Смекни!
smekni.com

"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк") (стр. 1 из 10)

Академія КРОК

ЗВІТ

за результатами переддипломної практики на тему № 2.1

„РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ”

(НА МАТЕРІАЛАХ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ВАТ АКБ «УКРСОЦБАНК»)

Київ2010


Зміст

Вступ

1. Характеристика основних видів діяльності комерційного банку ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

1.1 Організаційна характеристика ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

1.2 Основні результати діяльності ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” у 2008 – 2009 рр

2. Розрахункове – касове обслуговування клієнтів в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

2.1 Операції розрахунково-касового обслуговування клієнтів – юридичних, фізичних осіб та інших банків

2.2 Документи та бухгалтерські проводки при розрахунково-касових операціях в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

3. Технологія розрахунків в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” з використанням банківських пластикових платіжних карток

3.1 Механізми розрахунково-касових готівкових та безготівковихрозрахунків за допомогою платіжних карток

3.2 Бухгалтерський облік розрахунково-касових операцій, виконуємих з використанням платіжних пластикових карток

3.3 Рейтингова позиція банку на ринку пластикових платіжних карток в банківській системі України

3.4 Види розрахунково-касових операцій банку з використанням банківських платіжних карток

3.5 Тарифна політика банку в операціях з банківськими пластиковими платіжними картками

Висновки та рекомендації

Список використаної літератури


Вступ

Розрахунки з використанням готівки надзвичайно дорого обходяться державній і комерційним фінансовим структурам. Випуск у обертання нових купюр, обмін старих, утримання значного персоналу, незручності і великі втрати часу рядових клієнтів — усе це важким тягарем лягає на економіку країни. В Україні, наприклад, близько 20 % вартості кожної гривні іде на підтримку її ж власного обертання. Один з можливих і самих перспективних засобів вирішення проблеми готівкового обороту — створення ефективної автоматизованої системи безготівкових розрахунків на базі пластикових карток.

Актуальність теми переддипломного практичного дослідження полягає в необхідності аналітичного упорядкування поточних показників та тенденцій розвитку платіжних систем в Україні на базі пластикових карток з урахуванням відкритості банківської системи України після входження в СОТ для банків розвинутих ринкових країн з їх банківськими технологіями.

Предметом переддипломного дослідження були розрахунково-касові операції та використання в цих операціях пластикових платіжних карток.

Об’єктом передипломного дослідження був комерційний банк ВАТ АКБ «Укрсоцбанк».

Метою переддипломного дослідження було отримання показників поточного стану діяльності АКБ «Укрсоцбанк» в сегменті розрахунково-касового обслуговування та впровадження технологій карткових розрахункових банківських послуг в Україні.

Інформаційною базою переддипломного дослідження були нормативні та аналітичні матеріали Національного банку України, річна та поточна фінансова звітність ВАТ АКБ «Укрсоцбанк», аналітичні матеріали Асоціації комерційних банків України, аналітичні рейтингові матеріали агентства «Простобанк», матеріали галузевих видань з питань платіжних систем з використанням пластикових карток.

1. Характеристика основних видів діяльності комерційного банку ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

1.1 Організаційна характеристика ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

Назва банку: Повна – Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку “Укрсоцбанк”, скорочена – АКБ “Укрсоцбанк” [45].

Адреса банку: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29

Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку «Укрсоцбанк» на сьогодні — один з найбільших системних універсальних банків України який входить в міжнародну UniCreditGroup. 23 січня 2008 року UniCreditGroup завершила купівлю 94,2% загального випущеного акціонерного капіталу Укрсоцбанку в групи інвесторів, яких представляла міжнародна інвестиційна консалтингова компанія EastOne (продавець із боку акціонерів) через BankAustria, який входить до Групи і є відповідальним за комерційну банківську діяльність у країнах Центральної та Східної Європи.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу банку – 1,27млрд. грн.

Таблиця 1.1

Перелік акціонерів, що мають істотну участь у банку, станом на 01.01.2009 р. [45]

Назва акціонера

Сума внеску,

Тис. грн.

% від статутного капіталу
ЗАТ “Ферротрейд Інтернешнл”, Україна 878 731,8 82,12
Unicredit Bank Austria AG, Austria 137 330,1 12,83

Акціонерно-комерційний банк соціального розвитку Укрсоцбанк за організаційно-правовою формою є відкритим акціонерним товариством (ВАТ).

За обсягом валюти балансу ВАТ АКБ «Укрсоцбанк» займає 6 – рейтин-гове місце в банківській системі України станом на 01.04.2009 року(табл.1.2).

Таблиця 1.2

Мажоритарні власники-нерезидентив перших 60 найбільших комерційних банках України [44]

У 2006 році відповідно до стратегічного плану розвитку прийнято внутрішню структуру банку АКБ “Укрсоцбанк», яка складається з трьох бізнес-орієнтованих напрямків [45]:

- Корпоративний бізнес — обслуговування юридичних осіб.

