Смекни!
smekni.com

Формування та управління кредитним портфелем на прикладі ПАТ Промінвестбанк (стр. 11 из 11)

Найменування статті На звітну дату кварталу
поточного кварталу попереднього фінансового року
Чистий процентний дохід 462 270 441 757
Чистий комісійний дохід 432 800 347 732
Дивідендний дохід 97 0
Торговельний дохід 36 994 22 718
Прибуток / збиток від інвестиційних цінних паперів 0 5 777
Прибуток від участі в капіталі 0 91
Інший дохід 17 273 11 974
Операційний дохід 913 434 830 049
Загальноадміністративні витрати (228 632) (208 829)
Витрати на персонал (388 358) (264 549)
Прибуток від операцій 234 269 307 782
Чисті витрати на формування резервів (46 542) (29 828)
Прибуток до оподаткування 187 727 277 954
Податок на прибуток (65 406) (107 411)
Прибуток після оподаткування 122 321 170 543
Непередбачені доходи / витрати 0 0
Чистий прибуток / збиток банку 122 321 170 543