Смекни!
smekni.com

"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк") (стр. 4 из 10)

Облік готівково-безготівкових касових операцій з клієнтами банку проводиться згідно Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України № 495 [20]:

1. Операції з приймання готівки в національній та іноземній валютах від клієнтів через каси банків України відображаються в бухгалтерському обліку на підставі відповідних прибуткових касових документів, визначених Інструкцією про касові операції в банках України N 337 [15] такими бухгалтерськими проводками:

1а) приймання готівки від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2520, 2530, 2600, 2650;

1б) приймання готівки для зарахування на розподільчі рахунки в іноземній валюті у випадках, передбачених законодавством України:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2603;

1в) приймання готівки від фізичних осіб для зарахування на поточні, вкладні (депозитні) рахунки:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2620, 2625, 2630, 2635;

1д) приймання готівки від фізичних та юридичних осіб для зарахування на рахунки інших юридичних та фізичних осіб:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2520, 2530, 2600, 2620, 2650, 2902.

2. Операції з видачі клієнтам готівки в національній та іноземній валютах з кас банків відображаються в бухгалтерському обліку на підставі відповідних видаткових документів, визначених Інструкцією про касові операції, такими бухгалтерськими проводками:

2а) видача готівки юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також підприємцям з їх поточних та інших рахунків:

Дебет - 2520, 2530, 2600, 2650; Кредит - 1001, 1002;

2б) видача готівки фізичним особам з поточних, вкладних (депозитних) рахунків:

Дебет - 2620, 2630, 2635; Кредит - 1001, 1002.

3. Операції з приймання готівки в національній валюті від фізичних та юридичних осіб та готівки в іноземній валюті від фізичних осіб для здійснення: 3а) переказу без відкриття рахунку та виплати переказу отримувачу готівкою відображаються такими бухгалтерськими проводками:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 2902, 2909;

3б) видача переказу клієнту без відкриття рахунку в банку:

Дебет - 2902, 2909; Кредит - 1001, 1002.

4. Отримані комісійні за послуги банку, що сплачені готівкою, відображаються в бухгалтерському обліку такою бухгалтерською проводкою:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 6110.

5. Банк має відображати в бухгалтерському обліку операції з інкасації готівки клієнтів банку такими бухгалтерськими проводками:

5а) отримання коштів інкасаторами банку та доставки до банку:

Дебет - 1005; Кредит - 2600;

5б) після перерахування грошової виручки здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет - 1001, 1002; Кредит - 1005;

6. Банк має відображати операції з отримання готівки за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування для подальшого зарахування на відповідні рахунки такими бухгалтерськими проводками:

Дебет - 1004; Кредит - 2920;

6а) під час зарахування на відповідні рахунки:

Дебет - 2920; Кредит - рахунки для обліку кредитів, депозитів, рахунки клієнтів тощо.

3. Технологія розрахунків в ВАТ АКБ „Укрсоцбанк” з використанням банківських пластикових платіжних карток

3.1 Механізми розрахунково-касових готівкових та безготівкових розрахунків за допомогою платіжних карток

Механізм безготівкових розрахунків за допомогою платіжних картокв Україні обумовлений «Положенням про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням» [21].

Згідно з внутрішніми „Правилами здійснення операцій за банківськими картковими (поточними) та депозитними рахунками, відкритими клієнтами в АКБ „Укрсоцбанк” (Рішення Правління АКБ „Укрсоцбанк”, Протокол № 24 від 28.10. 2008 р.) розрахунково-касові операції з використанням банківських платіжних карток мають наступні режими:

1. Порядок ведення рахунків.

1.1. Банк на підставі наданих Держателем відповідно до вимог чинного законодавства України документів відкриває Держателю Рахунок або Рахунок та Депозит, випускає та надає Держателю Картку та ПІН - конверт до неї, а також забезпечує здійснення розрахунків за Операціями проведеними з використанням Картки, в межах Витратного ліміту.

1.2. Банк може відкрити Держателю Кредитну лінію в сумі, визначеній Договором. В залежності від виду Тарифного пакету Кредитна лінія може бути надана з встановленням забезпечення повернення коштів або без нього.

1.3. За письмовою заявою Держателя Банк може надати іншим його довіреним особам право користування коштами, що знаходяться на Рахунку, шляхом випуску Додаткових Карток. У разі отримання Карток таких осіб (Держателів Додаткових Карток) безпосередньо Держателем, який є власником рахунку, Картки вважаються отриманими Держателями Додаткових Карток.

