Смекни!
smekni.com

"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк") (стр. 6 из 10)

2.10. Банк не несе відповідальності перед Держателем за Операції, здійснені з використанням Карток Держателів, для здійснення яких необхідно вводити ПІН-код, за винятком випадків технічної несправності Банкоматів.

2.11. Банк не несе відповідальності перед Держателем за несанкціоновані останнім Операції з використанням Картки у разі відмови Держателя заблокувати Картку.

2.12. У разі невиконання Держателем обов’язків, визначених у пунктах 3.1.3. цих Правил, що призвело до виникнення у Держателя простроченої за-боргованості за Кредитом та/або процентами за користування Кредитом, Держатель сплачує на користь Банку штраф у розмірі, визначеному Тарифами.

2.13. Держатель несе відповідальність за сплату податків із сум, що зара-ховуються на Рахунок/Депозит.

2.14. Банк не несе відповідальності за збитки, завдані Держателю у разі розголошення інформації за Рахунком в результаті використання Держателем одноразових паролів, ПІН 2, а також вчинення інших дій під час здійснення операцій в системах Мобільного банкінгу, Інтернет банкінгу та отримання щомісячних Виписок на адресу електронної пошти.

3.2 Бухгалтерський облік розрахунково-касових операцій, виконуємих з використанням платіжних пластикових карток

Банки самостійно розробляють порядок бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток з урахуванням особливостей внутрішньо-банківської платіжної системи, дотримуючись основних принципів бухгалтерського обліку, визначених „Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України” [22] та положеннями внутрішньої платіжної системи:

1. Облік коштів за операціями з емісії та видачі платіжних карток

1.1. Для зарахування коштів під час емісії платіжних карток у банку-емітенті клієнтам відкривають такі карткові рахунки (далі - картрахунки):

для банків - на балансовому рахунку 1600;

для юридичних осіб, які не є фінансовими установами, та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності - на балансовому рахунку 2605;

для фізичних осіб - на балансовому рахунку 2625;

для небанківських фінансових установ - на балансовому рахунку 2655.

Для обліку коштів за операціями з використанням платіжних карток банк може використовувати поточні рахунки клієнтів - балансові рахунки 2600, 2620, 2650.

Для обліку коштів за операціями фізичних осіб з використанням наперед оплачених платіжних карток банк відкриває картрахунок на балансовому рахунку 2625 для всіх емітованих ним наперед оплачених платіжних карток.

Для обліку коштів за операціями з використанням корпоративних карток бюджетних установ використовуються окремі аналітичні рахунки поточних рахунків бюджетних установ - відповідні балансові рахунки розділу 25 "Кошти бюджету та позабюджетних фондів України" Плану рахунків.

1.2. Під час застосування в розрахунках платіжної картки банком-емітентом для власних потреб як карткові використовуються такі рахунки:

3550 - під час використання корпоративної платіжної картки для оплати витрат у відрядженні;

3551 - під час використання корпоративної платіжної картки для здійснення розрахунків, пов'язаних із господарськими витратами;

3559 - під час використання корпоративної платіжної картки для здійснення інших операцій.

2. Переказ (зарахування) коштів на картрахунки фізичної особи

2.1. Переказ (зарахування) коштів на картрахунки фізичної особи може виконуватися за рахунок унесення готівкових коштів через ПТКС, касу банку-емітента, іншого банку шляхом переказу коштів із своїх поточних або депозитних рахунків, а також з рахунків інших осіб за їх дорученням.

2.2. Під час проведення операції з переказу (зарахування) коштів на картрахунку в банку-емітенті здійснюються такі бухгалтерські проводки:

2.2а) у разі внесення готівкових коштів через касу:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2625;

2.2б) у разі переказу з поточних та інших рахунків:

Дебет - 2620, 2630, інші рахунки; Кредит - 2625.

У разі потреби банк може використовувати транзитний рахунок 2924.

2.3. Переказ (зарахування) коштів на картрахунки може здійснюватися через банк-учасник платіжної системи (далі - банк-учасник) як у національній, так і в іноземній валюті.

У разі переказу коштів у банк-емітент у банку-учаснику на суму коштів, яка може включати також комісійні та вартість платіжної картки, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

2.3а) у разі внесення в касу готівкових коштів у відповідній валюті:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2924;

2.3б) у разі переказу:

Дебет - 2620, 2630; Кредит - 2924;

2.3в) у разі переказу коштів банку-емітенту:

Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600.

У банку-емітенті в разі переказу (зарахування) коштів на картрахунки через банк-учасник здійснюються такі бухгалтерські проводки:

2.3г) під час зарахування коштів на кореспондентські рахунки:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924;

2.3д) під час зарахування коштів на картрахунки:

Дебет - 2924; Кредит - 2625.

3. Бухгалтерський облік операцій з переказу (зарахування) коштів на картрахунки юридичних осіб

3.1. Під час виконання операцій із зарахування коштів на картрахунки у банку-емітенті здійснюються такі бухгалтерські проводки:

3.1а) у разі внесення готівки у відповідній валюті в касу банку:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2605; 2655;

3.1б) у разі переказу з поточних рахунків:

Дебет - 2600, 2650; Кредит - 2605, 2655.

3.2. Під час зарахування коштів на картрахунки юридичних осіб, які відкриті в банку-емітенті, через банк-учасник здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет - 1001, 1002, 2600, 2650; Кредит - 2924;

3.2а) під час переказу суми коштів банку-емітенту:

Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600.

