Смекни!
smekni.com

Організація кредитного процесу в комерційних банках (стр. 9 из 9)

Звіт про фінансові результати за 2006 рік

Стаття Код рядка На початок звітнього періоду На кінець звітнього періоду
Дохід від реалізації продукції 010 1342,00 1423,00
Податок на додану вартість 015 223,67 237,17
Акцизний збір 020 33,00 44,00
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий дохід від реалізації 035 1085,33 1141,83
Собівартість реалізованої продукції 040 331,00 221,00
Валовий:
прибуток 050 754,33 920,83
збиток 055
Інші операційні доходи 060 62,00 73,00
Адміністративні витрати 070 93,00 84,00
Витрати на збут 080 31,00 22,00
Інші операційні витрати 090 33,00 44,00
прибуток 100 659,33 843,83
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110 39,00 47,00
Інші фінансові доходи 120 3,00 7,00
Фінансові витрати 140 42,00 54,00
Витрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 659,33 843,83
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 164,83 210,96
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 494,50 632,88
збиток 195
доходи 200 - -
витрати 210 - -
Чистий:
прибуток 220 494,50 632,88
збиток 225