Смекни!
smekni.com

Визначення рейтингової оцінки діяльності банків (стр. 10 из 13)

У банках І групи було зосереджено 67,44% усіх коштів банківської системи, 56,28% коштів юридичних осіб та 67,54% коштів фізичних осіб.

У 2008 році продовжувалася тендеція до концентації зобов’язань у банках І групи. До цієї групи належало 17 банківських установ, у яких було сконцентровано 65,8% зобов’язань. Банкам ІІ групи (17 банків) належало 17,2% зобовязань, банкам ІІІ групи (34 банка) – 9,9%, ІV групи (105 банків) – 7,1% зобов’язань. Найбільша питома вага, як і в попередні роки, належала коштам фізичних (165,9 млн. грн.) та юридичних осіб (152,4 млн. грн.).

Таблиця 2.13. Зобов'язання банків України за станом на 01.01.2008 (тис. грн.)

Група Коштибанків Коштиюридичнихосіб Коштифізичнихосіб Нарахованівитрати, щомають бутисплачені Відстроченіподатковізобов'я-зання Усьогозобов`язань
І 114 847 662 90 723 182 113 776 604 4 139 695 1 674 128 348 460 958
ІІ 33 512 037 29 068 705 22 223 611 778 843 250 278 91 287 655
ІІІ 13 039 021 18 131 939 16 832 893 551 433 350 714 52 227 077
ІV 7 225 299 14 478 658 13 153 572 335 574 233 682 37 842 139
Разом 168 624 018 152 402 483 165 986 680 5 805 546 2 508 801 529 817 828

Якщо простежувати тенденцію, то за 2006–2008 рік кошти банків зросли на 136,6 млн. грн. (з 32 млн. грн. у 2006 році до 168,6 млн. грн. у 2008). Кошти юридичних осіб збільшились на 78,9 млн. грн, фізичних осіб – на 92,3 млн. грн. Приріст нарахованих витрат, що мають бути сплачені склав 3,9 млн. грн., відстрочених податкових зобов’язань – 1,8 млн. грн. Інші зобов’язання збільшились на 11,2 млн. грн. (рис. 2.10)

Рисунок 2.10. Динаміка зобов’язань банків протягом 2006–2008 рр., млн. грн.

У 2006–2008 роках простежувалася тенденція до збільшення капіталу банків. Так за три роки статутний капітал банків І групи зріс на 14,7 млн. грн. (з 7,2 до 21,9 млн. грн.), банків ІІ групи – на 5,4 млн. грн. (з 2,4 млн. грн. у 2006 році до 7,8 – у 2008). Статутний капітал банків ІІІ групи зріз за три роки на 4,4 млн. грн., ІV групи – на 2,2 млн. грн. (рис. 2.11)

Рисунок 2.11 Динаміка статутного капіталу за групами банків, тис. грн.


Склад власного капіталу банків протягом 2006–2008 років надано у таблицях 2.14 – 2.16.

Таблиця 2.14. Власний капітал банків України станом на 01.01.2006, (тис. грн.)

Група Статутний капітал Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку Прибуток /Збиток поточного року Усього власного капіталу Усього пасивів
І 7 215 971 1 809 488 1 257 733 12 108 902 123 501 883
ІІ 2 396 214 229 922 415 657 3 944 221 37 600 802
ІІІ 1 846 712 511 352 410 352 3 508 281 27 811 046
ІV 4 685 543 418 108 86 381 5 889 449 24 964 250
Разом 16 144 439 2 968 871 2 170 124 25 450 853 213 877 982

Таблиця 2.15. Власний капітал банків України станом на 01.01.2007, (тис. грн.)

Група Статутний капітал Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку Прибуток /Збиток поточного року Усього власного капіталу Усього пасивів
І 12 459 190 2 757 817 2 825 685 22 965 199 211 760 824
ІІ 4 555 972 884 994 690 703 7 092 662 64 808 091
ІІІ 3 039 680 495 593 325 559 4 566 612 29 278 079
ІV 6 211 337 666 129 302 525 7 941 637 34 332 295
Разом 26 266 179 4 804 533 4 144 473 42 566 109 340 179 288

Таблиця 2.16. Власний капітал банків України станом на 01.01.2008, (тис. грн.)

Група Статутний капітал Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку Прибуток /Збиток поточного року Усього власного капіталу Усього пасивів
І 21 905 367 4 306 410 4 832 909 39 810 141 388 271 099
ІІ 7 828 387 977 526 843 861 11 668 566 102 956 220
ІІІ 6 188 937 936 094 537 394 8 942 971 61 170 048
ІV 6 949 939 796 216 405 525 9 156 597 46 998 735
Разом 42 872 630 7 016 246 6 619 689 69 578 274 599 396 103

Усього власний капітал І групи банків протягом трьох років збільшився на 27,7 млн. грн., ІІ групи – на 7,8 млн. грн., ІІІ групи – на 5,4 млн. грн., ІV групи – на 3,2 млн. грн. (рис. 2.12)

Рисунок 2.12. Динаміка власного капіталу банків за групами, млн. грн.

