Смекни!
smekni.com

Організація кредитного процесу в комерційних банках (стр. 8 из 9)

Х

=1342/4529=0,296

Х

=1423/5111=0,278

Z=0,53*0,854+0,13*0,590+0,18*0,195+0,16*0,296=0,61

Z=0,53*0,948+0,13*0,706+0,18*0,19+0,16*0,278=0,67

Z>0.3 - гарні довгострокові перспективи

Z<0.2 – банкрутство ймовірне

Отже, можна зробити висновок, що підприємство має непогані довгострокові перспективи, оскільки Z > 0,3 і банкрутство мало ймовірне.

4 Дискримінантна модель

Z = 1,5х1+0,08х2+10х3+5х4+0,3х5+0,1х6

Х

=0.178

Х

=0.167

Х

=4529/2762=1,64

Х

=5111/3023.79=1,69

Х

=659.33/2762=0,24

Х

=843.83/3023.79=0,28

Х

=659.33/1085.33=0,61

Х

=843.83/1141=0,72

Х

=534/1085.33=0,49

Х

=712/1141=0,62

Х

=1085.33/4529=0,24

Х

=1141/5111=0,22

Zп = 1,51*0.178+0,08*1,64+10*0,24+5*0,61+0,3*0,49+0,1*0,24=5.621

Zк = 1,51*0.167+0,08*1,69+10*0,28+5*0,72+0,3*0,62+0,1*0,22=5.785

Z > 2, отже підприємство вважається фінансово стійким, йому не загрожує банкрутство.

5 Двофакторна модель

Z = -0,3877 – 1,0736 * Кпокр +0,579 * (БЗ/СД)

БЗ –боргові зобов’язання (Ф1Р480+Р620)

СД –сукупні джерела (Ф1640)

Zп = -0,3877-1,0736 * 2.09 + 0,579 * (2762/4529) = - 2,26

Zк = -0,3877 - 1,0736 * 2.238 + 0,579 * (3023/5111) = -2,44

Z<0–висока ймовірність того, що підприємство залишиться платоспроможним.

За проведеними розрахунками бачимо, що ймовірність банкрутства невизначена лише за моделлю Альтмана, а всі інші показують гарні перспективи для підприємства.


Висновки

Причиною виникнення кредиту була необхідність одного товаровиробника продати свій товар, а покупця — купити його, коли він ще не отримав гроші за свій товар. Проте з розвитком суспільного відтворення з'явилося чимало інших чинників, що зумовлюють необхідність кредиту: поява вільних коштів в одних суб'єктів господарювання і виникнення потреби в них у інших; коливання потреб у коштах і джерелах їх формування, які виникають у юридичних і фізичних осіб та держави; надання в тимчасове користування коштів під майбутні, віддалені в часі, доходи.

Сутність кредиту полягає не в масі позиченої вартості, а в тих економічних відносинах, які виникають у зв'язку з рухом вартості на засадах зворотності та платності. Ці відносини характеризуються низкою специфічних рис, які конституюють явище кредиту і відрізняють його від інших економічних явищ.

Під формою кредиту слід розуміти найбільш загальний прояв його сутності, що не зачіпає внутрішньої структури кредиту і не пов'язаний з конкретною характеристикою її окремих елементів. З цих позицій правомірно виділяти дві форми кредиту — грошову та товарну, які тісно пов'язані між собою і є двома сторонами вартісної форми кредиту.

Вид кредиту - це конкретний прояв окремих елементів кредиту як економічного явища. Види кредиту можуть виокремлюватися в межах його форм і розглядатися як складові елементи системи, якою є кредит. Для потреб практики види кредиту можна класифікувати за значною кількістю критеріїв і тому видів кредиту може бути велика кількість. Є достатньо підстав для виділення і таких функцій кредиту, як контрольно-стимулююча та функція капіталізації вільних грошових доходів.У своїх проявах кредит розмаїтий, тому в теорії і на практиці розрізняють цілий ряд форм і видів кредиту. Їм властиві свої особливості. З розвитком людського суспільства чільне місце займає та чи інша форма або навіть вид кредиту.

Список використаної літератури

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. №2121 III.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. проф. Мороза А.М.—К.:КНЕУ, 2000.— 384с.

3. Вітлінський В., Пернаківський О. Кредитний ризик та його врахування при обчисленні ставки відсотку. // Банківська справа. - 2005, №5.

