Смекни!
smekni.com

Механізм страхування зовнішньоекономічних операцій підприємства на прикладі ВАТ Бердичівський держлісгосп (стр. 18 из 19)

Предметом дослідження даної дипломної роботи стала система страхування в Україні як складова зовнішньоекономічної діяльності. Об’єктом дослідження є діяльність Бердичівського держлісгоспу із врахуванням аспектів страхування ЗЕД.

Ми бачимо за період 2006 – 2008 роки як зростання початкових показників доходу, що свідчить про розширення обсягів виробництва і реалізації ,так і збільшення собівартості та додаткових витрат, які негативно впливають на кінцевий результат . Так, вартість валової продукції у 2008 році у порівнянні з 2006 зросла на 2021,5 тис. грн., або57%.Собівартість реалізації за 3 роки зросла 1358,5 тис. грн. або на 49%.Так як приріст доходів у відсотках більший, ніж приріст собівартості, валовий прибуток зріс на 106,7%.Але внаслідок підвищення інших видів витрат показник чистого прибутку впав на 99%. Стосовно таких показників, як середньорічна вартість основних виробничих і оборотних фондів, можна відмітити, що у 2008 році значення цих показників зменшились відповідно на 2,4% та 3%. Отже, діяльність держлісгоспу за досліджуваний період була досить прибутковою, але багатовитратною. Про це свідчать показники валового і чистого прибутку.

Бердичівський держлісгосп здійснює експортно-імпортні операції. В даний час експорт продукції спрямований в Туреччину, Словенію, Польщу, Угорщину, Німеччину, Іспанію, Болгарію, США та інші країни. З метою підвищення прибутків Бердичівському держлісгоспу експортувати слід конкурентноспроможну лісопродукцію. Беручи до уваги те, що на світовому ринку лісопродукції більш рентабельною є реалізація продукції глибокої переробки, слід розширити експорт ділової сировини, та скоротити експорт технічної. Потрібно знайти резерви розширення цього напрямку діяльності.

В процесі ЗЕД підприємства виникає безліч ризиків, через які воно може зазнати втрат. Для уникнення таких втрат і необхідне страхування Найпоширенішим і навіть традиційним видом страхування підприємницьких ризиків є страхування майна промислових підприємств від вогню та інших небезпек. Сировині та продукції деревообробки найбільше загрожує саме вогонь. Страхування від вогню полягає у відшкодуванні збитків від раптових і непередбачених випадків пожежі або вибуху, а також деяких інших супутніх явищ. Наприклад, комерційний ризик держлісгоспу виникає в процесі реалізації товарів і послуг, вироблених чи куплених підприємством. Сюди відносять ризики, пов'язані з реалізацією товару на ринку, його транспортуванням, з прийомом товару покупцем, з платоспроможністю покупця та ризик форс-мажорних обставин. Саме такий вид ризику є найактуальнішим для держлісгоспу. Так як ДЛГ займається експортом, транспортування проводиться на величезні відстані. Тому є велика можливість пошкодження товару під час перевезення, ризик ДТП на дорогах. До Туреччини, наприклад, товар постачається морем, тому існує ризик загибелі судна, пошкодження деревини морською водою. Не слід забувати і про можливість викрадення частини товару. Саме тому для даного підприємства у здійсненні ЗЕД актуальним буде страхування вантажів. Це один з найпоширеніших видів страхових операцій. Той факт, що цей вид страхування виник дуже давно, пояснює причину ретельної та детальної його розробки. Протягом століть відбувався добір підходів та умов страхування, і сьогодні існують та розвиваються лише ті, що найповніше враховують інтереси учасників страхових взаємовідносин і найбільше відповідають сучасним вимогам господарювання. Ці умови в усьому світі характеризуються здебільшого своєю уніфіковакістю, що є позитивним фактором, оскільки полегшує проблему вибору страхувальника та роботу страховика. Загальноприйняті умови широко застосовуються і на українському страховому ринку.

В Україні є усі передумови для розвитку страхової справи. Доопрацювання потребують теоретичні аспекти інституту страхування. Кожний період розвитку суспільства знайшов своє безпосереднє втілення в постулатах страхування, визначивши особливості у висвітленні й розумінні цієї економічної категорії. Проте навіть усталені постулати підлягають час від часу перегляду, конкретизації відповідно до соціально-економічного розвитку суспільства.


Список літератури

1. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 29.

2. Про Єдиний митний тариф: Закон України від 05 лютого 1992 р. // Голос України.- 1992.- 18 квітня.

3. Про митну справу: Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- №

4. Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах: Закон України від 15 вересня 1995 р. // Голос України.- 1995.- 31 жовтня.

5. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- № 43.

6. Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності: Закон України від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1999.- № 5.

7. Митний кодекс України від 12 грудня 1991 р. // Голос України.- 1992.- 25 березня.

