Смекни!
smekni.com

Визначення рейтингової оцінки діяльності банків (стр. 7 из 13)

Розрахунок рейтингової оцінки за методикою Кромонова включає в себе три етапи. На першому етапі проводиться визначення абсолютних параметрів на основі балансу, на другому – обчислення параметричних коефіцієнтів, на останньому – розрахунок поточного індексу надійності [18].

До складу параметричних коефіцієнтів входять наступні:

· генеральний коефіцієнт надійності (К1), який дорівнює відношенню власного капіталу до активів працюючих (К / Ап);

· коефіцієнт миттєвої ліквідності (К2), що дорівнює відношенню ліквідних активів до зобов'язань до запитання (ЛА / Зз);

· крос-коефіцієнт (К3), що дорівнює відношенню сумарних зобов'язань до активів працюючих (З / Ап);

· генеральний коефіцієнт ліквідності (К4), що дорівнює відношенню суми ліквідних активів, захищеного капіталу й коштів у фонді обов'язкових резервів – ФОР до сумарних зобов'язань [(ЛА +ЗК +ФОР)/З];

· коефіцієнт захищеності капіталу (К5), що дорівнює відношенню захищеного капіталу до власного капіталу (ЗК/К);

· коефіцієнт фондової капіталізації прибутку (К6), що дорівнює відношенню власного капіталу до статутного фонду (К/СФ).

Підсумкова формула для обчислення поточного індексу надійності виглядає наступним чином:

N=45*Ф(k1)+20*Ф(k2)+10*Ф (k3/3)+15*Ф(k4)+5*Ф(k)+5*Ф (k6/3) (1)

де Ф(X) = A*F (X; 0,5; 0,2) + (1-A)*LN (1 + X/20)*20,5(2)

Методика Euromoney була розроблена Асоціацією комерційних банків Латвії на базі методики розрахунку рейтингу ефективності банків Euromoney із заміною якісних факторів на показники достатності капіталу, величини балансового капіталу та активів. Інтегральний показник розраховується за наступною формулою:

N = 15 · ROE + 10 · ROA + 10 · CIN + 10 · NIM +15 · NI + 15 · CA + 10 · ASSETS + +15 ·CAPITAL (3)

де ROE – прибутковість капіталу;

ROA – прибутковість активів;

CIN – співвідношення доходів та витрат;

NIM – чиста процентна маржа;

NI – чистий прибуток;

CA – показник достатності капіталу;

ASSETS – активи банку (валюта активу балансу);

CAPITAL – балансовий капітал. [19]

2. Аналіз та оцінка основних показників діяльності банківських установ

2.1 Сучасні тенденції розвитку банківської системи України

За останні роки в Україні спостерігався динамічний розвиток банківського сектору, чому сприяли надходження прямих іноземних інвестицій, розширення внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту, подальша розбудова системи гарантування вкладів населення тощо.

Розвиток банківського сектору протягом 2006–2008 рр. характеризувався зростанням кількості банків. Так у 2006 році в Державному реєстрі банків було зареєстровано 193 банки, у 2007 – 198, у 2008 – 198. Було вилучено з Державного реєстру відповідно 6, 1 та 7 банків протягом 3 років. У стані ліквідації у 2006 та 2007 році перебувало 19 банків, а у 2008 – 13. У 2006 році кількість діючих банків дорівнювала 170, з яких 35 банків з іноземним капіталом, а 13 із них із 100-% іноземним капіталом. У 2007 році діяло 175 банківських установ. З них 47 банків з іноземним капіталом, 17 – із 100-% іноземним капіталом. У 2008 – 184 банки серед яких у 53 іноземний капітал, а у 17 з них 100-% іноземний капітал. Частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків у відсотках по роках складала 27,6%, 35% та 36,7% відповідно (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 Дані про кількість банків України

№ п/п Назва показника 2006 2007 2008
1. Кількість зареєстрованих банків 193 198 198
2. Вилучено з Державного реєстру банків (з початку року) 6 1 7
3. Кількість банків, що перебувають у стадії ліквідації 19 19 13
4. Кількість діючих банків 170 175 184
4.14.1.1 Із них: з іноземним капіталому тому числі із 100% іноземним капіталом 3513 4717 5317
5. Частка іноземного капіталу в статутному капіталі банків, % 26,6 35,0 36,7

У 2006 році співвідношення активів банків до ВВП становило 63,5%, кредитів до ВВП – 50,3%, зобов’язань до ВВП – 55,5%.

Розвиток банківського сектору у 2007 році характеризувався зростанням співвідношення активів банків до ВВП, яке становило 84,5%, кредитів до ВВП – 68,4%, зобов'язань до ВВП – 74,7%.

У 2008 році також спостерігалося зростання співвідношення данних показників, що склало відповідно 102,4%, 84,9%, 83,4% (рис. 2.1) [4–6]

Рисунок 2.1. Відношення основних показників діяльності банків України до ВВП

Загальні активи банків у 2006 році складали 353,1 млрд. грн. Зростання активів банків у 2006 році в основному було забезпечено суттєвим зростанням обсягу наданих кредитів на 113,3 млрд. грн., питома вага яких склала 76,4%. Високоліквідні активи зросли в цей період на 8,4 млрд. грн та склали 12,7% активів; вкладення в цінні папери зросли на 0,1 млрд. грн і склали 4,1%; основні засоби та нематеріальні активи на 6,9 млрд. грн і склали 5,3%.