4. Вітлінський В., Наконечний Я. Методи формування резервів на, пркриття кредитних ризиків: Банківська справа. // Фінанси України. - 2005, №12.

5. Воробієнко А. Банківські кредити // Все про бухгалтерський облік. №100/2003р.- с. 11.

6. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Під ред. М.І.Савлука. — К.:"Лі6раМ998.—344с.

7. Гладких Д. Ціноутворюючі фактори на ринку кредитних ресурсів // Вісник НБУ - 1999.- №2-с. 35.

8. Гроші та редит / За ред. М.І.Савлука. -К.: Либідь, 1992. -с.189.

9. Гроші,та кредит: Підручник / За ред. Проф. В.С. Івасіва - К:. ККЕУ, 1999. 404 с.

10. Каласюк В.В., Галасюк В.В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. - 2001,- №9 - с. 54-57

11. Каласюк В. В., Галасюк В'. В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: Що оцінюємо? // Вісник НБУ. - 2001. — №5. - С. 54—56.

12. П’ятаченко О.П Інтелектуалізована оцінка кредитоспроможності позичальника. // Фінанси України.- 2004, №6.

13. Яворенко О.В. Банківські операції: Навч. Посібник. — К.: Т-во Знання,КОО,2000р.—243 с.


ДОДАТОК А

Баланс

на 31 грудня 2006 року

Актив Код рядка На початок звітнього періоду На кінець звітнього періоду
І Не оборотні активи
Не матеріальні активи:
залишкова вартість 010 49 69
первісна вартість 011 62 83
накопичена амортизація 012 13 14
незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:
залишкова вартість 030 1910 1989
первісна вартість 031 2341 2431
знос 032 431 442
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 35 120
інші фінансові інвестиції 045 224 22
Довгострокова дебіторська заборгованість: 050 24 235
відстрочені податкові платежі 060 23 23
інші необоротні активи 070 83 32
Усього за розділом І 080 2348 2490
ІІ Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 534 712
незавершене виробництво 120 220 345
готова продукція 130 115 137
товари 140 94 103
Векселі одержані 150 340 325
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 59 71
первісна вартість 161 74 92
резерв сумнівних боргів 162 15 21
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 24 33
за виданими авансами 180 43 52
з нарахованих доходів 190 - -
за внутрішніми рахунками 200 61 22
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 35 47
Поточні фінанасові інвестиції 220 120 140
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній вілюті 230 135 142
в іноземнії валюті 240 23 21
Інші оборотні активи 250 43 24
Усьго за розділом ІІ 260 1846 2174
ІІІ Витрати майбутніхперіодів 270 335 447
БАЛАНС 280 4529 5111
Пасив Код рядка На початок звітнього періоду На кінець звітнього періоду
І Власний капітал
Статутний капітал 300 1268,12 1431,08
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 320 362,32 408,88
Інший додатковий капітал 330 - -
Резервний капітал 340 90,58 153,33
Нерозподілений прибуток 350 45,29 451,6
неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Усьго за розділом І 380 1403,99 2036,01
ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення витрат персоналу 400 362,32 51,11
Інші забезпечення 410 - -
Цільове фінансування 420 - -
Усьго за розділом ІІ 430 362,32 51,11
ІІІ Довгострокові забовязання
Довгострокові кредити банків 440 1471,93 1490,58
Довгострокові фінансовізабовязання 450 362,32 153,33
Відстрочені податкові забовязання 460 - -
Інша довгострокові забовязання 470 45,29 408,88
Усього за розділом ІІІ 480 1879,54 2052,79
Іv Поточні забовязання
Короткострокові кредити банків 500 181,16 51,11
Поточна заборгованістьза довгостроковими забовязаннями 510 - -
Векселі видані 520 226,45 153,33
Кредиторська заборгованістьза товари, роботи, послуги 530 203,805 408,88
Прострочені забовязання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 - -
з бюджетом 550 - -
з позабюджетних платежів 560 181,16 306,66
зі страхування 570 - -
з оплати праці 580 - -
з учасниками 590 - -
зі внутрішніх розрахунків 600 90,58 51,11
Інші поточні забовязання 610 - -
Усьго за розділом ІV 620 883,155 971,09
v Доходи майбутніх періодів 630 -
БАЛАНС 640 4529 5111

ДОДАТОК Б