Смекни!
smekni.com

Механізм страхування зовнішньоекономічних операцій підприємства на прикладі ВАТ Бердичівський держлісгосп (стр. 17 из 19)

· паспортизацію лісництв, дільниць, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці;

· облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій.

6. Бере участь у:

· розслідуванні нещасних випадків та аварій;

· формуванні фонду охорони праці підприємства та розподілі його коштів;

· роботі комісії з питань охорони праці підприємства.

7. Розглядає листи, заяви та скарги працюючих з питань охорони праці.

8. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, що є загальними для всього підприємства.

9. Розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров’я людей, які їх оточують, і навколишнього природного середовища, у випадку відмовлення з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи.

10. Контролює:

· дотримання чинного законодавства, інших нормативно-правових актів з питань охорони праці;

· виконання приписів органів державного нагляду за охороною праці;

· відповідність нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, транспортних засобів;

· своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих;

· забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням;

· використання праці неповнолітніх, жінок, інвалідів згідно з діючим законодавством.

На даному підприємстві проводяться наступні види інструктажів з питань охорони праці:

1. Вступний інструктаж, який проводиться з всіма працівниками, які прийняті на роботу. Даний інструктаж проводить спеціаліст з охорони праці, на якого покладено ці обов’язки. Запис про проведення інструктажу робиться у журналі, а також в документі про прийняття працівника на роботу.

2. Первинний інструктаж, який проводиться на робочому місці до початку роботи з працівниками, які будуть виконувати нову для них роботу. Після інструктажу робітники протягом 2-15 змін мають пройти стажування.

3. Повторний інструктаж, який проводиться на робочому місці з всіма працівниками ( на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз у квартал; на інших роботах – 1 раз на півріччя).

4. Позаплановий інструктаж, який проводиться при зміні технологічного процесу, при порушенні працівником нормативних актів про охорону праці, при перерві в роботі виконавця робіт більше, ніж на 30 днів для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт – більше 60 днів.

5. Цільовий інструктаж, який фіксується нарядом – допуском, іншою документацією, що дозволяє проведення робіт.

За 2008 рік на підприємстві було проведено 104 обстеження з ОП, видано 86 приписів, виявлено і усунено 387 порушень.

Першочергова увага приділяється питанню пожежної безпеки, адже дуже важко усунути як саму пожежу, так і її наслідки на великих лісових площах.

Система пожежної безпеки на ДЛГ орієнтована на профілактику пожеж. Система пожежної охорони забезпечується застосуванням негорючих та важко спалимих речовин і матеріалів замість пожежонебезпечних, скороченням кількості пальних речовин при їх розміщенні, ізоляцією пального середовища і т.п.

Система організаційних заходів включає в себе: організацію пожежної охорони, дотримання порядку обслуговування об’єктів, організацію навчання правилам пожежної безпеки на підприємстві, розробку та реалізацію норм і правил пожежної безпеки і т.д. Кожне лісництво даного підприємства має куток з протипожежним комплектом, необхідним для швидкого гасіння пожеж.

4.3 Фінансування заходів з охорони праці на підприємстві.

Згідно ст.19 Закону України "Про охорону праці", яка регламентує порядок фінансування охорони праці, фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, використання загальнодержавних, галузевих та регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, інших державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням передбачається поряд з іншими джерелами фінансування, визначеними законодавством у державних і місцевих бюджетах, що виділяються окремим рядком.

Для підприємств незалежно від форм власності або фізичних осіб, які використовують найману працю, витрати на охорону праці мають становити не менше 0,5% від суми реалізованої продукції.

Проаналізуємо рівень фінансування заходів з охорони праці за допомогою таблиці 7.

Таблиця 7Витрати на охорону праці на держлісгоспі

Види витрат, тис.грн..

2006р.

2007р.

2008р.

На проведення навчання:

o лісорубів,

o стропальників

3,85

1,10

3,95

1,23

4,1

1,3

Медогляд.

1,6

1,7

1,8

Захисні пристосування

26,3

27,1

27,8

Витрати на медикаменти

2,5

2,9

3,5

Виготовлення пересувних обігрівальних будиночків в лісництвах

18,93

19,33

20,90

Перевірка контурів заземлення, опору та ізоляції

2,0

2,3

2,6

Обладнання куточків з ОП

3,87

4,12

4,50

Інше

3,5

4,2

5,6

Всього

63,55

66,83

72,10

Як видно з даних таблиці, за 2006-2008 рр. відбулося зростання як загальної суми витрат на охорону праці, такі в розрахунку на 1 працюючого, що свідчить про поліпшення фінансування охорони праці. Найбільшу питому вагу в структурі витрат на охорону праці складали витрати на захисні пристосування , друге місце займають витрати на виготовлення пересувних будиночків, значна частка коштів виділяється і на навчання працівників, і на оздоровлення.

На підприємстві за три останні роки не відбулося жодного нещасного випадку. Це свідчить про покращення рівня організації охорони праці на підприємстві. Три роки назад змінився спеціаліст з охорони праці, саме завдяки його досвіду та здібностям до організації досягнуто таких успіхів


Висновки і пропозиції з охорони праці

Держлісгосп свою діяльність спрямовує на створення безпечних і здорових умов праці для своїх працівників. З цією метою в особі його посадових осіб забезпечує реалізацію всіх загальнодержавних нормативно – правових актів в галузі охорони праці.

Для контролю та вирішення питань охорони праці створено службу охорони праці згідно вимог чинного законодавства. З метою постійної перевірки знань охорони праці працівники постійно проходять інструктажі, навчання або перенавчання з цих питань.

Умови праці на даному підприємстві є сприятливими, про що підтверджено відповідною документацією: картою умов праці, санітарно – технічним паспортом тощо. Виробнича діяльність не є небезпечною, про що свідчать відповідні показники виробничого травматизму за останні роки: показники частоти травм, важкості травм і втрат, але є місця із шкідливими умовами праці.

Для покращення умов праці необхідно підвищити рівень безпеки технологій, механізмів, машин, приміщень та інших об’єктів, покращити санітарно – гігієнічні показники (зниження рівнів запиленості, вібрацій, шумів, покращенням освітлення, мікроклімату і т.п.), покращити рівень психофізіологічних показників ( зниження підвищених фізичних та нервово – психічних навантажень, в тому числі рутинної праці), покращити естетичні показники (благоустрій приміщень та території підприємства і т.п.).

Підприємство щороку збільшує фінансування заходів з охорони праці, що свідчить про те, що охорона праці стає одним із першочергових завдань підприємства. Це сприяє значному зменшенню та попередженню виробничих травм та інших негативних подій на підприємстві.


Висновки та пропозиції

Ринкова трансформація системи економічних відносин в Україні зумовлює необхідність організації надійного страхового захисту усіх суб'єктів ринку. В умовах обмежених можливостей фінансування страхового захисту за допомогою централізованих та децентралізованих ресурсів добре налагоджена система страхування здатна забезпечити безперервність і безперебійність національного виробництва, гарантувати економічну стабільність і соціальний захист населення, сприяти активізації інвестиційних процесів у суспільстві. Їх функціонування і розвиток пов’язані з обслуговуванням всього комплексу економічних зв’язків, що складаються між окремими країнами, юридичними суб’єктами ринку і приватними особами.

У даній дипломній роботі я досліджувала механізм страхового регулювання в Україні та його вплив на зовнішньоекономічну діяльність Бердичівського держлісгоспу.

Виходячи з поставленої мети, були виконані наступні завдання:

- досліджено систему страхового регулювання в Україні;

- розглянуто механізм здійснення страхування та його вплив на зовнішньоекономічну діяльність підприємства;

- проаналізовано зовнішньоекономічну та господарську діяльність Бердичівського держлісгоспу;

- запропонувано реальні напрямки щодо застосування страхування ЗЕД в держлісгоспі;

- охарактеризувати стан охорони праці в Бердичівському держлісгоспі.