Смекни!
smekni.com

Формування та управління кредитним портфелем на прикладі ПАТ Промінвестбанк (стр. 8 из 11)

Необхідно відмітити, що продуманість при наданні кредитів Промінвестбанком повинна оцінка фінансового стану позичальників і проектів під які надані кредити, а також висока якість їх забезпечення веде до покращення стану кредитного портфеля банку в цілому.

Діюча кредитна політика Промінвестбанку дозволяє банкові займати стійку позицію в переліку середніх комерційних банків України.

2.3 Аналіз результатів кредитної діяльності

Для аналізу результатів кредитної діяльності банку будемо використовувати фінансову звітність банку: баланс, звіт про фінансові результати, а також оборотно-сальдовий баланс банку за 2004 - 2006 роки, враховуючи 2004 рік як базисний, а 2005, 2006 роки - звітними.

Згідно з показниками балансу на протязі звітних років в банку відбувалось збільшення залишків кредитних ресурсів при стабільному курсі національної валюти - гривні і помірній інфляції, показники якої в розрахунках враховувати не будемо.

Абсолютний приріст залишків кредитних ресурсів (маються на увазі кредити клієнтам банку - юридичним і фізичним особам, що є об`єктами дослідження) порівняно з базисним становив:

Дебетові та кредитові обороти по виданим та погашеним позикам наведені в таблиці 2.7

Таблиця 2.7

(Тис. грн) 2004 2003 2002
Видано позик 167657 341886 110543
Погашено позик 81117 83438 42431
Збільшення залишків (+),Зменшення залишків (-) + 86540 + 258448 + 68112

Примітка: В подальшому всі розрахунки будуть здійснюватись в тис. грн. Розрахуємо середні залишки позик за кожний рік за формулою [67]

. (2.1)

Для цього визначимо залишки позик на початок і на кінець року за формулою

, (2.2)

де

і
- сума повернутих і виданих позик;

і
- сума залишків на початок і кінець року.

За 2004 рік:

= 511375,
= 511375 + 110543 - 42431 = 579487;

Середні залишки

= (511375 + 579487) / 2 = 1090862/2 = 545431

За 2005 рік:

= 579487,
= 579487 + 341886 - 83438 = 837935;

Середні залишки

= (579487 + 837935) / 2 = 1417422/2 = 708711;

За 2006 рік:

= 837935,
= 837935 + 167657 - 81117 = 924475;

Середні залишки

= (837935 + 924475) / 2 = 1762410/2 = 881205;

В аналізуємий період банком були встановлені такі загальні ліміти: на 2004 рік - 500000, на 2005 рік - 700000, на 2006 рік - 800000. Порівнюючи ліміти з середніми залишками позик бачимо, що є перевиконання планових показників за обсягами ресурсів в 2004 році - 81205 тис. грн. (881205 - 800000), в 2005 році - 8711 тис. грн. (708711 - 700000), в 2006 році - 81205 тис. грн. (881205 - 800000).

Визначимо число оборотів за формулою

: (2.3)

За 2004 рік

= 42431/110543 = 0,384

За 2005 рік

= 83438/341886 = 0,244

За 2006 рік

= 81117/167657 = 0,484

Визначимо середню тривалість обороту позики за формулою

, (2.4)

де

- тривалість періоду дорівнює 12 місяців.

За 2004 рік

= 12/0,384 = 31,25 місяця

За 2005 рік

= 12/0,244 = 49,18 міс.

За 2006 рік

= 12/0,484 = 24,79 міс.

Визначимо індекси швидкості обороту й тривалості одного обороту по відповідним формулам

і
(2.5) і (2.6)

За 2005 рік

= 0,244/0,384 = 0,635;
= 49,18/31,25 = 1,574

За 2006 рік

= 0,484/0,384 = 1,260;
=24,79/31,25 = 0,793

Отже, робимо висновок:

У 2005 році за рахунок скорочення числа оборотів позик на 36,5% (0,635 - 1,0) середня тривалість одного обороту збільшилась на 57,4% (1,574 - 1,0), а у 2006 році за рахунок збільшення числа оборотів позик за два роки на 26% (1,260 - 1,0) середня тривалість одного обороту зменшилась на 20,7% (0,793 - 1,0) порівняно з базисним роком.

Враховуючи, що вартість наданих банком позик (процентні ставки кредитів) як фізичним особам, так і юридичним особам в середньому була однаковою, то наведений висновок повною мірою стосується цих категорій клієнтів банку.

Розрахуємо темпи росту і темпи приросту кредитних ресурсів на рахунках банку по формулам: [2]

Темп росту

(2.7)

2004 рік -

= 100%;

2005 рік -

= 708711/545431 * 100% = 130%

2006 рік -

= 881205/545431 * 100% = 162%

Темп приросту

(2.8)

2005 рік -

= (708711 - 545431) / 545431 * 100% = 30%

2006 рік -

= (881205 - 545431) / 545431 * 100% = 62%

Побудуємо графік росту середніх залишків наданих кредитів, темпів росту і темпів приросту коштів на рахунках банку (Див. рис.2.1).


З графіків видно, що незважаючи на проведення банком в 2005 році активної кредитної політики, коли було збільшено розміри виданих кредитів в три рази (341886/110543), при цьому розміри повернутих кредитів збільшились тільки в два рази (83438/42431) і складали приблизно 25% обсягу наданих кредитів, та повернення в 2006 році до більш поміркованого співвідношення між наданим і повернутими кредитами, в цілому за цей термін часу зберігався рівномірний темп приросту кредитних ресурсів на рівні 30 - 32%.

Розглянемо, який вплив мали два фактори: вартість наданих клієнтам кредитів (процентні ставки) та обсяг наданих кредитів - на розмір процентного доходу банку.

Із фінансової звітності банку маємо такі дані.

Процентний доход 2006 2005 2004
За кредитами клієнтів 132627 127908 99063
Всього процентний доход по банку 138346 133153 107575

Питома вага процентного доходу за кредитами клієнтів (фізичних і юридичних осіб) в загальному обсязі процентного доходу банку становила: в 2004 році - 92,09%, в 2005 році - 96,06%, в 2006 році - 95,87%, а це означає, що процентний доход за кредитами клієнтів є найбільшою і головною складовою операційного доходу банку і як наслідок показника прибутку банку.

Розрахуємо середньозважені величини процентних ставок за наданими позиками за формулою [67]

, (2.9)

де іn- процентна ставка за кредитами клієнтів. А також враховуємо, як зазначено вище, що середні рівні процентних ставок фізичних і юридичних осіб розглядаємо як однакові.

Згідно фінансової звітності у банка простроченої заборгованості по кредитам немає, тому сума нарахованих процентів

за користування кредитами дорівнює фактичному процентному доходу за кредитами клієнтам.

Тоді отримуємо середні процентні ставки

= 99063/545431 = 18,16%

= 127908/708711 = 18,05%

= 132627/881205 = 15,05%

Попередньо бачимо, що при рості процентного доходу банку і рості обсягу кредитних ресурсів просліджується тенденція (тренд) зниження процентних ставок, тобто вартості цих ресурсів.

Для подальшого аналізу розраховуємо:

індекс суми нарахованих (отриманих) процентів

(2.10)

в 2004 році -

= 1,0

в 2005 році -

= 127908/99063 = 1,291