Смекни!
smekni.com

Механізм страхування зовнішньоекономічних операцій підприємства на прикладі ВАТ Бердичівський держлісгосп (стр. 8 из 19)

Ще одною складовою виробничого потенціалу є оборотні засоби. Оборотні засоби – це предмети праці, виражені у вартісній формі, які беруть участь у процесі виробництва протягом одного виробничого циклу і переносять свою вартість на створюваний продукт повністю, змінюючи при цьому свою натуральну речову форму. Коефіцієнт оборотності оборотних засобів показує швидкість їх обертання, його зростання є позитивною тенденцією, адже чим він вищий, тим швидше обертаються оборотні засоби, а отже, за період часу виробляється більший обсяг продукції. Розраховується коефіцієнт оборотності оборотних засобів як відношення суми товарообороту або суми грошових надходжень від реалізації продукції до середньорічної вартості оборотних засобів. У нашому випадку цей показник за 3 р. зріс на 80%.

Наступним кроком аналізу виробничого потенціалу є аналіз трудових ресурсів, адже трудові ресурси - це основний елемент виробництва і головна виробнича сила. Трудові ресурси — незамінна складова будь-якого виробничого процесу, управління будь-яким підприємством.

Для характеристики стану використання на підприємстві трудових ресурсів і виявлення резервів збільшення обсягу виробництва і підвищення рентабельності роботи потрібно проаналізувати показники пов’язанні з рухом, якістю робочої сили, її продуктивністю і її вартістю.

Аналіз трудових ресурсів ми почнемо з розрахунку рівня забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Для цього ми порівняємо фактичні показники 2007 року з запланованими (таблиця 2).

Аналізуючи цю таблицю ми бачимо, що по показники середньорічної кількості працюючих залишались приблизно стабільними. Зміни в динаміці чисельності трудових ресурсів підприємства пов’язане із влаштуванням і вибуттям з нього(з 364 чоловік в 2006 р. до 390 чоловік у 2008р.). Для характеристики руху персоналу підприємства застосовуються абсолютні і відносні показники. Істотні зміни бачимо в обсягах фонду оплати праці-на 423.6 тис. грн.. більше, ніж у 2008 р. Відповідно до цих показників продуктивність праці збільшується на 46 %, а трудоємкість знижується на 20% . Продуктивність праці – це ефективність виробничої діяльності людей в процесі створення матеріальних благ і послуг. Вона вимірюється кількістю продукції, виробленої працівником за одиницю робочого часу (рік, місяць, тиждень тощо), або кількістю робочого часу, затраченого на виробництво одиниці продукції. Продуктивність праці є головним фактором зростання обсягів виробництва, найважливішою характеристикою ефективності використання трудових ресурсів підприємства.

Аналіз стану і динаміки продуктивності праці має на меті виявлення резервів її зростання на підприємстві та визначення шляхів їх мобілізації.

Отримані дані означають, що при схожих затратах праці вироблено більше продукції, що позитивно характеризує підприємство.

Таблиця2. Забезпеченість та ефективність використання трудових ресурсів

Показник

2006р.

2007р.

2008р.

1)Всього працюючих, чол.,

в т.ч.

364

379

390

Керівники

1

1

1

Спеціалісти

6

7

7

Працівники виробництва

358

371

382

2)плинність кадрів, чол.

Прийнято

68

72

77

Звільнено

53

57

63

3)середньорічний фонд оплати праці, тис. грн.

1048,8

1367,7

1472,4

4)середня заробітна плата, грн.,

Керівники

960

1073

1136

Спеціалісти

495

549

640

Працівники осн.виробництва

398

485

595

Працівники допом.виробництва

370

410

470

5)продуктивність праці,тис.грн./чол.

8,7

12,2

12.7

В аналізі діяльності підприємства необхідно розглянути динаміку та структуру доходів і витрат, проаналізувати зміни у балансі підприємства.

Розглянемо таблицю 3.У структурі доходів 2006р. дохід від реалізації продукції становить 34.2%, як і в2008. Загальне ж відхилення за 3 роки дорівнює 31,5%.


Таблиця 3. Динаміка і структура доходів

Доходи

2006 р.

2007

2008

Відхилення,%

Значення тис.грн.

