Смекни!
smekni.com

Захист прав і свобод людини та карний процес (стр. 22 из 25)

Підбиваючи підсумок вищевикладеного, слід зазначити, що законодавець, вирішуючи питання про обмеження конституційного права на таємницю телефонних переговорів в оперативно-розшуковій діяльності, повинен прийти до компромісу між вільним здійсненням даного права й реалізацією державних інтересів у сфері боротьби зі злочинністю.

Так, важливим зрушенням у даному напрямку, з метою забезпечення конституційних прав громадян на недоторканність житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання в особисте і сімейне життя під час проведення оперативно-технічних заходів, можна вважати прийняття 7 листопада 2005 року президентом України Указу “Про додержання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів”. Пунтом 4 якого є наступне розпорядження: Міністерству юстиції України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України, Службі зовнішньої розвідки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній податковій адміністрації України, Державному департаменту України з питань виконання покарань забезпечити безумовне додержання конституційних вимог щодо застосування негласного проникнення до житла чи іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв’язку, контролю за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, інших технічних засобів одержання інформації. А також, пунктом першим: Кабінету Міністрів України подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України щодо забезпечення додержання конституційних прав громадян при здійсненні оперативно-розшукових заходів; ужити заходів щодо утворення Служби спеціального зв’язку та захисту інформації України як центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, визначивши основними її завданнями реалізацію державної політики у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, забезпечення функціонування державної системи урядового зв’язку, Національної системи конфіденційного зв’язку, криптографічного та технічного захисту інформації; затвердити за погодженням із Верховним Судом України і Генеральною прокуратурою України єдину інструкцію про порядок отримання підрозділами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дозволів на проведення відповідних заходів та використання одержаних при цьому матеріалів; привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

П.2. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Державній податковій адміністрації України, Державному департаменту України з питань виконання покарань переглянути чинний порядок здійснення оперативно-технічних заходів, що зачіпають права людини на недоторканність житла, таємницю листування та телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання в особисте і сімейне життя, та внести відповідні зміни до відомчих нормативно-правових актів.

П.6. Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України підвищити рівень роботи з виявлення, запобігання та припинення фактів придбання чи використання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного одержання інформації суб’єктами, яким не надано права на проведення оперативно-розшукової діяльності.

7. Главі Секретаріату Президента України внести пропозиції щодо призначення Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України та забезпечити здійснення ним контролю за додержанням конституційних прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій діяльності органів і підрозділів Служби безпеки України, а також контроль за відповідністю Конституції і законам України виданих зазначеною Службою нормативно-правових актів, які регулюють державні організації і проведення оперативно-розшукових заходів.

Отже, президентом була здійснена спроба суттєво змінити ситуацію щодо додержання конституційних прав під час проведення окремих слідчих дій та навести порядок у цій галузі. Але слід відверто зазначити, що далеко не все залежить від цього Указу та від подібних спроб, тому що треба спочатку сформувати в суспільстві свідомість направлену на безумовне додержання процесуальних гарантій, отже, час покаже як буде виконуватися Указ тими посадовими осабами від яких залежить його реалізація.

Висновки

"Всі люди народжуються рівними і вільними в своїй гідності та правах", - проголошує ст.1 Загальної декларації прав людини, прийнятої ООН 10 грудня 1948 р.

Право як загальносоціальне явище - це певні можливості (свободи) учасників соціального життя, які об'єктивно зумовлюються, насамперед, рівнем розвитку суспільства.

Різні країни прийшли до визнання основних прав людини по-різному: через тривалу, часом дуже гостру боротьбу між різними соціальними силами, класами, групами, політичними партіями, через зміну, усунення диктаторських, тоталітарних, імперських режимів і структур. У багатьох країнах (зокрема, в СРСР, до складу якого входила Україна) навіть після прийняття Загальної декларації прав людини нерідко порушувались права людини, причому саме з боку держави.

