Мир Знаний

Організація кредитного процесу в комерційних банках (стр. 4 из 9)

П’ятий етап процесу банківського кредитування полягає в поверненні кредиту разом з відсотками. У відповідності з вимогами НБУ відсотки за користування кредитом нараховуються щомісяця. Погашення кредиту і нарахованих за ним відсотків здійснюється платіжним дорученням з поточного рахунку позичальника. Черговість сплати основного боргу та відсотків за кредитом регламентована ст. 12 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств”, згідно з якою передусім сплачуються відсотки, а потім гаситься основний борг. Погашення кредиту може здійснюватись одночасно або частинами.

Позичальник по узгодженні з банком може достроково повернути отриманий кредит.

У разі виникнення у позичальника тимчасових фінансових ускладнень сторони можуть подовжувати строк дії кредитного договору (пролонгація). При прийнятті рішення щодо пролонгування кредиту складається додаткова угода між банком та позичальником, яка є невід’ємною частиною кредитної угоди.

При настанні строку погашення кредиту і відсутності у клієнта достатньої суми коштів для його погашення банк починає проводити роботу з проблемними кредитами. У день визначеного строку погашення частина непогашеної або непогашена заборгованість за позичкою переноситься на рахунок прострочених позик.


4 Практична частина

4.1 Горизонтально - вертикальний аналіз балансу і звіту про фінансові результати

Таблиця 4.1- Аналіз балансу підприємства за 2006 рік

Актив Абсолютні значення тис. грн. Питома вага Зміни
На початок звітнього періоду На кінець звітнього періоду На початок звітнього періоду На кінець звітнього періоду В абсол. величинах У питомій вазі У % до попереднього періоду У % до зміни підсумку балансу
І Не оборотні активи
Не матеріальні активи:
залишкова вартість 49 69 1,08 1,35 20,00 0,27 40,82 3,44
первісна вартість 62 83 1,37 1,62 21,00 0,25 33,87 3,61
накопичена амортизація 13 14 0,29 0,27 1,00 -0,01 7,69 0,17
незавершене будівництво - -
Основні засоби:
залишкова вартість 1910 1989 42,17 38,92 79,00 -3,26 4,14 13,57
первісна вартість 2341 2431 51,69 47,56 90,00 -4,13 3,84 15,46
знос 431 442 9,52 8,65 11,00 -0,87 2,55 1,89
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 35 120 0,77 2,35 85,00 1,58 242,86 14,60
інші фінансові інвестиції 224 22 4,95 0,43 -202,00 -4,52 -90,18 -34,71
Довгострокова дебіторська заборгованість: 24 235 0,53 4,60 211,00 4,07 879,17 36,25
відстрочені податкові платежі 23 23 0,51 0,45 0,00 -0,06 0,00 0,00
інші необоротні активи 83 32 1,83 0,63 -51,00 -1,21 -61,45 -8,76
Усього за розділом І 2348 2490 51,84 48,72 142,00 -3,13 6,05 24,40
ІІ Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 534 712 11,79 13,93 178,00 2,14 33,33 30,58
незавершене виробництво 220 345 4,86 6,75 125,00 1,89 56,82 21,48
готова продукція 115 137 2,54 2,68 22,00 0,14 19,13 3,78
товари 94 103 2,08 2,02 9,00 -0,06 9,57 1,55
Векселі одержані 340 325 7,51 6,36 -15,00 -1,15 -4,41 -2,58
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 59 71 1,30 1,39 12,00 0,09 20,34 2,06
первісна вартість 74 92 1,63 1,80 18,00 0,17 24,32 3,09
резерв сумнівних боргів 15 21 0,33 0,41 6,00 0,08 40,00 1,03
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 0,00
з бюджетом 24 33 0,53 0,65 9,00 0,12 37,50 1,55
за виданими авансами 43 52 0,95 1,02 9,00 0,07 20,93 1,55
з нарахованих доходів - -
за внутрішніми рахунками 61 22 1,35 0,43 -39,00 -0,92 -63,93 -6,70
Інша поточна дебіторська заборгованість 35 47 0,77 0,92 12,00 0,15 34,29 2,06
Поточні фінанасові інвестиції 120 140 2,65 2,74 20,00 0,09 16,67 3,44
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній вілюті 135 142 2,98 2,78 7,00 -0,20 5,19 1,20
в іноземнії валюті 23 21 0,51 0,41 -2,00 -0,10 -8,70 -0,34
Інші оборотні активи 43 24 0,95 0,47 -19,00 -0,48 -44,19 -3,26
Усьго за розділом ІІ 1846 2174 40,76 42,54 328,00 1,78 17,77 56,36
ІІІ Витрати майбутніхперіодів 335 447 7,40 8,75 112,00 1,35 33,43 19,24
БАЛАНС 4529 5111 100,00 582,00 12,85
І Власний капітал
Статутний капітал 1268,12 1431 28,00 28,00 162,96 0,00 12,85 28,00
Пайовий капітал - -
Додатковий вкладений капітал 362,32 408,9 8,00 8,00 46,56 0,00 12,85 8,00
Інший додатковий капітал - -
Резервний капітал 90,58 153,3 2,00 3,00 62,75 1,00 69,28 10,78
Нерозподілений прибуток 45,29 451,6 1,00 8,84 406,31 7,84 897,13 69,81
неоплачений капітал - -
Вилучений капітал - -
Усьго за розділом І 1403,99 2036 31,00 39,84 632,02 8,84 45,02 108,59
ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Забезпечення витрат персоналу 362,32 51,11 8,00 1,00 -311,21 -7,00 -85,89 -53,47
Інші забезпечення - -
Цільове фінансування - -
Усьго за розділом ІІ 362,32 51,11 8,00 1,00 -311,21 -7,00 -85,89 -53,47
ІІІ Довгострокові забовязання
Довгострокові кредити банків 1471,93 1491 32,50 29,16 18,65 -3,34 1,27 3,21
Довгострокові фінансовізабовязання 362,32 153,3 8,00 3,00 -208,99 -5,00 -57,68 -35,91
Відстрочені податкові забовязання - -
Інша довгострокові забовязання 45,29 408,9 1,00 8,00 363,59 7,00 802,80 62,47
Усього за розділом ІІІ 1879,54 2053 41,50 40,16 173,26 -1,34 9,22 29,77
Іv Поточні забовязання
Короткострокові кредити банків 181,16 51,11 4,00 1,00 -130,05 -3,00 -71,79 -22,35
Поточна заборгованістьза довгостроковими забовязаннями - -
Векселі видані 226,45 153,3 5,00 3,00 -73,12 -2,00 -32,29 -12,56
Кредиторська заборгованістьза товари, роботи, послуги 203,805 408,9 4,50 8,00 205,08 3,50 100,62 35,24
Прострочені забовязання за розрахунками:
з бюджетом - -
з позабюджетних платежів 181,16 306,7 4,00 6,00 125,50 2,00 69,28 21,56
зі страхування - -
з оплати праці - -
з учасниками - -
зі внутрішніх розрахунків 90,58 51,11 2,00 1,00 -39,47 -1,00 -43,57 -6,78
Інші поточні забовязання - -
Усьго за розділом Іv 883,155 971,1 19,50 19,00 87,93 -0,50 9,96 15,11
v Доходи майбутніх періодів -
БАЛАНС 4529 5111 208,00 582,00 12,85