Структура %

Значення тис.грн

Структура%

Значення тис.грн

Структура%

Дохід від реалізації продукції

5246,7

34,2

5568,3

33,9

6903,4

34,2

31,5

ПДВ

618,2

4,0

587,3

3,6

798,6

4,0

29,1

Чистий дохід від реалізації продукції

4628,5

30,1

4981

30,4

6140,8

30,4

32,7

Собівартість реалізації продукції

3915,1

25,5

4112,4

25,1

5007,4

24,8

27,9

Валовий прибуток

713,4

4,6

868,6

5,3

1097,4

5,4

53,8

Інші операційні доходи

201,7

1,3

265

1,6

222,3

1,1

10,2

Фінансові результати. від операційної діяльності: прибуток

30,1

0,2

19,5

0,1

19,7

0,1

-34,5

Разом:

15353,7

100,0

16402,1

100,0

20189,6

100,0

31,5

Не змінюється і частка ПДВ, хоча показник зростає на 29,1%. Зміна частки чистого доходу від реалізації незначна +0,3%,а показник збільшується на 32,7%. Також зростають і показники собівартості реалізації (+27,9%) та валового прибутку (+53,8%).Інші операційні доходи становлять дуже малу частину в загальній структурі ,але також зростають на 10,2%. Не зважаючи на ріст даних показників, фінансовий результат від операційної діяльності знижується на 34,5%.Отже, отримуємо загальне зростання статей доходів на 31,5%.

Таблиця 4.Динаміка витрат, тис. грн.

Вид витрат

2006 р.

2007 р.

2008 р.

Відхилення, %

Матеріальні витрати

2698,7

2898,7

3817,8

41,5

Витрати на оплату праці

1048,8

1367,7

1472,4

40,4

Відрахування на соціальні заходи

400,9

525,7

562,5

40,3

Амортизація

209,9

217,1

221,4

5,4

Інші операційні

289,9

219,1

330,8

14,2

Всього

4637.3

5228,3

6404,9

38,1


Аналізуючи дану таблицю, ми бачимо зміни витрат по статтям. Матеріальні витрати за 3 роки збільшується на 41,5%. Витрати на оплату праці змінюються на +40,4%. За цей же період відрахування на соціальні заходи зросли на 40,3%,а на амортизацію 5,4%.Інші операційні затрати підвищились на 14,2%.Загальна зміна витрат за 3 роки становить +38,1%.

таблиця 5 .Динаміка і структура активів

Активи

2006

2007

2008

Відхилення.%

тис. грн.

Структура активів, %

тис. грн.

Структура активів, %

тис.грн.

Структура активів, %

Основні засоби

3117,9

62,32

3118,6

66,91

3079,5

65,39

-5,1

Капітальні інвест.

16,8

0,34

16,8

0,37

0

0,00

-100

Інші необоротні активи

2,1

0,05

2,1

0,05

0

Запаси

1324,2

26,80

986,8

21,95

1013,4

22,67

-23,5

Дебіт.заборгов.за тов., роб., посл.

484

9,79

460

10,23

450

10,07

-7,0

Дебіторська заборг. за розрахунками

20,9

0,46

13,8

0,31

Грошові кошти та їх еквіваленти

6,7

0,02

3,3

0,07

18,3

0,4

173,1

Інші об. активи

78,2

0,69

0

0

49,7

1,11

-36,3

Разом:

4615,8

100

5194,4

100

4941,7

100

7,1

У структурі активів найбільшу частку становлять основні засоби: 62,32% у 2006р. і 65,39 % у 2008р.Обсяг їх у фінансових показниках зменшився на 5,1%.Капітальні інвестиції використовувались тільки у 2006 та 2007 рр., причому частка їх у структурі майже не змінилася. Обсяги запасів на підприємстві значно зменшились (на 23,5%),тоді як їх частка коливається від 26,8 до 22,7%.Помітно зниження показників дебіторської заборгованості за роботи,товари,послуги-на7%.Даний показник складає 9-10% всіх активів. Найбільше змінився показник грошових коштів та їх еквівалентів(+173,1%) , хоча у загальній структурі він становить всього 0,02-0,4%.У підсумку отримуємо загальне зростання на 7,1%.