Мир Знаний

"Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк") (стр. 9 из 10)

Список використаної літератури

1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року N 2121-III// Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України ста-ном від 24 липня 2009 року N 1617-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року N 679-XIV// Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 21 серпня 2009 року N 1608-VI – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

3. Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” від 5 квітня 2001 року N 2346-III //Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 27 квітня 2007 року N 997-V – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

4. Закон України “Про порядок виконання розрахунків в іноземній валюті” № 185/94-ВР від 23.09.1994 // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом на 5 лютого 2004 року N 1454-IV – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

5. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обміннихоперацій на території України // Постанова Правління Національного банку України від 12 грудня 2002 року N 502 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом на 23 серпня 2006 року N 337) – http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

6. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 15 вересня 2004 року N 435 – http://www.liga-zakon.net - - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

7. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 6 серпня 2009 року N 458) -– http://www.liga-zakon.net - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

8. Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 14 серпня 2003 року N 337 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 2 квітня 2007 року N 111) - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

9. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті // Постанова Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 22 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 18 жовтня 2006 року N 407) - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

10. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах // Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 26 червня 2006 року N 236) - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

11. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у націо-нальній валюті в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637 (Із змінами і доповненнями, внесеними постано-вами Правління Національного банку України станом від 13 грудня 2006 року N 454) - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

12. Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України // Постанова Правління Національного банку Українивід 30 травня 2007 року N 200 - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

13. Про затвердження Положення про оформлення та виконання докумен-тів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів // Постанова Правління Національного банку Українивід 5 березня 2003 року N 82 (Із змінами і доповненнями, внесенимипостановами Правління Національного банку України станом від 29 грудня 2006 року N 500) - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

14. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України // Постанова Правління Національного банку Українивід 17 листопада 2004 року N 549 (Із змінами і доповненнями, внесенимипостановою Правління Національного банку Українивід 18 грудня 2006 року N 465) - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

15. Про затвердження Інструкції про касові операції в банках України // Постанова Правління Національного банку Українивід 14 серпня 2003 року N 337 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 2 квітня 2007 року N 111) - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

16. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних (депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року N 481 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України станом від 23 березня 2009 року N 159) - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

17. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України // Постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N 255 ( Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 27 грудня 2007 року N 483) - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

18. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іно-земній валюті та банківських металах у банках України // Постанова Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 року N 555 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 21 липня 2009 року N 416) - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

19. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку банками України операцій з чеками в іноземній валюті // Постанова Правління Національного банку України від 4 вересня 2009 року N 530 - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

20. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 20 жовтня 2004 року N 495 (Із змі-нами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку України від 10 вересня 2008 року N 275) - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

21. Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням//Постанова Правління Національного банку України від 19 квітня 2005 року N 137 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 5 червня 2008 року N 165) - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

22. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з викорис-танням платіжних карток у банках України //Постанова Правління Національ-ного банку України від 8 квітня 2005 року N 123 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановою Правління Національного банку Українивід 30 вересня 2008 року N 297) - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

23. Про затвердження Правил Національної системи масових електрон-них платежів // Постанова Правління Національного банку України від 10 грудня 2004 року N 620 - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

24. Про затвердження Положення про електронні гроші в Україні //Постанова Правління Національного банку Українивід 25 червня 2008 року N 178 - Комп’ютерна законодавчо-довідкова система законодавства України “Ліга-закон”, 2009

25. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Київ: Знання, 2004. – 415 с.– (Вища освіта ХХІ століття)

26. Банківські операції : підручник / А. М. Мороз [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Мороза ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.

27. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 592 с.

28. Банківські операції:Підручник/За ред.Міщенка В.І., Слав"янської Н.Г.- Київ:Знання-Прес,2006 .-727 с.

29. Белошапка В. Банковские услуги, связанные с использованием пластиковых карточек // Финансовые услуги.- 2001.- № 3.-C. 46-52

30. Берегова Г.І., Братків Л.П. Класифікація та оцінка ризиків ринку пластикових карток // Регіональна економіка.- 2004.- № 2.-C. 216-226

31. Богдан В.Б. Банківські платіжні картки у системі електронної комерції // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. Т. 13.- Суми: Мрія-1 ЛТД; УАБС,2005.- с.208-215