У банку-емітенті під час зарахування суми переказу на картрахунки юридичних осіб здійснюються такі бухгалтерські проводки:

3.2б) у разі зарахування коштів на кореспондентський рахунок:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924;

3.2в) у разі зарахування на картрахунки:

Дебет - 2924; Кредит - 2605, 2655.

3.3. У разі переказу коштів з поточних рахунків юридичних осіб в інших банках на картрахунки, які відкриті в банку-емітенті, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

3.3а) у банку, що обслуговує ініціатора переказу коштів:

Дебет - 2600, 2650; Кредит - 1200, 1500, 1600;

3.3б) у банку-емітенті під час зарахування суми переказу:

Дебет - 1200, 1500, 1600; Кредит - 2605, 2655.

4. Бухгалтерський облік операцій еквайрингу під час розрахунків платіжними картками за товари (послуги)

4.1. Обслуговування торговців і виконання розрахунків з ними за операціями, здійсненими із застосуванням платіжних карток, банк-еквайр проводить на підставі договору.

4.2. У разі проведення розрахунків за придбані із застосуванням платіжної картки товари та отримані послуги в банку-еквайрі здійснюються такі бухгалтерські проводки:

4.2а) на суму оплати за товари (послуги), що здійснена банком-еквайром до одержання коштів від банку-емітента:

Дебет - 2924; Кредит - 2600;

4.2б) на суму одержаного грошового покриття з банку-емітента:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924.

4.3. У разі переказу коштів торговцю за товари (послуги) після одержання коштів з банку-емітента здійснюються такі бухгалтерські проводки:

4.3а) на суму одержаних коштів від банку-емітента:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924;

4.3б) на суму коштів під час зарахування їх на рахунки торговців:

Дебет - 2924; Кредит - 2600.

4.4. Якщо банк-еквайр одночасно є банком-емітентом, то в разі переказу/зарахування коштів торговцям за товари (послуги) здійснюються такі бухгалтерські проводки:

4.4а) під час переказу:

Дебет - 2605, 2625, 2655; Кредит - 2924;

4.4б) під час зарахування торговцю:

Дебет - 2924; Кредит - 2600.

4.5. У банку-емітенті під час переказу коштів за товари (послуги) та комісійних банку-еквайру здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет - 2605, 2625, 2655; Кредит - 2924;

Дебет - 2924; Кредит - 1200, 1500, 1600.

5. Бухгалтерський облік операцій з видачі готівкових коштів із викорис-танням платіжних карток через каси банку

5.1. У разі видачі готівкових коштів у національній та іноземній валютах з картрахунків клієнтів з використанням платіжних карток через каси банку на суму заявленої готівки здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет - 2924; Кредит - 1001, 1002.

Під час списання коштів, які отримані держателями платіжних карток через каси банку, з карткових рахунків, відкритих у банку-емітенті, що є одночасно банком-еквайром, здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет - 2605, 2625, 2655; Кредит - 2924.

5.2. У разі видачі готівки через каси банку держателям платіжних карток, емітованих іншими банками, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

5.2а) на суму заявленої готівки:

Дебет - 2924; Кредит - 1001, 1002;

5.2б) на суму одержаних коштів від інших банків-емітентів:

Дебет - 1200, 1500; Кредит - 2924.

3.3 Рейтингова позиція банку на ринку пластикових платіжних карток в банківській системі України

Загальні засади емісії та здійснення операцій із застосуванням платіжних карток регулюються нормами законів України "Про Національний банк України" [2], "Про банки і банківську діяльність" [1], "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" [3], “Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням” № 137 [21], іншими законодавчими актами України.

АКБ «Укрсоцбанк» є членом міжнародних платіжних карткових систем "Visa International" з 2005 року (табл.3.1) та "MasterCard International" з 2006 року (табл.3.2), емітує картки по їх технології та проводить обслуговування в транзакційних центрах цих платіжних систем, в національній системі масових карткових «електронних платежів» НСМЕП НБУ банк участі не приймає.

Станом на 01.01.2009 «Укрсоцбанком» емітовано 947 951 шт. карток MasterCard та 3 157 456 шт. карток VisaInternational. Від здійснення операцій з використанням банківських платіжних карток банк протягом 2008 року отримав доходів в сумі 243,9 млн.грн., що в 1,5 рази більше ніж за попередній період, фінансовий результат становив 126,3 млн.грн. що на 32,4 млн.грн. більше ніж в 2007 році. В 2008 році Укрсоцбанк впровадив нову послугу – переказ коштів на картки платіжної системи Visa будь-якого банку України. Цяпослуга стала для клієнтів найкращою альтернативою звичайним банківським переказам тапередачі грошей через знайомих. Переказ коштів здійснюється тільки накартки міжнародної платіжної системиVisa, емітовані іншими українськими банками. Цяпослуга надавалась вусіх банкоматах Укрсоцбанку для будь-яких типів карток банку, оформлених докарткових рахунків фізичних осіб угривні. Цестало можливим завдяки об’єднанню мережі банкоматів АКБ «Укрсоцбанк» табанків UniCredit Group. Кількість банкоматів, щовходять доцієї мережі налічує понад 15тисяч. Так, клієнти банку відтепер можуть отримувати готівку утаких країнах, якАвстрія, Болгарія, Італія, Німеччна, Польща, Росія, Словаччина, Туреччина, Угорщина, Чехія таін.