Смекни!
smekni.com

"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк") (стр. 2 из 10)

- 6 місце в рейтингу – 34,572 млрд.грн.;

- 5,44% частку від сумарної валюти КІП БС України;

4. За рівнем депозитів фізичних осіб в пасивах валюти балансу:

- 6 місце в рейтингу – 7,571 млрд.грн.;

- 20,12% частку у власних зобов’язаннях;

- 3,826% частку від сумарної валюти депозитів фізичних осіб в БС України.

5. За рівнем депозитів юридичних осіб в пасивах валюти балансу:

- 8 місце в рейтингу – 4,708 млрд.грн.;

- 12,515% частку у власних зобов’язаннях;

- 2,65% частку від сумарної валюти депозитів юридичних осіб в БС України.

6. За рівнями прибутку і рентабельності валюти балансу(ROA) та статут-ного капіталу(ROE):

- 6 місце в рейтингу - прибуток = 126,76 млн.грн. за результатами 2009 року (зниження в 6,2 рази відносно рівня 2008 року);

- ROA – 0,29% (нормативний рівень за вимогами НБУ не менше 1,5% у 2009 році).

- ROE – 9,98% (нормативний рівень за вимогами НБУ не менше 10% у 2009 році).

- низькорентабельний та інвестиційно-низькопривабливий банк за результатами 2009 року.

В Додатку А наведені таблиці динаміки балансу банку та фінансових результатів діяльності за 2008 - 2009 роки [44], [45]. Оскільки баланс банку (Додаток А, рис.1.2-1.3) представлений в еквівалентах національної валюти –гривні, а валютний курс у 2008 – 2009 роках має різкий стрибок у жовтні – грудні 2008 року на фоні наслідків світової фінансової кризи (рис. 1.1), в аналізі використана також еквівалентна форма валютного балансу банку в доларах США, що дозволяє аналізувати динаміку показників діяльності банку на фоні інфляції національної валюти (рис.1.4-1.6).


Рис.1.1. Динаміка «стрибку» офіційного курсу національної валюти України у 2008 - 2009 роках [27]


Рис.1.2. Динаміка абсолютних обсягів ресурсної бази АКБ «Укрсоцбанк» у 2008 - 2009 роках


Рис.1.3 - Динаміка абсолютних обсягів кредитно –інвестиційного портфелю активів АКБ «Укрсоцбанк» у 2008 - 2009 роках


Рис.1.4 - Динаміка абсолютних обсягів валютного еквіваленту агрегатів ресурсів АКБ «Укрсоцбанк» в доларах США у 2008 - 2009 роках


Рис.1.5 - Динаміка абсолютних обсягів валютного еквіваленту інвестиційно-кредитного портфелю АКБ «Укрсоцбанк» в доларах США у 2008 - 2009 роках


Рис.1.6 - Динаміка ланцюгового приросту валютних еквівалентів обсягів агрегатів балансу АКБ «Укрсоцбанк» у 2008 - 2009 роках


Спільний аналіз графіків, наведених на рис.1.1 – 1.6, дозволяє оцінити глибину впливу світової фінансової кризи на діяльність ВАТ АКБ «Укрсоцбанк» у 2008 – 2009 році:

1. Як показують графіки, наведені на рис.1.4 - 1.6, валютний еквівалент агрегатів валюти балансу АКБ «Укрсоцбанк» почав своє падіння з 01.07.2008 року з рівня 7,403 млрд. доларів США і станом на 01.01.2010 року знизився до рівня 5,467 млрд.доларів США, тобто відносний рівень падіння становить -26,15%. При цьому динаміка доларового еквіваленту ресурсної бази власних, запозичених та залучених коштів банку в річний період (з 01.07.2008 по 01.01.2010) характеризується наступними показниками:

- доларовий еквівалент обсягу запозичених коштів інших банків зріс на +6,42% (100% міжбанківський валютний кредит материнського банку Unicredit в Європі);

- доларовий еквівалент обсягу залучених поточних коштів юридичних осіб зменшився на -63,73%;

- доларовий еквівалент обсягу залучених строкових коштів юридичних осіб зменшився на -52,89%;

- доларовий еквівалент обсягу залучених поточних коштів фізичних осіб зменшився на -50,67%;

- доларовий еквівалент обсягу залучених строкових коштів фізичних осіб зменшився на -38,6%;

- доларовий еквівалент обсягу залучених коштів за емітованими банком борговими цінними паперами зменшився на -99,6%;

- доларовий еквівалент обсягу власного капіталу зріс на +5,69%;

2. Таким чином, ресурсна база залучених коштів банку за період кризи 2008 - 2009 рр. втрачена на -52% і тільки за рахунок зовнішніх кредитів материнської групи Unicredit банк ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” вижив в кризі.

