Смекни!
smekni.com

Визначення рейтингової оцінки діяльності банків (стр. 13 из 13)

Висновки

Комерційні банки – кредитні установи, що здійснюють універсальні банківські операції для підприємств, установ і населення головним чином за рахунок грошових коштів, залучених у вигляді внесків і депозитів.

Сьогодні комерційні банки виконують два види операцій – пасивні та активні.

Відповідно до Законів України «Про Національний банк України» та «Про банки і банківську діяльність» НБУ встановлює порядок визначення регулятивного капіталу банку та економічні нормативи, що є обов'язковими до виконання всіма банками.

Під час проведення узагальнювальної оцінки (рейтингу) банку необхідно використовувати стандартизовану систему, за допомогою якої аналізуються основні показники фінансового стану банку. Такою є загальновідома система «CAMEL», на базі якої (з урахуванням специфічних особливостей національної банківської системи) визначається рейтинг комерційних банків України.

У рейтинговій системі використовується п’ятибальна шкала. Оцінка «1» є найвищою оцінкою рейтингової системи і відображає найменший рівень зауважень, тоді як оцінка «5» є найнижчою, найкритичнішою і являє собою найвищий рівень зауважень.

За останні роки в Україні спостерігався динамічний розвиток банківського сектору, чому сприяли надходження прямих іноземних інвестицій, розширення внутрішнього споживчого та інвестиційного попиту, подальша розбудова системи гарантування вкладів населення тощо.

Протягом 2006–2008 років спостерігалася тенденція зростання основних показників діяльності банків.

Тривало укрупнення банків, спричинене як тривалою політикою НБУ до підвищення капіталізації банківської системи, так і початком активної експансії на національний ринок банківських послуг крупних міжнародних гравців. Зокрема протягом 2007 року розмір активів по банківській системі зріс на 76% (з 353 млрд. грн. у 2006 році до 619 млрд. грн. у 2007році). Протягом 2008 року активи банків зросли на 57% (з 619 млрд. грн. у 2007році до 973 619 млрд. грн. у 2008 році). Також спостерігалося збільшення прибутковості банків та інших показників. Найбільший ріст і вплив на зростання показників усієї банківської системи мають, насамперед, банки І групи за рейтингом НБУ. Протягом трьох років простежувалася тенденція до зростання їх кількості з 12 у 2006 році до 17 у 2008 році.

У 2006–2008 рр. спостерігалася тенденція до концентрації банківських активів, зобов’язань, капіталу та прибутку у банках І групи. Ці банки відігравали ключову роль у банківській системі і соціально-економічному розвитку України.

Протягом 2006–2008 років комерційні банки України дотримувалися економічних нормативів, що були встановлені НБУ, що свідчить про надійність та стабільне функціонування банківської системи.

Також спостерігався:

· Інтенсивний розвиток роздрібного кредитування;

· Збільшення прибутковості в банківській системі України іноземного капіталу;

· Тривала тенденція до нарощування банками залучення строкові коштів клієнтів.

Перелік посилань

1. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М.І. Савлу, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І. Савлука. – К.:КНЕУ, 2002. – 598 с.

2. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник.–К.:Атіка, 2005. – 480 с.

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність.» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р.

4. Річний звіт Національного банку України за 2006 рік

5. Річний звіт Національного банку України за 2007 рік

6. Річний звіт Національного банку України за 2008 рік

7. Бюлетень Національного банку України №3/2007

8. Бюлетень Національного банку України №3/2008

9. Бюлетень Національного банку України №3/2009

10. Вісник НБУ – Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2007 року №3/2007

11. Вісник НБУ – Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2008 року №3/2008

12. Вісник НБУ – Основні показники діяльності банків України на 1 лютого 2009 року №3/2009

13. Річний звіт про діяльність банківського нагляду України у 2007 році; Київ 2008 рік

14. www.bank.gov.ua. – Банківський нагляд – Економічні нормативи

15. Сайт інтернету: www.sta.gov.ua

16. Сайт інтернету: www.min.fin.ua

17. Положення про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS №171, 08.05.2002

18. Семенов С. Рейтинговая методика оценки эффективности банков // Банковские технологии (рус.). – 2006. – №2. – C.59–62.