Смекни!
smekni.com

Визначення рейтингової оцінки діяльності банків (стр. 8 из 13)

З початку 2007 року загальний обсяг зобов’язань банків за коштами, залученими на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб, збільшився на 51,8% (на 95,5 млрд. грн.). Таке зростання було майже в 2 рази вищим, ніж попереднього року, чому сприяли високі темпи економічного зростання, збільшення прибутків суб’єктів господарювання та доходів населення. Протягом січня – вересня спостерігалася тенденція до поступового прискорення темпів зростання. Збільшення зобов’язань банків за депозитами у 2007 році на 60,1% забезпечувалося за рахунок зростання депозитних коштів фізичних осіб (проти 65,1% у 2006 році), що було зумовлено уповільненням темпів зростання реальних наявних доходів населення порівняно з попереднім роком і збільшенням витрат населення на споживання та обслуговування отриманих кредитів. Крім того, фізичні особи почали ширше використовувати інші форми інвестування коштів, крім банківських вкладів. Водночас протягом року зберігалася позитивна тенденція до перевищення темпів зростання депозитів фізичних осіб над темпами зростання готівки в обігу.

До основних результатів діяльності банків також відносять обсяг капіталу. Його структура протягом 2006–2008 рр. Надана у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4. Динаміка структури балансового капіталу банків

Показники 2006 2007 2008
млн. грн питома вага, % приріст, млн. грн. млн. грн питома вага, % приріст, млн. грн. млн. грн питома вага, % приріст, млн. грн.
Балансовий капітал 42566,1 100 17115,3 69578 100 27011,9 119263 100 49685
у тому числі:
статутний капітал 26372,0 61,9 10261,3 42860 61,6 16488 73823,8 61,9 30963,8
емісійні різниці 1198,4 2,8 655,9 3200,6 4,6 2002,2 6082,4 5,1 2881,8
загальні резерви, резервні фонди, інші фонди 4692 11,1 1725,6 6778,2 9,7 2086,2 10256,6 8,6 3478,4
результати минулих років 713,3 1,7 -411,1 1669,9 2,4 956,6 1550,4 1,3 -119,5
результат поточного року 4144,5 9,7 1974,4 6609,9 9,5 2465,4 7275 6,1 665,1
результат переоцінки основних засобів та нематеріальних активів 5445,9 12,8 2909,2 8210,2 11,8 2764,3 11210,7 9,4 3000,5
дивіденди, що спрямовані на збільшення статутного капіталу - - - 278,3 0,4 278,3 477,1 0,4 198,8

Власний капітал банків України за 2007 рік збільшився на 63,5% (за 2006 рік – на 67,2%). У 2007 р. питома вага капіталу банків у пасивах становила 11,6% (у 2006 р. – 12,5%). Значні темпи зростання капіталу банків України у 2007 році підвищили рівень їх капіталізації. Відношення капіталу банків до ВВП за рік підвищилося на 1,9 процентного пункту до 9,8%. У структурі власного капіталу у 2007 р. частка сплаченого зареєстрованого статутного капіталу становила 61,6% (у 2006 р. – 61,7%), результату переоцінки основних засобів, нематеріальних активів та інвестиції в асоційовані та дочірні компанії – 11,8% (у 2006 р. – 12,8%), загальних резервів, резервних фондів та інших фондів банків – 9,7% (у 2006 р. – 11,0%), результату поточного року – 9,5% (у 2006 р. – 9,7%), емісійних різниць – 4,6% (у 2006 р. – 2,8%), частка результату минулих років та результатів звітного року, що очікують затвердження – 2,4% (у 2006 р. – 1,7%), дивідендів, що спрямовані на збільшення статутного капіталу, – 0,4% (у 2006 р. – 0,3%).

Обсяг іноземного капіталу в зареєстрованому статутному капіталі банків України протягом 2007 збільшився більш як у 2 рази і становив 15,1 млрд. грн. (у 2006 р. – 7,4 млрд. грн.). Відповідно частка іноземного капіталу у зареєстрованому статутному капіталі банків України збільшилася до 35,0% за 2007 р., або на 7,4 процентного пункту.

Протягом 2006–2008 рр. спостерігався приріст балансового капіталу банків. Так у 2006 році він склав 17115,3 млн. грн., у 2007 – 27011,9 млн. грн., у 2008 – 49685 млн. грн.

Статутний капітал банків за три роки збільшився 26372 млн. грн. до 73823,8 млн. грн., тобто на 47451,8 млн. грн. або у 2,8 рази.

У 2006 році приріст загальних резервів, резервного фонду та інших фондів склав 1725,6 млн. грн., у 2007–2086,2 млн. грн., у 2008 – 3478,4 млн. грн. Тобто за три роки збільшився на 5564,6 млн. грн. [4–6]

Запорукою фінансової стійкості та передумовою для розвитку та підвищення конкурентоспроможності банків є забезпечення прибутковості та підвищення ефективності їх діяльності.

