Смекни!
smekni.com

Удосконалення обліку фінансових результатів (стр. 5 из 7)

Підвищення рівня ліквідності та рентабельності можливе через раціоналізацію організації використання фінансових ресурсів, поліпшення результатів виробничої і комерційної діяльності.


3. Функції бухгалтерської служби суб’єкта господарювання

Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку на підприємстві створено бухгалтерську службу на чолі з головним бухгалтером. [1]

Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства: забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності; організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства. [5]

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи складаються під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів складаються зведені облікові документи.

Первинні та зведені облікові документи складаються на паперових або машинних носіях і мають такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо.

Дані аналітичних рахунків є тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.

Регістри бухгалтерського обліку мають назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

Господарські операції відображаються в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.

Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.

Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку вилучаються у підприємства тільки за рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених законами. Посадова особа підприємства має право в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, зняти копії документів, що вилучаються. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються, у порядку, встановленому законодавством. [2]


4. Методи управління обліковою роботою

Управлінській персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам. [1]

Аудиторська перевірка підприємства планується та здійснюється у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність», «Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики», зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701,720. Ці стандарти зобов'язують аудиторів планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає й оцінювання застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання подання фінансових звітів в цілому.

Річна фінансова звітність підприємства в основному відповідає дійсному фінансовому стану та результатам діяльності у 2007 р. Концептуальною основою, використаною при складанні фінансової звітності, є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку України. Система бухгалтерського обліку, що використовувалася підприємством в основному відповідає законодавчим та нормативним вимогам. [8]

Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, та відображає справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах інформацію про Товариство станом на 31 грудня 2007 року згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та у відповідності до вимог законодавства України.

Відповідно до вимог «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.06 р. N1528, можна висловити думку відносно наступної інформації.

– інформація за видами активів розкрита у балансі підприємства відповідно до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку України.

– інформація щодо зобов'язань розкрита у балансі відповідно до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку України.

– інформація про власний капітал розкрита у балансі відповідно до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку України.

– вартість чистих активів на кінець звітного періоду дорівнює 10075,3 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу. Вимоги п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України дотримуються.

– станом на 31.12.07 р. статутний капітал був повністю сплачений у попередніх періодах згідно чинного законодавства.

– випуску цінних паперів у звітному періоді не було.

– іпотечні облігації у звітному періоді не випускались.

– чистий збиток за звітний період складає 1202,6 тис. грн. інформація про прибутки / збитки розкрита у Звіті про фінансові результати за 2007 р. відповідно до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку України.

– операцій з борговими та іпотечними цінними паперами не проводилося. Заборгованості за борговими та іпотечними цінними паперами станом на 31.12.07 р. немає. [9]

5. Проведення облікової політики

Бухгалтерський облік господарської діяльності Товариства Здійснюється відповідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996, Положень(Стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку в Україні. Облікова політика Товариства базується на принципах і методах, передбачених Національними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку, що забезпечує безперервність відображень операцій і достовірну оцінку активів, зобов'язань, капіталу. Застосовується журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку з документальним підтвердженням записів первинними документами.

Протягом звітного періоду застосовувались наступні принципи:

Основними засобами визнаються матеріальні активи, які утримуються для використання у виробництві, строком використання більше року та вартістю вище 1000 грн. Амортизація нараховується у відповідності з податковим законодавством. Амортизація по малоцінним необоротним матеріальним активам нараховується у розмірі 100% при передачі в експлуатацію. [18]

Первісна вартість запасів визнається відповідно до П(С) БО 16. Вибуття запасів відбувається за середньозваженою вартістю.

Згідно наказу про облікову політику на 2007 р. облік фінансових інвестицій на Товаристві ведеться за нормами П(С) БО 12. Фактично у 2007 році довгострокові та поточні фінансові інвестиції відсутні.

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо є імовірність отримання у майбутньому економічних вигод та її об'єм може бути достовірно оцінений. Резерв сумнівних боргів нараховується виходячи зі платоспроможності дебіторів.

Облік та оцінка доходів ведуться відповідно до П(С) БО 15.

Облік та оцінка витрат ведуться відповідно до П(С) БО 16.