За 2007 рік загальні активи банків України зросли на 75,3% і на кінець року становили 619,0 млрд. грн. У структурі активів питома вага кредитів становила 78,4%, високоліквідних активів – 10,3%, вкладень в цінні папери – 4,6%, основних засобів та нематеріальних активів – 4,5%.

Протягом 2008 року загальні активи банків зросли на 54,5% і на кінець року становили 973,3 млрд. грн. У структурі активів питома вага кредитів становила 81,4%, високоліквідних активів – 8,2%, вкладень в цінні папери – 4,2%, основних засобів та нематеріальних активів – 4,0%. [7–9]

Рисунок 2.2. Структура активів банків протягом 2006–2008 рр., %

Більш детально структура активів комерційних банків надана у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Склад активів комерційних банків, млн. грн.

№ п/п Назва показника 2006 2007 2008
1. Загальні активи (не скориговані на резерви за активними операціями) 353 086 619 004 973 332
1.1 Чисті активи (скориговані на резерви за активними операціями) 340 179 599 396 926 086
2. Високоліквідні активи 44 851 63 587 79 702
3. Кредитний портфель 269 688 485 507 792 384
3.13.2 У тому числі:кредити, надані суб’єктам господарюваннякредити, надані фізичним особам 167 66177 755 276 184153 633 472 584268 857
4. Довгострокові кредити 157 224 291 963 507 715
4.1 У тому числі довгострокові кредити, надані суб’єктам господарювання 90 576 156 355 266 204
5. Проблемні кредити (прострочені та сумнівні) 4 456 6 357 18 015
6. Вкладення в цінні папери 14 466 28 693 40 610
7. Резерви за активними операціями банків 13 289 20 188 48 409
Відсоток виконання формування резерву 100,1 100,0 100,1
7.1 У тому числі резерв на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями 12 246 18 477 44 502

До основних показників діяльності банків також відносять обсяг зобов’язань. У 2006 році загальний обсяг зобов’язань банків збільшився на 57,95% і становив 297,6 млрд. грн. Збільшення відбулося переважно за рахунок коштів, залучених на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб, частка яких переважала у загальній структурі зобов’язань. Питома вага коштів, залучених на рахунки суб’єктів господарювання становила 25,8%, фізичних осіб 35,6%. Частка кредитів, отриманих від інших банків станоила 22,8%, а коштів від небанківських фінансових установ – 2,5%.

За 2007 рік загальний обсяг зобов'язань банків зріс на 78,0% і на кінець року становив 529,8 млрд. грн. У структурі зобов'язань банків питома вага коштів, залучених на рахунки фізичних осіб становила 30,9%, суб'єктів господарювання – 21,1%. Частка кредитів, отриманих від інших банків, становила 29,1%, цінних паперів власного боргу – 3,7%, кредитів, що було отримано від міжнародних та інших фінансових організацій – 3,7%, коштів небанківських фінансових установ – 2,7%, залишків коштів на коррахунках інших банків – 2,4%, субординованого боргу – 1,5%, інших зобов'язань – 4,9%. [4–9]

Рисунок 2.3 Узагальнена структура зобов’язань банків станом на 31.12. 2007

Протягом 2008 року загальний обсяг зобов'язань банків зріс на 52,3% і на кінець року становив 806,8 млрд. грн. У структурі зобов'язань банків питома вага коштів, залучених на рахунки фізичних осіб становила 26,4%, суб'єктів господарювання – 17,8%. Частка кредитів, отриманих від інших банків, становила 30,9%, цінних паперів власного боргу – 1,3%, кредитів, що було отримано від міжнародних та інших фінансових організацій – 6,4%, коштів небанківських фінансових установ – 2,2%, залишків коштів на коррахунках інших банків – 1,4%, субординованого боргу – 2,0%, інших зобов'язань – 4,1%.


Таблиця 2.3. Зобов’язання банків у 2006–2008 рр., млн. грн.

№ п/п Назва показника 2006 2007 2008
1. Зобов’язання банків 297 613 529 818 806 823
1.1 У тому числі кошти суб’єктів господарювання 76 898 111 995 143 928
1.1.1 із них строкові кошти суб’єктів господарювання 37 675 54 189 73 352
1.2 Кошти фізичних осіб 106 078 163 482 213 219
1.2.1 із них строкові кошти фізичних осіб 81 850 125 625 175 142

З початку 2006 року загальний обсяг зобов’язань банків за коштами, залученими на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб, збільшився на 38,8% (на 51,5 млрд. грн.). Протягом 2006 року депозитні зобов’язання банків зростали повільніше, ніж у попередніх роках, що було зумовлене високою базою порівняння (в номінальному виразі вони зросли більше, ніж у 2005 році). При цьому простежувалася тенденція до поступового прискорення темпів зростання. У 2006 році збільшення зобов’язань банків за депозитами відбувалося головним чином за рахунок зростання депозитних коштів фізичних осіб – на 45,8%, або на 33,5 млрд. грн. Про збереження активності вкладників також свідчила позитивна тенденція до перевищення темпів приросту зобов’язань банків за залученими коштами фізичних осіб над темпами приросту готівки в обігу. Депозитні кошти суб’єктів господарювання протягом 2006 року зростали повільніше – на 30,2%, або на 18,0 млрд. грн.