За підсумками 2006 року банки отримали отримали прибуток 4,1 млрд. грн. (за 2005 рік – 2,2 млрд. грн.). За підсумками 2007 року, діючими банками України отримано прибуток, який порівняно з попереднім роком збільшився на 59,7% і дорівнював 6,6 млрд. грн. За підсумками 2008 року банками України отримано прибуток, який порівняно з попереднім роком збільшився на 10,3% і дорівнював 7,3 млрд. грн.

Рисунок 2.4. Динаміка прибутку банківського сектору України


Підсумовуючі дані можна сказати, що за 3 роки прибуток банківського сектору збільшився з 4,1 млрд. грн. до 7,3 млрд. грн. або на 3,2 млрд. грн.

Якщо говорити про динаміку рентабельності активів комерційних банків України, то протягом 2006–2008 рр. простежувалася тенденція до їх поступового зниження. Так у 2006 році ROA комерційних банків складав 1,61%, у 2007 – 1,50%, у 2008 – 1,03%. Тобто за три роки рентабельність активів банків України знизилась на 0,58%.

Рисунок 2.5. Динаміка рентабельності активів комерційних банків України, %

Протягом 2006–2008 рр. рентабельність капіталу банків також мала чітку тенденцію до зниження. Цьому сприяли кризові явища в економіці та зниження довіри населення до банківської системи. Так у 2006 році ROE складав 13,52%, у 2007 – 12,67%, у 2008 – 8,51%. Таким чином протягом трьох років рентабельність капіталу зменшилась на 5,01%.


Рисунок 2.6. Динаміка рентабельності капіталу комерційних банків України, %

Для визначення тенденцій розвитку банківського сектору України також використовують такі показники, як адекватність регулятивного капіталу (Н2), чиста процентна маржа та чистий спред.

Динаміка адекватності регулятивного капіталу подана на рисунку 2.7.

Рисунок 2.7. Динаміка адекватності регулятивного капіталу комерційних банків України, %


Як видно з рисунку 2.7 у 2007 році показник Н2 зменшився на 0,27% і становив 13,92%. У 2008 році він навпаки збільшився на 0,09% і становив 14,01%.

Чиста процентна маржа у 2006 році дорівнювала 5,30%. У 2007 році вона складала 5,03%, тобто зменшилась по відношенню до попереднього року на 0,27%. У 2008 році показник чистої процентної маржі дорівнював 5,30%, тобто збільшився на 0,27% до попереднього року (рис. 2.8)

Рисунок 2.8. Динаміка чистої процентної маржі комерційних банків України, %

Протягом трьох років чистий спред знизився на 0,58%. Так у 2006 році цей показник дорівнював 5,76%, у 2007 році – 5,31%, у 2008 році – 5,18%. Динаміка чистого спреду надана на рисунку 2.9. [10–12]


Рисунок 2.9. Динаміка чистого спреду комерційних банків України, %

Для регулювання та визначення оцінки діяльності комерційних банків НБУ встановлює економічні нормативи. Динаміка їх виконання надана у таблиці 2.5. [14]

Таблиця 2.5 Економічні нормативи комерційних банків України станом на кінець року

Норматив 2006 2007 2008
Н1 Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу (тис. грн.) 38365676 67183287 107362256
Н2 Норматив адекватності регулятивного капіталу (не менше 10 відсотків) 13,98 13,92 13,08
Н3 Норматив адекватності основного капіталу (не менше 4 відсотків) 9,45 9,14 9,08
Н4 Норматив миттєвої ліквідності(не менше 20 відсотків) 54,26 52,89 58,38
Н5 Норматив поточної ліквідності(не менше 40 відсотків) 67,96 73,49 76,99
Н6 Норматив короткострокової ліквідності(не менше 20 відсотків) 36,20 37,70 32,73
Н7 Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента(не більше 25 відсотків) 22,65 22,58 23,33
Н8 Норматив великих кредитних ризиків(не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу) 194,04 173,97 170,69
Н9 Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (не більше 5 відсотків) 1,94 1,81 1,55
Н10 Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам(не більше 30 відсотків) 6,52 6,18 6,79
Н11 Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (не більше 15 відсотків) 0,75 0,39 0,23
Н12 Норматив загальної суми інвестування(не більше 60 відсотків) 10,35 9,33 5,91
Н13 Норматив загальної відкритої валютної позиції(не більше 30 відсотків) 8,1208 7,5840 10,4398
Н13–1 Норматив загальної довгої відкритої валютної позиції(не більше 20 відсотків) 6,2564 4,9710 8,2593
Н13–2 Норматив загальної короткої відкритої валютної позиції(не більше 10 відсотків) 1,8959 2,6452 2,2400

Як бачимо з таблиці 2.5 протягом 2006–2008 років комерційні банки України дотримувалися економічних нормативів, що були встановлені НБУ, що свідчить про надійність та стабільне функціонування банківської системи.