Одним з найважливіших показників діяльності банків є розмір отриманого прибутку.

Станом на 01.01.2006 року банки І групи отримали прибуток у розмірі 1,3 млн. грн., банки ІІ групи – 0,4 млн. грн., ІІІ групи – 0,4 млн. грн., ІV групи – 0,08 млн. грн.

Таблиця 2.17. Фінансові результати банків України станом на 01.01.2006, тис. грн.

Група Процентний дохід Комісійний дохід Прибуток від операцій Прибуток до оподаткування Прибуток після оподаткування
І 11 165 425 3 592 446 3 475 156 1 704 117 1 257 733
ІІ 2 905 172 875 711 842 437 545 589 415 632
ІІІ 2 518 439 692 144 788 422 557 345 410 352
ІV 2 440 094 614 331 655 796 177 707 86 380
Разом 19 029 129 5 774 633 5 761 813 2 984 761 2 170 099

Станом на 01.01.2007 року банки І групи отримали прибуток у розмірі 2,8 млн. грн., банки ІІ групи – 0,7 млн. грн., ІІІ групи – 0,3 млн. грн., ІV групи – 0,3 млн. грн.

Таблиця 2.18. Фінансові результати банків України станом на 01.01.2007, тис. грн.

Група Процентний дохід Комісійний дохід Прибуток від операцій Прибуток до оподаткування Прибуток після оподаткування
І 19 114 387 5 445 840 6 956 887 3 732 948 2 825 521
ІІ 5 115 996 1 375 560 1 489 812 933 670 690 703
ІІІ 2 824 003 773 100 945 312 462 757 325 541
ІV 3 204 662 720 132 744 265 419 466 301 980
Разом 30 259 044 8 314 627 10 136 272 5 548 838 4 143 750

Станом на 01.01.2008 року банки І групи отримали прибуток у розмірі 4,8 млн. грн., банки ІІ групи – 0,8 млн. грн., ІІІ групи – 0,5 млн. грн., ІV групи – 0,4 млн. грн.

Таблиця 2.19. Фінансові результати банків України станом на 01.01.2008, тис. грн.

Група Процентний дохід Комісійний дохід Прибуток від операцій Прибуток до оподаткування Прибуток після оподаткування
І 33 580 165 8 001 766 10 802 155 6 184 364 4 768 913
ІІ 7 822 181 1 637 370 2 275 686 1 114 860 847 525
ІІІ 5 122 547 1 738 259 1 648 492 750 597 522 716
ІV 4 317 271 1 072 194 1 117 766 537 473 403 525
Разом 50 842 164 12 449 588 15 844 098 8 587 294 6 542 679

Отже, за три роки прибутки банків І групи зросли на 3,6 млн. грн., банків ІІ групи – 0,4 млн. грн., ІІІ групи – 0,1 млн. грн., ІV групи – на 0,32 млн. грн. Ці показники свідчать про зростання фінансової стійкості та надійності банківської системи України. [14–16]

3. Напрями удосконалення системи економічних методів регулювання діяльності комерційних банків

Для ефективного банківського нагляду Базельський Комітет з питань банківського нагляду розробив Основні Принципи, маючи на меті забезпечити підсилення глобальної фінансової системи. Недоліки та слабкі місця у банківській системі будь-якої країни, незалежно від того, чи є вона країною, що розвивається, чи економічно розвиненою країною, можуть створити загрозу фінансовій стабільності не тільки всередині такої країни, а й на міжнародному фінансовому ринку. Базельський Комітет з питань банківського нагляду вважає, що застосування Основних Принципів ефективного банківського нагляду усіма країнами буде значним кроком на шляху до покращення фінансової стабільності у кожній окремій країні та в усьому світі, а також забезпечить надійний фундамент для подальшого розвитку ефективних систем нагляду.

Основні принципи ефективного банківського нагляду включають в себе 25 принципів, необхідних для того, щоб система нагляду була ефективною. Ці принципи стосуються наступних речей:

Принцип 1. Цілі, незалежність, повноваження, прозорість та співробітництво: Ефективна система банківського нагляду повинна мати чітко визначені обов`язки і цілі для кожного органу, задіяного у нагляді за діяльністю банків. Кожен такий орган повинен мати операційну незалежність, прозорі процеси, надійне управління і адекватні ресурси та бути зобов’язаним звітуватися за виконання своїх обов’язків. Також необхідною є відповідна законодавча база для здійснення банківського нагляду, включаючи положення щодо надання дозволу на діяльність банківських установ і здійснення постійного нагляду за ними; повноваження вирішувати питання дотримання законів, а також проблеми безпеки і надійності та правового захисту працівників нагляду. Мають бути запроваджені засоби обміну інформацією між органами нагляду та захисту конфіденційності такої інформації.

• Принцип 2. Дозволені види діяльності: Дозволені види діяльності установ, які підлягають ліцензуванню і нагляду як банки, мають бути чітко визначені, а вживання слова «банк» у назвах має контролюватися якомога ширше.