Горизонтальний аналіз

Загальна сума активів збільшилась на 582.грн. або 12,85% збільшення відбулося за рахунок збільшення основних засобів і оборотних активів. Абсолютна величина збільшення в необоротних активах становила 142тис.грн., а питома вага їх у активі балансу зменшилась на 3,13%. Сума основних засобів збільшилась на 90 тис. грн. Це відбулося внаслідок купівлі обладнання для переоснащення виробництва.

Структура оборотних активів покращилась – оборотні активи збільшилися на 328 тис. грн.. Виробничі запаси збільшилися за рік на 178 тис.грн., збільшилась також величина готової продукції на 22тис.грн..Сума грошових коштів в національній валюті збільшилась на 7 тис. грн., а в іноземній валюті зменшилась на 2 тис. грн..

Аналіз пасиву показує, що власний капітал збільшився на 632,02 тис.грн. Сума коштів на забезпечення наступних виплат і платежів скоротилась на 311,21тис.грн.. Довгострокові зобов’язання збільшилися на 173,26 тис.грн.. Поточні зобов’язання збільшились на 87,93 тис.грн.. Це відбулось внаслідок значного збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги(на 205,08 тис. грн.)і простроченого зобов'язання за розрахунками з позабюджетних платежів на 125,50 тис.грн. Таким чином підприємство несвоєчасно розрахувалося з постачальниками та підрядчиками за отримані товари і виконані роботи.

Збільшення заборгованості призвело до зниження ліквідності і ділової активності підприємства і його фінансової стійкості.

Аналіз балансу свідчить, що підприємству необхідно поліпшити показники ліквідності, ділової активності та фінансової стійкості, а саме:

1. підвищити швидкість обертання оборотних активів;