- Роздрібний бізнес — обслуговування фізичних осіб.

- Фінансово-інституційний бізнес — надання послуг комерційним банкам та компаніям, які емітують власні фінансові інструменти, як правило, корпоративні облігації.

Поділ на бізнес-напрямки, а також підрозділи їх підтримки, проведено по всій системі АКБ «Укрсоцбанк».

Система АКБ «Укрсоцбанк» складається з Головного офісу в Києві та 447 установ, з яких – 7 філій і 440 відділень.

Органи управління АКБ «Укрсоцбанк» — загальні збори акціонерів, спостережна рада та правління. Спостережна рада і правління керують діяльністю банку в межах повноважень, наданих їм загальними зборами акціонерів. Вищим органом банку є загальні збори акціонерів, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Спостережна рада банку — колегіальний орган управління, який представляє інтереси акціонерів в період між проведенням загальних зборів акціонерів. Голова спостережної ради здійснює керівництво діяльністю ради, забезпечує контроль за виконанням спостережною радою та правлінням рішень загальних зборів акціонерів, представляє інтереси банку в усіх організаціях як на території Україні, так і за її межами.

Виконавчим органом банку є правління, що здійснює управління поточною діяльністю, формуванням фондів, необхідних для статутної діяльності, та несе відповідальність за ефективність роботи банку. Голова правління без довіреності представляє банк в усіх підприємствах, укладає договори та угоди в межах своїх повноважень.

1.2 Основні результати діяльності ВАТ АКБ „Укрсоцбанк”

у 2008 – 2009 рр.

За переліком видів послуг, які надаються, та груп клієнтів, що ними користуються, а також сферами застосування залучених ресурсів і власного капіталу та, відповідно до Статуту, АКБ “Укрсоцбанк” є універсальною кредитно-фінансовою установою; протягом звітного періоду банк здійснював банківську діяльність на підставі законодавчих і нормативних актів, що регулюють банківську діяльність в Україні, в тому числі отриманої від Національного банку України ліцензії за №5 від 29 грудня 2001 року, дозволу №5-2 від 29 липня 2003 року та додатка до дозволу №5-2 від 29 липня 2003 року. Зазначені ліцензія та дозвіл дозволяють банку здійснювати всі операції, передбачені нормами статті 47 Закону України “Про банки і банківську діяльність” [1].

Станом на 01.01.2009 року (за результатами діяльності у 2008 році) банк ВАТ АКБ „Укрсоцбанк» займав наступні рейтингові місця в банківській системі України, маючи нижченаведений рівень основних показників діяльності [46]:

1. За рівнем валюти балансу:

- 5 місце в рейтингу – 49,695 млрд.грн.;

- 5,57% частку від сумарної валюти балансу БС України.

2. За рівнем власного капіталу:

- 4 місце в рейтингу – 553,08 млн.євро (при нормативному рівні не менше 10,0 млн.євро);

- 4,86% частку від сумарного власного капіталу БС України.

3. За рівнем кредитно – інвестиційного портфелю:

- 5 місце в рейтингу -42,796 млрд.грн.;

- 5,633% частку від сумарної валюти КІП БС України;

4. За рівнем депозитів фізичних осіб в пасивах валюти балансу:

- 8 місце в рейтингу – 7,316 млрд.грн.;

- 16,43% частку у власних зобов’язаннях;

- 3,61% частку від сумарної валюти депозитів фізичних осіб в БС України.

5. За рівнем депозитів юридичних осіб в пасивах валюти балансу:

- 7 місце в рейтингу – 7.351 млрд.грн.;

- 16,51% частку у власних зобов’язаннях;

- 3,3% частку від сумарної валюти депозитів юридичних осіб в

БС України.

6. За рівнями прибутку і рентабельності валюти балансу(ROA) та статут-ного капіталу(ROE):

- 2 місце в рейтингу - прибуток = 791,8 млн.грн. ( 10,62% від сумарного прибутку БС України);

- ROA – 1,593% ( нормативний рівень за вимогами НБУ не менше 1,5% у 2008 році);

- ROE – 74,0% ( нормативний рівень за вимогами НБУ не менше 10% у 2008 році);

- високорентабельний та інвестиційно-привабливий банк.

Станом на 01.01.2010 року (за результатами діяльності у 2009 році) банк ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” займає наступні рейтингові місця в банківській системі України, маючи нижченаведений рівень основних показників діяльності [46]:

1. За рівнем валюти балансу:

- 7 місце в рейтингу – 43,888 млрд.грн. (зменшення на -807,0 млн.грн. за 2009 рік);

- 5,22% частку від сумарної валюти балансу БС України.

2. За рівнем власного капіталу:

- 4 місце в рейтингу – 688,8 млн.євро (при нормативному рівні не менше 10,0 млн.євро).;

- 5,5% частку від сумарного власного капіталу БС України.

3. За рівнем сумарного кредитно – інвестиційного портфелю: