Смекни!
smekni.com

Формування та управління кредитним портфелем на прикладі ПАТ Промінвестбанк (стр. 10 из 11)

Найменування статті На звітну дату поточного кварталу На кінець попереднього фінансового року
АКТИВИ
Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку 2465631 1106192
Цінні папери, що рефінансуються Національним банком України 0 0
Резерви під знецінення боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України 0 0
Резерви у відсотках до активу 0 0
Кошти в інших банках 549778 1038501
Резерви під заборгованість інших банків (40928) (48668)
Цінні папери в торговому портфелі банку 0 0
Цінні папери в портфелі банку на продаж 112505 141843
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж (8795) (1855)
Резерви у відсотках до активу 7,82 1,31
Кредити, що надані 11308062 7891557
Юридичним особам 10764790 7690537
Фізичним особам 543272 201020
Резерви під заборгованість за кредитами (628117) (372218)
Резерви у відсотках до активу 5,55 4,72
Цінні папери, що утримуються до погашення 868 2068
Резерви під знецінення цінних паперів, що утримуються до погашення (660) (1023)
Резерви у відсотках до активу 76,03 49,46
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії 16285 23770
Основні засоби 754654 727980
Нематеріальні активи 12789 13303
Нараховані доходи до отримання 24387 13027
У тому числі прострочені нараховані доходи 1736 2202
У тому числі сумнівні нараховані доходи 11380 3042
Резерви під заборгованість за нарахованими доходами (12011) (3775)
Резерви у відсотках до активу 91,57 72,00
Відстрочений податковий актив 0 0
Інші активи 61233 86352
Резерви під інші активи (25337) (14336)
Резерви у відсотках до активу 76,46 27,51
Усього активів 14 590344 10 602718
ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Кошти банків 166421 114116
Кошти юридичних осіб 7532003 5598842
Кошти фізичних осіб 5395251 3466560
Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 21592 16771
Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0
Нараховані витрати, що мають бути сплачені 24987 19142
Відстрочені податкові зобов'язання 47744 52942
Інші зобов'язання 34100 167284
Усього зобов`язань 13 222098 9 435657
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 200175 200175
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників) 0 0
Емісійні різниці 0 0
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку 778852 676545
Резерви переоцінки основних засобів, у тому числі: 136935 138593
Резерви переоцінки нерухомості 131766 132772
Резерви переоцінки нематеріальних активів 0 0
Резерви переоцінки цінних паперів 0 0
Прибуток/збиток минулих років 31084 29427
Прибуток/збиток поточного року 221200 122321
Усього власного капіталу 1 368246 1 167061
Усього пасивів 14 590344 10 602718

Балансовий звіт Промінвестбанку за IV квартал 2004 р., тис. грн.

Найменування статті На звітну дату поточного кварталу На кінець попереднього фінансового року
АКТИВИ
Грошові кошти та залишки в НБУ 1106192 1065425
Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України 0 49829
Кошти в інших банках 989833 418774
Цінні папери на продаж 139988 8227
Кредити та заборгованість клієнтів 7519339 5341666
Інвестиційні цінні папери 1045 1578
Довгострокові інвестиції до асоційованих компаній і дочірніх установ 23770 22773
Основні засоби та нематеріальні активи 741283 684052
Нараховані доходи до отримання 9252 2662
Інші активи 72016 30636
Усього активів 10602718 7625622
ПАСИВИ
Кошти банків 114116 128416
Кошти клієнтів 9065402 6334392
Інші депозити 16771 6746
Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0
Нараховані витрати до сплати 19142 14018
Інші зобов'язання 220226 97311
Усього зобов`язань 9435657 6580883
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 1167061 1044739
в т. ч. зареєстрований статутний капітал 200175 200175
Усього пасивів 10602718 7625622

Звіт про фінансові результати за IV квартал 2006 р., тис. грн.

Найменування статті На звітну дату кварталу
поточного кварталу попереднього фінансового року
Чистий процентний дохід 856 107 776 802
Процентний дохід 1 957 494 1 581 364
Процентні витрати (1 101 387) (804 562)
Чистий комісійний дохід 551 386 523 672
Комісійний дохід 593 035 559 448
Комісійні витрати (41 667) (35 776)
Торговельний дохід 78 186 16 325
Дохід у вигляді дивідендів 184 1 380
Прибуток / збиток від інвестиційних цінних паперів 0 0
Прибуток від участі в капіталі 1 274 2 796
Інший дохід 29 014 41 883
Операційний дохід 1 516 133 1 362 858
Загальні адміністративні витрати (348 901) (305 903)
Витрати на персонал (520 310) (402 947)
Втрати від участі в капіталі (8) 0
Інші витрати (92 515) (52 202)
Прибуток від операцій 554 399 601 806
Чисті витрати на формування резервів (240 840) (292 556)
Прибуток до оподаткування 313 559 309 250
Витрати на податок на прибуток (90 777) (88 050)
Прибуток після оподаткування 222 782 221 200

Звіт про фінансові результати за IV квартал 2005 р., тис. грн.

Найменування статті На звітну дату кварталу
поточного кварталу попереднього фінансового року
Чистий процентний дохід 776 802 426 270
Процентний дохід 1 581 364 1 116 694
Процентні витрати (804 562) (690 424)
Чистий комісійний дохід 523 672 432 800
Комісійний дохід 559 448 457 824
Комісійні витрати (35 776) (25 024)
Торговельний дохід 16 325 36 994
Дохід у вигляді дивідендів 1 380 97
Прибуток / збиток від інвестиційних цінних паперів 0 0
Прибуток від участі в капіталі 2 796 0
Інший дохід 41 883 17 237
Операційний дохід 1 362 858 913 434
Загальні адміністративні витрати (305 903) (228 632)
Витрати на персонал (402 947) (388 358)
Втрати від участі в капіталі 0 0
Інші витрати (52 202) (62 175)
Прибуток від операцій 601 806 234 269
Чисті витрати на формування резервів (292 556) (46 542)
Прибуток до оподаткування 309 250 187 727
Витрати на податок на прибуток (88 050) (65 406)
Прибуток після оподаткування 221 200 122 321

Звіт про фінансові результати за IV квартал 2004 р., тис. грн.