Забезпечення і захист основних прав людини полегшується сьогодні тим, що Пакт про громадянські та політичні права підписали майже 100 держав, у тому числі Україна.

Кожній людині має бути забезпечена можливість користуватися основними правами та свободами. Держава зобов’язана гарантувати реальне здійснення цих прав і свобод усіма доступними їй засобами. Чим вищий ступінь реалізації правового статусу особи, тим більшою мірою обмежується можливість сваволі з боку держави та її органів.

Значне місце в системі особистих прав займають права на недоторканість особи, житла, приватного життя, таємниці листування, телефонних переговорів, телеграфної та іншої кореспонденції.

Якщо особа веде законослухняний спосіб життя, то вона вправі розраховувати на абсолютне забезпечення зазначеної таємниці. Лише тоді, коли органам кримінального переслідування стане відомо про те, що конкретні особи під час листування, телефонних розмов, телеграфних повідомлень можуть передати інформацію щодо обставин злочину, по якому триває розслідування, або ж про підготовку до скоєння злочину, то вони вправі за рішенням суду встановити підслуховування телефонних розмов, а також здійснити огляд телеграфних повідомлень, листів, бандеролей, посилок тощо.

Але ці винятки можуть мати місце лише за обставин, коли органи розслідування доведуть суду, що іншими засобами одержати зазначену інформацію неможливо. Крім того, вказані дії здійснюються лише в межах кримінально-процесуальної процедури закріпленої в ряді статей Кримінально-процесуального кодексу України.

У кожній державі основні права людини закріплюються насамперед в основному її законі - Конституції. У поточних законах та в інших (підзаконних) нормативно-правових актах передбачаються юридичні процедури, порядки, "механізми" здійснення, реалізації на практиці основних прав людини, закріплених у Конституції.

Конституція України 1996 р. є конституцією демократичної правової держави. В ній досить докладно викладені всі основні права і свободи людини та громадянина, що відповідають положенням основних міжнародно-правових документів. Чітко побудована система Конституції дозволяє побачити, що норми, що містять визначення прав і свобод підкріплюються гарантіями їхньої реалізації й захисту.

У ній закладений величезний потенціал при реалізації якого, Україна має шанс стати правовою й демократичною державою.

Але все ж таки ті роки, які ми живемо з Конституцією України, показали, що багато положень залишилися декларативними, що потребує конкретизації в законодавчих актах. Дуже часто виходить, що реальне життя вступає в протиріччя з "буквою закону". Саме в таких випадках, коли виникають так звані пробіли в праві, потрібно звертатися до положень Конституції. Адже, слід пам'ятати, що країна, у якій більше сімдесяти років порушувалися права й свободи людини, громадянина повинна пройти довгий і нелегкий шлях становленню правової демократичної держави.

Підбиваючи підсумок вищевикладеного, варто сказати, що незважаючи на важке й нестабільне економічне становище суспільства й держави в цілому, захист особистих прав і свобод людини є пріоритетним у діяльності держави, і одним зі способів поліпшення положення в країні, є забезпечення схоронності й захисту особистих прав і свобод людини.

Однак, слід зауважити, що розвиток громадянського суспільства неминуче народжує ситуації, що вимагають від держави обмежити цивільні права і свободи. Але питання полягає в тому, хто, на якій підставі, на який час і в яких межах може або повинен це робити.

У теоретичних розробках провідних вчених-юристів України підкреслюється, що права й свободи людини та громадянина повинні захищатися Конституцією й не повинні бути обмежені діяльністю правоохоронних і інших державних органів. Разом з тим, і вчені, і практики, усвідомлюють, що в умовах росту злочинності, корупції й інших кримінальних явищ окремі обмеження прав і свобод людини можуть мати місце, за умови, що вони будуть носити винятковий і тимчасовий характер, провадитися на основі конституційних законів. Зазначені обмеження повинні бути мінімальними, відповідати принципам демократичної держави й допускатися тільки в інтересах державної й суспільної безпеки, здоров'я людей і моралі.