8. Про застосування Міжнародних правил інтерпритації комерційних термінів: Указ Президента України від 04 жовтня 1994 р. // Урядовий кур’єр.- 1994.- 6 жовтня.

9. Про заходи щодо вдосконалення кон`юнктурно-цінової політики у сфері зовнішньоекономічної діяльності: Указ Президента України від 10 лютого 1996р. // Урядовий кур’єр.- 1996.- 13 лютого.

10.Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні: Указ Президента України від 07 листопада 1994 р. // Бизнес.- 1994.- 22 листопада.

11.Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. // Урядовий кур’єр.- 1993.- 6 березня.

12.Про систему валютного регулювання та валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 09 лютого 1993 р. // Голос України.- 1993.- 12 березня.

13.Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які передбачають розрахунки в іноземній валюті: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 1995 р. // Урядовий кур’єр.- 1995.- 26 червня.

14.Міжнародні правила по тлумаченню термінів "Інкотермс" (редакція 1990 р.) // Галицькі контракти.- 1996.- № 46.

15.Аверяков В. Б. Юридическая памятка участнику внешнеэкономической деятельности в Украине: (в вопросах, ответах и документах).- К., 1992.- 96 с.

16.Анализ внешнеэкономической деятельности предприятий / А.И.Муравьев и др.- М., 1991.- 142 с.

17.Балакін Р. Л. Проблеми інтеграції економіки України у світове господарство.- К., 1992.- 123 с.

18.Быстров А. Р. Валютные и кредитные отношения в международной торговле.- М., 1992.- 216 с.

19.Внешнеторговые документы: контракты, соглашения, транспортные документы, финансовая отчетность.- К., 1992.- 128 с.

20.Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование / Ю.В.Макогон и др.- Донецк, 1999.- 496 с.

21.Внешнеэкономическая деятельность: Учебн. пособие / Ф.В.Зиновьев (ред.) - Симферополь, 2004.- 160 с.

22.Дегтерева О. И. Организация и техника внешнеторговых операций.- М., 1992.- 154 с.

23.Долгов С. И. Основы внешнеэкономических знаний: словарь-справочник. - М., 1990.- 165 с.

24.Дробоття С. ПДВ при здійсненні експортних операцій // Вісник податкової служби України.- 1999.- № 28.- С. 12-17.

25.Зверев А. В. Планирование международных валютных отношений.- М., 1990.- 128 с.

26.Зикин И. С. Договор во внешнеэкономической деяльности.- М., 1990.- 98 с.

27.Кавецький І. Експортний потенціал АПК України // Розбудова держави.- 1998.- № 11-12.- С. 62-68.

28.Кандиба А. М. Зовнішньоекономічна діяльність в агропромисловому комплексі.- К., 1993.- 216 с.

29.Кандиба А. М. Зовнішньоекономічна діяльність: організація, економіка, інформація та маркетинг.- К., 1994.- 234 с.

30.Кандиба А.М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК та механізм її захисту від світових кризових шоків // Економіка АПК.- 1999.- № 1.- С. 72-75.

31.Карпенко О. В. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності.- К., 1999.- 288 с.

32.Кваша С. М. Зовнішньоекономічна діяльність АПК України: стан, стратегія і тактика розвитку.- К., 2004.- 252 с.

33.Кирієнко М. Маркетингові проблеми українського експорту // Економіка України.- 1997.- № 8.- С. 80-85.

34.Кириченко О. Деякі аспекти входження України у світову господарську систему // Економіка України.- 1997.- № 7.- С. 75-81. Конопатська Л., Бондар Н. Актуальні проблеми страхування депозитів комерційних банків// Вісник НБУ. - 2005. - №11. - С.37-39

35.Криворучко А. Уровень развития страхований в сельском хозяйстве //Финансовые услуги.- 1998.-№1.- С.28-31.

36.Кредисов А., Дерев`янко О. Конкурентоспроможність країни та стратегія просування її експорту на світовий ринок // Економіка України.- 1997.- № 5.- С. 54-61.

37.Кузнецов В. Предприятия во внешнеэкономических связях: стратегия развития и текущие проблемы. - М., 1990.- 235 с.

38.Кузнецова Н. В. Регулирование внешнеэкономической деятельности в Украине: Практическое пособие.- К., 1998.- 218 с.

39.Лутак М. Ринок страхових послуг в Україні: стан і перспективи розвитку //Бухгалтерський облік і аудит. — 1998. — № 7.

40.Международная торговля: финансовые операции, страхование и другие услуги: Пер. с англ.- К., 1994.- 480 с.

41.Менеджмент внешнеэкономической деятельности: Учебн. пособие / А.А.Кириченко и др.- К., 1998.- 464 с.

42.Мних М. Страхування депозитів //Економіка. Фінанси. Право. — 2005.-№12.-С.ЗЗ-38.

43.Мозговий О. М. Товарна політика і планування товару в міжнародному маркетингу.- К., 1995.- 64 с.