Смекни!
smekni.com

Механізм страхування зовнішньоекономічних операцій підприємства на прикладі ВАТ Бердичівський держлісгосп (стр. 19 из 19)

44.Навроцький С., Гривківська О., Брязгун Н., Дудка К. Страхування професійної відповідальності. // Бухгалтерський облік і аудит. — 1999. — № 2. — С. 16-20.

45.Нідзельська О. Експортно-імпортні операції: зміни в оподаткуванні (роз`яснення, коментарі) // Вісник податкової служби України.- 1999.- № 15.- С. 26-28; № 16.- С. 18-20; № 17.- С. 18-21; № 18.- С. 20-22.

46.Новицкий В. Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг.- К., 1994.- 190 с.

47.Обзор текущей рыночной коньюнктуры основных товаров украинского экспорта и импорта.- К., 1999.- 92 с.

48.Орланюк-Малицкая Л.А. Платежеспособность страховой организации. -М.: Анкил, 1994. - 152 с.

49.Парфененко Я. Пенсійна система і необхідність її реформування // Соціальний захист. - 2005. - №10. - С. 18-19.

50.Поддєрьогін А., Мурашко О. Визначення фінансового результату страховика від страхової діяльності //Бухгалтерський облік і аудит. — 1996.

- №11.-С.10-12.

51.Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник / Ю.А.Кузьмінський та ін.- К., 2004.- 396 с.

52.Основы внешнеэкономических знаний / Под ред. И. П. Фаминского.- М., 1990.- 560 с.

53.Плотников А. Деловой контракт с зарубежным партнером.- К., 1993.- 46 с.

54.Рябикин В.И. Актуарные расчеты. — М.:Финстатинформ, 1996.

55.Самойловський А.Л. Пропозиції щодо вдосконалення страхового ринку України //Фінанси України. — 2004. - №11. - С.106.

56.СігайовА. До питання про регулювання банківських ризиків // Економіка України. — 1998. - №5. - С.33-36.

57.Словарь страховых терминов/Под ред. Е.В.Коломина, В.В.Шахова. — М.: Финансы й статистика, 1991. - 336 с.

58.Смирнов В.Б. Зкспертиза й страхование. - К.: Ярославия,1995. -128с.

59.Сокаленко С. Современные мировые рынки и Украина.- К., 1995.- 354 с.

60.Солошенко Л. Внешнеэкономическая деятельность: организация и документальное оформление.- Х., 2005.- 173 с.

61.Сощенко Г. Погляд на деякі аспекти ЗЕД України // Економіка України.- 1995.- № 12.- С. 23-29.

62.Сплетухов Ю.А. Место й роль страхования в инвестиционном процессе // ФинансьІ. - 1998. - №2. -С.44-48.

63.Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Ответственность перевозчиков й порядок ее страхования // Финансы. - 1999. - №2. - С.44-49.

64.Страхові послуги: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни /За ред. Т.М.Артюх. — К.: КНЕУ,2004.-124 с.

65.Страхування: Підручник. /За ред. С.С.Осадця. — К.,1998. — 524 с.

66.Страхування в Україні (збірник нормативних актів, методичних та інформаційних матеріалів). - К.: Правові джерела, 1996. — 368 с.

67.Терещенко С., Науменко В. Основи митного законодавства в Україні: Теорія та практика: Навч. посібник.- К., 1999.- 296 с.

68.ТаркуцякА.О. Страхування: Навч. посібник. — К.: В-воЄвропейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999.--115с.

69.ТьщукВ.Л. Перестрахование: мнение юриста//Финансы. — 1998. - № 10.

70.Турбина К.Е. Социальное й коммерческое страхование: общее й особенное в содержании й условиях проведення // Финансы. — 1998. -№1.

71.Харченко Н.В. Використання прибутку в страхових компаніях зарубіжних країн // Фінанси України. — 1999. — №9.

72.Хорін Л. Страхування фінансових ризиків - від ремісництва до мистецтва //Вісник НБУ. — Жовтень. — 1998.

73.Шахов В.В. Введение в страхование. - М.: Финансы й статистика, 1992.-192с.

74.Шахов В.В. Страхование: Учебник. — М.: Страх, полис: ЮНИТИ, 1997.-312с.

75.Шелехов К.В., Бигдаш В.Д. Страхование: Учеб. пособие. — К., 1998.

76.Щербак В. Г., Лозенко А. П. Проблеми проникнення вітчизняних підприємств на зовнішній ринок // Фінанси України.- 1999.- № 4.- С. 41-43. 89 с.