3. Обсяг кредитного портфелю банку за 2009 рік зменшився з рівня 5,673 млрд.$ до 5,08 млрд.$ (на -10,0% без врахування інфляції), при цьому резерв на кредитні ризики зріс з рівня -219,4 млн.$ до рівня –564,3 млн.$


Таблиця 1.3

Динаміка кредитно – інвестиційного портфелю АКБ «Укрсоцбанк» у 2008 - 2009 роках [46]


Рис.1.7. Динаміка рентабельності активів ROA та власного капіталу ROE АКБ «Укрсоцбанк» у 2008 - 2009 роках


2. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

2.1 Операції розрахунково-касового обслуговування клієнтів – юридичних, фізичних осіб та інших банків

Структура банку складається з трьох бізнес-орієнтованих напрямків [45]:

· Корпоративний бізнесобслуговування юридичних осіб.

· Роздрібний бізнесобслуговування фізичних осіб.

· Фінансово-інституційний бізнес надання послуг комерційним банкам та компаніям, які емітують власні фінансові інструменти, як правило, корпоративні облігації.

Відповідно з сегментацією клієнтської бази розрахунково-касове обслуговування в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” має уніфіковані та спеціалізовані банківські продукти:

1. Для сегменту клієнтів – юридичних осіб та приватних підприємців:

- відкриття поточних рахунків і національній та іноземній валютах, проведення перерахувань безготівкових коштів у внутрішніх та зовнішньоеко-номічних операціях;

- купівля –продаж безготівкової іноземної валюти для проведення перерахувань по оплаті зовнішньоекономічних договорів;

- видача готівки в касу підприємства чи інкасація господарської виручки готівки на розрахунковий рахунок підприємства;

- обслуговування „зарплатних” та „відряджувальних” проектів за допомогою пластикових платіжних карток з самостійним отриманням готівки в банкоматах чи проведення безготівкової оплати товарів і послуг (еквайринг);

- обслуговування „корпоративних” платіжних карток для проведення операцій безготівкової оплати послуг з рахунку підприємства;

- віддалене обслуговування клієнтів по безготівковим комерційним платежам за допомогою „електронних комплексів” – „Клієнт-банк”, „Інтернет- банкінг”, „SMS – банкінг”.

2. Для сегменту клієнтів фізичних осіб:

- відкриття поточних рахунків і національній та іноземній валютах, проведення перерахувань безготівкових коштів у внутрішніх та зовнішньоеко-номічних операціях згідно переліку операцій в Інструкції [10];

- проведення переказів готівкових коштів по оплаті комунальних послуг та інших послуг без відкриття розрахункового рахунку;

- валютообмінні готівкові операції;

- операції з продажу та покупки дорожніх чеків в іноземній валюті;

- відкриття спеціальних пенсійних та бюджетних розрахункових рахунків по отриманню пенсії та державної бюджетної допомоги;

- видача готівки з розрахункового рахунку чи зарахування готівки на розрахунковий рахунок;

- обслуговування „зарплатних”, „пенсійних”, „бюджетних” та „відряджу-вальних” проектів за допомогою пластикових платіжних карток з самостійним отриманням готівки в банкоматах чи проведення безготівкової оплати товарів і послуг (еквайринг);

- віддалене обслуговування клієнтів по безготівковим картковим платежам за допомогою „електронних комплексів” – „Інтернет-банкінг”, „SMS – банкінг”;

- проведення переказів готівкових коштів в національній та іноземній валютах по Україні та за кордон з використанням Інтернет-систем переказу „Western –Union”, „СОФТ”;

3. Для клієнтів – інших комерційних банків:

- відкриття та ведення системи взаємних „ЛОРО” та „НОСТРО” коррес-понденських рахунків для проведення переказів безготівкових коштів клієнтів в національній та іноземній валютах;

- вікриття та ведення кореспондентського рахунку в Національному банку України в системі безготівкових платежів в національній валюті;

- відкриття та ведення корреспондентських рахунків в національній та іноземній валютах в клірингових банках по обслуговуванню пластикових банківських платіжних систем через автомати самообслуговування;

- продаж та купівля готівкових коштів в національній та іноземній валю-тах за безготівкові кошти для касового обслуговування клієнтів та автоматів самообслуговування;

- обслуговування транзакцій інших платіжних систем через мережу бан-коматів ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”.

В ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”клієнт може обслуговуватися:

· на основі загальних тарифів;

· на основі одного із тарифних пакетів.

В додатку В наведений приклад договору на відкриття банківського рахунку та загальний тарифний пакет на розрахунково-касове обслуговування в національній та іноземній валютах.

При віддаленому розрахунковому обслуговуванні клієнти можуть управ-ляти грошовими потоками на своїх поточних рахунках незалежно від розкладу роботи банку й часу доби, не витрачаючи часу й коштів на обслуговування у відділенні:

· Ви здійснюєте всі необхідні операції з рахунком завдяки системі Інтернет-Клієнт-Банк

· Ви одержуєте оперативну інформацію про рух коштів на рахунку максимально зручним для Вас способом — за телефоном, електронною поштою або за допомогою SMS-повідомлень

· Здійснення операцій у будь-який час доби, у будь-який день тижня

· Простота оформлення й використання

· Висока оперативність обслуговування завдяки застосуванню новітніх технологій і програмного забезпечення