Мир Знаний

Організація кредитного процесу в комерційних банках (стр. 5 из 9)

2. зменшити поточну заборгованість.

Вертикальний аналіз балансу

Частка необоротніх активів у балансі підприємства є значною: на початок року вона становила 51,84%. Проте протягом року відбулося скорочення цієї частки до 48,72%. Це відбулося за рахунок зменшення дебіторської заборгованості і фінансових інвестицій.

Частка оборотних активів в балансі підприємства на початок року становила 40,76%, а на кінець – 42,54%. Це говорить про збільшення запасів, розмірів виробництва, готівки придбання матеріально-речових факторів виробництва.

Власний капітал підприємства становить на початок року – 31%, а на кінець – 39,84%.від загальної суми пасивів. Це говорить про низьку платоспроможність, низькі показники ліквідності і фінансової стійкості.

Довгострокові зобов’язання підприємства на початок року становили 41,50%, а на кінець – 40,16%. Частка поточних зобов’язань на початок року становила – 19,5%, а на кінець – 19%.

Отже, основні висновки по структурі балансу можуть бути такими :

- структура статей балансу демонструє тенденцію до незначного зростання частки оборотних активів і зменшення необоротних активів;

- проявляється тенденція до збільшення поточної заборгованості і зменшення довгострокової.

Таблиця 4.2 - Горизонтальний аналіз звіту про фінансові результати підприємства

Стаття Код рядка На початок звітнього періоду На кінець звітнього періоду
Дохід від реалізації продукції 010 1342,00 1423,00
Податок на додану вартість 015 223,67 237,17
Акцизний збір 020 33,00 44,00
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий дохід від реалізації 035 1085,33 1141,83
Собівартість реалізованої продукції 040 331,00 221,00
Валовий:
прибуток 050 754,33 920,83
збиток 055
Інші операційні доходи 060 62,00 73,00
Адміністративні витрати 070 93,00 84,00
Витрати на збут 080 31,00 22,00
Інші операційні витрати 090 33,00 44,00
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 659,33 843,83
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110 39,00 47,00
Інші фінансові доходи 120 3,00 7,00
Фінансові витрати 140 42,00 54,00
Витрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 659,33 843,83
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 164,83 210,96
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 494,50 632,88
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200 - -
витрати 210 - -
Чистий:
прибуток 220 494,50 632,88
збиток 225

Порівняємо фінансові результати підприємства за звітний і попередній період.

Так за звітний період зросла виручка підприємства на 81 тисячу гривень, що є позитивним елементом в фінансово-господарській діяльності підприємства. Відповідно внаслідок цього збільшився податок на додану вартість.

На 110 тисяч гривень знизилась собівартість реалізованої продукції у звітному періоді у порівнянні з попереднім періодом.

Разом із собівартістю знизились адміністративні витрати та витрати на збут.

Проте дещо зросли інші операційні витрати підприємства на 11 тисяч гривень.

Зріс і прибуток від операційної діяльності (843,83-659,33=184,5 тис. грн.) на 184,5 тисяч гривень.

Зросли й інші доходи порівняно з попереднім періодом на 4 тис. грн..

Фінансові витрати підприємства зросли на 12 тис. грн.

Проте зріс прибуток підприємства від звичайної діяльності на 46,13 тисяч гривень.

В цілому діяльність підприємства можна вважати успішною

4.2 Факторний аналіз результату операційної діяльності підприємства

Таблиця 4.3 - Дані для факторного аналізу результату операційної діяльності

Стаття Код За звітний За попередній Абсолютна зміна
рядка період період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 10 1342,00 1423,00 -81
Податок на додану вартість 15 (223,67) (237,17) -13,5
Інші вирахування з доходу 30 - - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 40 (331,00) (221,00) 110
Інші операційні доходи 60 62,00 73,00 -11
Адміністративні витрати 70 (93,00) (84,00) 9
Витрати на збут 80 (31,00) (22,00) 9
Інші операційні витрати 90 (33,00) (44,00) -11
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 659,33 843,83 -184,5
збиток 105 0 0 0

Взявши за основу частину звіту про фінансові результати операційної діяльності, не будемо враховувати дані які мали нульове значення, і дані, що використовувалися для проміжних підсумків. Враховуючи ці вимоги отримана таблиця 4.3. Розрахунок фінансового результату будемо проводити в наступному вигляді

Фінансовий результат від операційної діяльності = Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - Податок на додану вартість- Інші вирахування з доходу- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - Інші операційні доходи- Адміністративні витрати- Інші операційні витрати (4.2)

Розрахуємо фінансовий результат за попередній період

Фінансовий результат від операційної діяльності = 1423-237,17-0-221+73-84-22-44=887,83

Оскільки модель мультиплікативна (складові додаються чи віднімаються), то величина зміни кожного фактора буде дорівнювати величині впливу цього фактору на модель в цілому. Іншими словами якщо дохід зменшився на 81 млн. грн. то і фінансовий результат від операційної діяльності під дією цього фактора зменшиться на 81млн. грн. В таблиці 4.3 розраховані зміни кожного з факторів. Саме на таку величину вони впливають і на операційний прибуток. Розрахуємо сумарний вплив, враховуючи знаки в формулі 3.1:

Зміна фінансового результату від операційної діяльності = -81+13,5 110-11-9-9+11=-195,5

Таким чином, під дією факторів фінансовий результат зменшився на 195,5 тис. грн. і повинен скласти = 887,83-195,5 = 702,33.

Таким чином підприємство отримало прибуток в розмірі 702,33 тис. грн.


4.3 Фінансовий - коефіцієнтний аналіз господарської діяльності підприємства

1 Показники майнового стану

- Коефіцієнт зносу основних засобів

К з. н.

=
=0,179

К з. н.

=
=0,18

Збільшення показника свідчить про неефективну роботу підприємства в оновленні основних засобів

- Коефіцієнт оновлення основних засобів

К о. в.

=
=0,038;

К о.в.

=
=0,037.

Даний показник показує рівень фізичного і морального оновлення основних засобів.

- Частка оборотних активів у загальній сумі активів

-

Ч о. в. а.

=
=0,240;

Ч о. в. а.

=
=0,29.

Збільшення показника свідчить про збільшення оборотних активів, що є позитивним для роботи підприємства.

- Коефіцієнт мобільності активів

К моб.

=
= 0,92;

К моб.

=
=1,052.

Показник збільшився, що є позитивною тенденцією.

2 Показники ділової активності

- Коефіцієнт оборотності оборотних коштів

К об.

=
=0,49;

К об.

=
=0,43.

Зменшення показника є негативним явищем і свідчить про неефективну роботу підприємства.

- Коефіцієнт оборотності запасів