Смекни!
smekni.com

Захист прав і свобод людини та карний процес (стр. 23 из 25)

Варто погодитися з думкою автора, який вважає, що проведене дослідження з цього питання дозволяє зробити наступні висновки:

1. Можливість особистого спілкування з передачею інформації, призначеної не для всіх і не для кожного, є однієї з найважливіших цінностей у сфері приватного життя людини.

2. Конституція України гарантує таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної й іншої кореспонденції.

3. Реалізації цієї конституційної гарантії сприяє особливий і винятковий порядок тимчасового обмеження прав особистості в даній сфері тільки на підставі судового дозволу у випадках, передбачених законом і тільки з метою боротьби зі злочинністю. Дозволу суду вимагає відстеження інформації, отриманої на підставі технічного втручання й для досягнення особливих антикримінальних цілей.

4. Право звернення до суду за дозволом прослуховування телефонних розмов або дослідження кореспонденції належить тільки оперативно-розшуковим і слідчим органам у порядку, установленому оперативно-розшуковим і кримінально-процесуальним законами.

5. Об'єктом правової охорони є зазначений у законодавстві перелік комунікаційних засобів і передана з їхньою допомогою інформація[75].

Зміни в державному ладі, суспільній свідомості й політиці, визнання пріоритету прав людини й громадянина, стали передумовою радикальних змін кримінально-процесуального законодавства. Початок цим змінам закладено в Концепції судово-правової реформи, прийнятої Верховною Радою України в 1992 році, бо у становленні незалежної, демократичної, соціальної і правової Української держави важлива роль належить судовій владі.

Тривалий час наші суди були переважно карально-репресивними органами. Зараз вони покликані насамперед забезпечувати належне функціонування права, відновлювати справедливість і законність у суспільних відносинах. Отже, одним з ключових завдань сучасної судової влади є судовий контроль за законністю й обґрунтованістю провадження на досудових стадіях кримінального процесу.

При виконанні поставлених перед дослідженням теми завдань були розглянуті проблеми законодавчого забезпечення прав громадян на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції при проведенні окремих слідчих дій. Окремому вивченню були піддані зміст та юридичні підстави проведення окремих слідчих дій, правове визначення особистих прав і свобод людини та громадянина, їх гарантії та міжнародно-правовий механізм захисту, проблеми обмеження прав громадян на таємницю телефонних розмов у сучасній правовій державі, судовий контроль та прокурорський нагляд за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, а також досвід інших країн щодо законодавчого регулювання вказаних проблем в слідчій і оперативно-розшуковій діяльності. Пильному аналізу піддавалися вітчизняне та зарубіжне кримінальне, кримінально-процесуальне та оперативно-розшукове законодавство. Досліджені проблеми процесуальних гарантій забезпечення конституційних прав громадян на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції при проведенні окремих слідчих дій, обґрунтована необхідність внесення змін до чинного законодавства України в цій сфері. А, саме, пропонується:

Встановити термін, протягом якого оперативними підрозділами може бути застосоване зняття інформації з каналів зв’язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією та викласти ч.2 ст.8 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” у наступній редакції:

1) негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, зняття інформації з каналів зв’язку, контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією, застосування інших технічних засобів одержання інформації проводяться за рішенням суду, прийнятим за поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника. Термін проведення зазначених заходів встановлюється судом і не може перевищувати шести місяців. За необхідністю продовження терміну проведення цих заходів, суд може прийняти рішення про продовження терміну на підставі знову представлених матеріалів і результатів проведених заходів. Про отримання такого дозволу суду або про відмову в ньому зазначені особи повідомляють прокурору протягом доби. Застосування цих заходів проводиться виключно з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо. За результатами здійснення зазначених оперативно-розшукових заходів складається протокол з відповідними додатками, який підлягає використанню як джерело доказів у кримінальному судочинстві.

2) доповнити статтю 187 КПК України після частини 6 наступною частиною: “Термін дії постанови про накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів звязку не може перевищувати шести місяців. За необхідністю продовження терміну проведення зазначених слідчих дій, суд може прийняти рішення про продовження цього терміну, в порядку визначеному чинним законодавством”.

3) замінити формулювання в ст.163 КК України “порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер” на формулювання “ознайомлення із відомостями, що становлять таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної й іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер” та “розголошення відомостей, що становлять таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної й іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер” та, передбачивши останню в якості кваліфікаційного складу.

Підбиваючи підсумок, необхідно відзначити, що право на таємницю телефонних переговорів є невід'ємним правом кожного громадянина, без належного захисту якого неможливе повноцінне життя в сучасному суспільстві. Саме тому зазначену таємницю, жорсткі умови її обмеження в діяльності правоохоронних органів і кримінально-правову заборону її порушення варто розглядати як одну з найважливіших гарантій охорони приватного життя громадян від злочинних зазіхань, невід'ємну умову відвертого спілкування між ними.

Перелік літератури

Нормативно-правові акти

1. Конституція України від 28.06. 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст.141.

2. Кримінальний кодекс України № 2341-ІІІ від 05.04. 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - № 25-26. – Ст.131.

3. Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 р. // Відомості Верховної Ради. – 1961. - № 2. – Ст.15.

4. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. Від 04.11. 1996 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - № 13.

5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” № 2121-ІІІ від 07.12. 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - № 5-6. – Ст.30.

6. Закон України “Про державну службу” № 3723-ХІІ від 16.12. 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. - № 52. – Ст.490.

7. Закон України “Про державну таємницю” № 3855-ХІІ від 21.01. 1994 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994. - № 16. – Ст.93.

8. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” № 3782-ХІІ від 23.12. 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994. - № 11. – Ст.51.

9. Закон України “Про інформацію” № 2657-ХІІ від 02.10 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. - № 48. – Ст.650.

10. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” №2135-ХІІ від 18.02. 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. - № 22. – Ст.303.

11. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” № 3341-ХІІ від 30.06. 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. - № 35. – Ст.358.

12. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції” // Відомості Верховної Ради. – 1997. - № 40. – Ст.263.

13. Закон України “Про Службу безпеки України” № 2229-ХІІ від 25.03. 1992р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. - № 27. – Ст.382.

14. Закон України “Про статус суддів” № 2862-ХІІ від 15.12. 1992р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. - № 8. – Ст.56.

15. Закон України “Про судоустрій України” № 3018-ІІІ від 07.02. 2002 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. - № 27-28. – Ст.180.

16. Закон України “Про статус народного депутата України” № 2790-ХІІ від 17.11. 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. - № 3. – Ст.17.

17. Закон України “Про прокуратуру” № 1789-ХІІ від 05.11. 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. - № 53. – Ст.793.

18. Закон України “Про боротьбу з тероризмом” № 638-ІV від 20.03. 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № 25. – Ст.180.

19. Закон України “Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності” № 1433-ІV (1433-15) від 04.02. 2004 р. // Инфодиск. “Законодательство Украины ”. – 2005. – Декабрь.

20. Закон України “Про поштовий зв’язок” // Відомості Верховної Ради. – 2002. - № 6. – Ст.39.

21. Закон України “Про телекомунікації” // Відомості Верховної Ради. – 2004. - № 12. – Ст.155.

22. Указ Президента України “Про додержання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів” № 1556/2005 від 07.11. 2005 р. // Инфодиск. “Законодательство Украины ”. – 2005. – Декабрь.

23. Указ Президента України “Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку” № 256/2001 від 13.04. 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 16.

24. Наказ Генерального Прокурора України “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство” № 4гн від 19.09. 2005р. // Инфодиск. “Законодательство Украины ”. – 2005. – Декабрь.