчий комплекс
Фінансово-економічні Високий рівень цін на ТМЦ, паливо та газ, включення до валових витрат тільки 10% балансової вартості основних технологічних засобів при фактичному їх зносу більш 80%. Високий рівень податків. X 1. Збільшення цін на газ призведе до зниження обсягів хімічної продукції та, як слідство, до погіршення фінансового стану товариства. 2. Удосконалення податкової та цінової політики.
Виробничо-технологічні Зростання цін на основні засоби залізничного транспорту та їх ремонт, зростання фізичного зносу рухомого складу X Розробка плану технічного розвитку, економне витрачання всіх ресурсів для можливості модернізації та оновлення
Соціальні зниження рівня життя. Недостатній рівень пенсій і заробітної плати. X Зменшення купівельної спроможності робітників, зменшення доходів, старіння кваліфікованих кадрів.
Екологічні Місце знаходження Товариства у екологічно-небезпечній зоні впливає на стан здоров'я працівників X Законодавчі дії на рівні держави, податкові пільги, удосконалення медичного страхування. Необхідні додаткові витрати на оздоровчи заходи для робітників Товариства.
Примітки: Основними факторами, які впливають на діяльність Товариства є нестабільність податкового законодавства.

2. Економічно-фінансовий рівень виробництва й аналіз фінансового стану суб’єкта дослідження

2.1 Аналіз балансу підприємства

Для загальної характеристики підприємства слід провести фінансовий аналіз його показників, вивчити їх у динаміці, в порівнянні з середніми показниками у галузі. Основні показники, показники платоспроможності, фінансової стійкості, автономії, маневреності оборотних засобів, фінансування, кредитоспроможності, ліквідності й інші. З метою проведення такого аналізу рекомендується складання порівняльного аналітичного балансу, до якого входять основні агреговані показники бухгалтерського балансу. Порівняльний аналітичний баланс дає змогу спростити роботу з проведення аналізу основних фінансових показників підприємства.

Таблиця 2.1. Порівняльний аналітичний баланс за 2007 рік

Найменування статті балансу Код строки На початок періоду На кінець періоду Зміни
абсолютні величини відносні величини абсолютні величини відносні величини в абсолютних величинах в структурі
1 2 3 4 5 6 7 8
актив
1. Необоротні активи:
Основні засоби і нематеріальні активи 010, 030 7125,3 59,1 8243,1 74,5 1117,8 15,4
Довгострокові фінансові інвестиції 045, 060 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші оборотні активи 070 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Усього за розділом 1 080 7125,8 59,1 8243,8 74,5 1118,0 15,4
2. Оборотні активи: 0,0 0,0 0,0 0,0
Запаси 100–140 2414,7 20,0 2502,7 22,6 88,0 2,6
Векселі одержані 150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дебіторська заборгованість 160,170, 180, 190 281,2 2,3 269,3 2,4 -11,9 0,1
Поточні фінансові інвестиції 220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 230–240 2134,6 17,7 8,6 0,1 -2126,0 -17,6
Інші оборотні активи 250 89,1 0,7 20,9 0,2 -68,2 -0,6
Усього за розділом 2 260 4919,6 40,8 2801,5 25,3 -2118,1 -15,5
3. Витрати майбутніх періодів 270 8,1 0,1 23,3 0,2 15,2 0,1
Валюта балансу (Б) 280 12053,5 100,0 11068,6 100,0 -984,9 0,0
ПАСИВ
1. Власний капітал 380 11276,1 93,6 10075,3 91,0 -1200,8 -2,5
2. Забезпечення наступних витрат і платежів 430 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Довгострокові зобов'язання 480 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Поточні зобов'язання 620 777,4 6,4 993,3 9,0 215,9 2,5
5. Доходи майбутніх періодів 630 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Валюта балансу (Б) 640 12053,5 100,0 11068,6 100,0 -984,9 0,0

Таблиця 2.2. Порівняльний аналітичний баланс за 2006 рік

Найменування статті балансу Код строки На початок періоду На кінець періоду Зміни
абсолютні величини відносні величини абсолютні величини відносні величини в абсолютних величинах в структурі
1 2 3 4 5 6 7 8
актив
1. Необоротні активи:
Основні засоби і нематеріальні активи 010, 030 5824,4 65,5 7125,3 59,1 1300,9 -6,4
Довгострокові фінансові інвестиції 045, 060 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Інші оборотні активи 070 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Усього за розділом 1 080 6337,3 71,3 7125,8 59,1 788,5 -12,2
2. Оборотні активи: 0,0 0,0 0,0 0,0
Запаси 100–140 1815,6 20,4 2414,7 20,0 599,1 -0,4
Векселі одержані 150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дебіторська заборгованість 160,170, 180, 190, 200, 210 653,6 7,4 281,2 2,3 -372,4 -5,0
Поточні фінансові інвестиції 220 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 230–240 60,4 0,7 2134,6 17,7 2074,2 17,0
Інші оборотні активи 250 11,5 0,1 89,1 0,7 77,6 0,6
Усього за розділом 2 260 2541,1 28,6 4919,6 40,8 2378,5 12,2
3. Витрати майбутніх періодів 270 9,0 0,1 8,1 0,1 -0,9 0,0
Валюта балансу (Б) 280 8887,4 100,0 12053,5 100,0 3166,1 0,0
ПАСИВ
1. Власний капітал 380 8092,1 91,1 11276,1 93,6 3184,0 2,5
2. Забезпечення наступних витрат і платежів 430 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Довгострокові зобов'язання 480 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4. Поточні зобов'язання 620 795,3 8,9 777,4 6,4 -17,9 -2,5
5. Доходи майбутніх періодів 630 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Валюта балансу (Б) 640 8887,4 100,0 12053,5 100,0 3166,1 0,0

Таблиця 2.3. Порівняльний аналітичний баланс за 2005 рік