1.4. Проведення Операцій з використанням Картки здійснюється наступним чином:

1.4.1. при проведенні Держателями операцій зняття готівкових коштів за Карткою в касі Банку та інших банків, обов’язковою умовою є пред’явлення ними паспорту або документу, що його замінює;

1.4.2. кожна операція за Рахунком щодо видачі або внесення готівкових коштів в касу Банку\Банкомат або в касу іншого банку супроводжується видачею Держателю Чека Платіжного термінала або Сліпа. Додатково до вказаних документів, Держателю може бути наданий касовий документ. Держатель ставить свій підпис на цих документах, попередньо перевіривши, що сума, що була внесена \ знята з Рахунку, відповідає сумі фактично внесених \ знятих коштів;

1.4.2.1. якщо Картка використовується в Банкоматі\Інформаційно-платіжному терміналі, введення Держателем ПІН-коду замінює підпис Держателя;

1.4.2.2. якщо реквізити Картки використовуються в системі Інтернет банкінгу, ідентифікація Держателя здійснюється на підставі введеного ним ПІН 2 - коду або одноразового паролю, отриманого через Банкомат;

1.4.3. видача Держателю готівкових коштів в касі Банку проводиться в межах ліміту залишку готівки в касі. У випадку необхідності отримання Держателем суми, що перевищує зазначений ліміт, така операція проводиться не пізніше наступного робочого дня після надання Держателем до Банку відповідного замовлення на отримання готівки;

1.4.4. підтвердженням виконання операції, здійсненої Держателем в сис-темі Інтернет банкінгу є відповідні повідомлення, що надаються системою Інтернет банкінг Держателю.

1.5. Держатель особисто або через інших осіб здійснює поповнення Рахунку/Депозиту способами, що не суперечать чинному законодавству України. Готівкові кошти, що вносяться через касу Банку, та безготівкові зарахування на Рахунок/Депозит зараховуються за умови зазначення у призначенні платежу номеру Рахунку та прізвища, ім’я, по батькові Держателя, який є власником Рахунку/Депозиту. При поповненні Рахунку через Платіжний термінал/Банкомат, що підтримує таку функцію, використовується тільки Картка.

1.6. При поповненні Рахунку/Депозиту готівковим або безготівковим шляхом у валюті Рахунку/Депозиту, Банк зараховує кошти на Рахунок не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту отримання їх Банком. При цьому в призначенні платежу повинні бути вказані реквізити, що зазначені в цих Правилах. У випадку надходження на Рахунок/Депозит грошових коштів у валюті, що не співпадає із валютою Рахунку/Депозиту, зарахування таких коштів не проводиться.

1.7. При зарахуванні на Рахунок/Депозит, власником якого є Держатель - нерезидент, коштів в національній або іноземній валюті Держателем або Держателем Додаткової Картки, до Банку повинні надаватись документи, що підтверджують джерела походження цих коштів. На Рахунки, власниками яких є Держателі-нерезиденти, забороняється зарахування коштів фізичних осіб-резидентів у готівковій та\або безготівковій формах.

1.8. При проведенні безготівкових платежів з використанням Картки для здійснення оплати вартості товарів (послуг), Держатель підписує Чек Платіжного терміналу або Сліп, попередньо перевіривши правильність зазначення в ньому суми коштів та дати здійснення операції. Після проведення операції, Держатель отримує копію оформленого Чеку Платіжного терміналу або Сліпа.

1.9. Банк нараховує та сплачує Держателю проценти на залишки коштів, що знаходяться на Рахунку/Депозиті у розмірах, визначених у відповідності до умов Договору та цих Правил. При розрахунку процентів не враховується день зарахування коштів на Рахунок/Депозит та враховується день списання коштів з Рахунку/Депозиту.

1.10. Банк має право змінити встановлений Договором розмір ставки, за якою нараховуються проценти на залишки коштів на Рахунку/Депозиту.

1.10.1.У разі зміни розміру процентної ставки в сторону збільшення, новий її розмір вважається погодженим Держателем.

1.10.2. У разі зміни розміру процентної ставки в сторону зменшення, Банк зобов’язаний повідомити про це Держателя не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати впровадження нового розміру процентної ставки шляхом публікації повідомлення у друкованих засобах масової інформації (газеті „Урядовий кур’єр”), а також шляхом розміщення відповідного оголошення на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях Банку, на сайті www.usb.com.ua та у щомісячних Виписках, які формуються у порядку, встановленому цими Правилами.

1.10.3. У випадку, якщо Держатель не погодиться з новим розміром процентної ставки, за якою нараховуються проценти на залишки коштів на Рахунку/Депозиту, він зобов’язаний діяти відповідно до порядку, встановленого п. 2.25. цих Правил.

1.11. Проценти на використану Кредитну лінію/Овердрафт/прострочений Кредит/прострочений Овердрафт станом на початок операційного дня нараховуються та сплачуються у валюті Кредитної лінії/Овердрафту /простроченого Кредиту/простроченого Овердрафту при кожному зарахуванні коштів на Рахунок за період з дати останнього нарахування процентів до дати зарахування коштів на Рахунок, а також в передостанній робочий день місяця, включаючи його.