Мир Знаний

Організація кредитного процесу в комерційних банках (стр. 7 из 9)

Квок,д.зал1 = -944,01+1879,54 = 935,53

Квок,д.зал2 =-453,99+ 2052,79 = 1598,8


3. Величина всіх основних джерел фінансування

Кзаг = Квок,д.зал + Ф1стр.500

Кзаг1 = 953,53+181,16 =1134,69

Кзаг2 = 1598,8+ 51,11 =1649,91

В якій мірі і за рахунок яких джерел фінансуються запаси

А) Фс = Квок – Запаси

Запаси1 = Ф1стр100 + стр110 + стр120 + стр130 + стр140=963

Запаси2 = Ф1стр100 + стр110 + стр120 + стр130 + стр140=1297

Фс1 = -944,01– 963= -1907,01

Фс2 = -453,99– 1297= -1750,99

Б) Фс+д.ср = Квок,д.зал – Запаси

Фс+д.ср1 = 935,53- 963= -27,47

Фс+д.ср2 = 1598,8- 1297=301,8

В) Фзаг = Кзаг – Запаси

Фзаг1 = 1134,69 - 963 = 171,69

Фзаг2 = 1649,91 -1297= 352,91

S = { Фс ; Фс+д.ср ; Фзаг }

S п={0;0;1} S к={0;1;1} S = {0; 1; 1} – нормальна фінансова стійкість.

4.5 Визначення операційного та операційно – фінансових циклів підприємства

Тривалість операційного циклу (ТОЦ) –визначає скільки днів у середньому необхідно для виробництва, продажу та оплати продукції підприємства; впродовж якого періоду грошові кошти підприємства перебувають у запасах.

ТОЦ = tоб.з + tоб.д.з ,

tоб.з – тривалість обороту запасів;

tоб.д.з – тривалість обороту дебіторської заборгованості.

tоб.з =

,

Коб.з –коефіцієнт обертання запасів

tоб.з –характеризує період часу за який „запаси” перетворюються в реалізовані „товари”.

Коб.з =

=

Коб.з –показує скільки оборотів за звітний період роблять запаси.

tоб.д.з =

tоб.д.з - показує строк комерційного кредитування і характеризує розрахункову кількість днів за які дебітори гасять комерційний кредит, ефективність механізмів розрахунків підприємства, надійність дебіторів

Коб.д.з =

=

Коб.д.з1 =

Коб.д.з2 =

tоб.д.з1 =

tоб.д.з2

tоб.з 1 =

tоб.з 2 =

ТОЦ1 = 21,56+1241,37 =1262,93

ТОЦ2 = 20,48+1894,7 = 1915,18

Тривалість операційно-фінансового циклу

ТОФЦ = tоб.з + tоб.д.з - tоб.к.з

tоб.к.з –період обороту кредиторської заборгованості

ТОФЦ = ТОЦ - tоб.к.з

tоб.к.з =

Коб.к.з –коефіцієнт обертання кредиторської заборгованості

tоб.к.з –характеризує розрахункову кількість днів для погашення комерційного кредиту від своїх постачальників.


Коб.к.з =

=

Коб.к.з –показує скільки оборотів необхідно підприємству для повної сплати чистої кредиторської заборгованості

Коб.к.з1 =

Коб.к.з2 =

tоб.к.з1 =

tоб.к.з2 =

ТОФЦ1 = 1262,93– 333,3 = 929,6

ТОФЦ2 = 1915,18– 493,15 = 1422,03

Оскільки ТОФЦ > 0 і на початок і на кінець звітного періоду, це означає, що підприємство відчуває потребу в грошових коштах (точніше в додатковому залученні їх зі сторони), бо фактично кредитує своїх дебіторів, котрі користуються грошовими коштами даного підприємства у формі комерційного кредиту.

4.6 Оцінка ймовірності банкрутства підприємства

1 Модель «Альтмана»

Модель прогнозування фінансової неспроможності, розроблена американським економістом Е. Альтманом, має також назву «розрахунок Z- показника». Побудована Альтманом багатофакторна дискримінанта функція має такий вигляд

Z = 1,012х1+0,014х2+0,033хз+0,006х4+0,999х5

де Z- залежна змінна(інтегральний показник фінансового стану підприємства);

Х

,…,Х
- незалежні змінні(показники) дискримінантної моделі.

Х

=(2049+315-932,295)/4781=0,2995

Х

=(1846+335-883,155)/4529=0,286

Х

=(2174+447-971,09)/5111=0,322

Х

=(45,29+90,58)/4529=0,03

Х

=(408,88+153,33)/5111=0,11

Х

=(659,33+42)/4529=0,15

Х

=(843,83+54)/5111=0,17

Х

=(1403,99)/(362,32+1879,54+883,155)=0,449

Х

=(2036,0)/(51,11+2052,79+971,09)=0,662

Х

=1085,33/4529=0,239

Х

=1141,83/5111=0,223

Z=0,012*0,286+0,014*0,03+0,033*0,15+0,006*0,449+0,999*0,239=0,25

Z=0,012*0,322+0,014*0,11+0,033*0,17+0,006*0,662+0,999*0,223=

=0,23

Значення “Z” Імовірність банкрутства
До 1,8 Висока
1,81-2,67 Не можна однозначно визначити
2,67 і вище Низька

Визначити теперішній стан підприємства точно неможливо.

2 Модель Ліса

Z=0,063Х

+0,092Х
+0,057Х
+0,001Х
, де

Х

=1846/4529=0,407;

Х

=2174/5111=0,425

Х

=1342/4529=0,296

Х

=1423/5111=0,278

Х

=45,29/4529=0,01

Х

=451,6/5111=0,088

Х

=1403,99/(362,32+1879,54+883,155)=0,449

Х

=2036,01/(51,11+2052,79+971,09)=0,662

Z=0,063*0,407+0,092*0,296+0,057*0,01+0,001*0,449=0,053

Z=0,063*0,425+0,092*0,278+0,057*0,088+0,001*0,662=0,0580

Нормативне значення за моделлю Ліса Z=0,037

Отже, імовірність банкрутства-низька.

3 Модель Таффлера

Z =0,53х1+0,13х2+0,18х3+0,16х4

Х

=754,33/883,155=0,854

Х

=920,83/971,09=0,948

Х

=1846/(362,32+1879,54+883,155)=0,590

Х

=2174/(51,11+2052,79+971,09)=0,706

Х

=883,155/4529=0,195

Х

=971,09/5111=0,19