Смекни!
smekni.com

Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи (на прикладі ВАТ Райффайзен Банк Аваль) (стр. 10 из 15)

Таблиця 2.7 – Кредитно-інвестиційний портфель комерційних банків України першої групи станом на 01.01.2008 року

№ п/п

Банк

КІП, млн. грн.

Питома вага, %

В тому числі

Міжбанківські кредити, млн. грн.

Кредити юридичним особам, млн. грн.

Кредити фізичним особам, млн. грн.

Цінні папери, млн. грн.

ВСЬОГО

470353,86

100,00

47771,66

243925,50

152711,27

25945,43

1

ПриватБанк

48515,91

10,315

4662,93

23878,08

18948,16

1026,75

2

РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ

39788,14

8,459

1607,05

19066,84

17829,73

1284,53

3

УКРСИББАНК

32822,49

6,978

1992,97

11862,34

18057,64

909,55

4

УКРСОЦБАНК

26131,80

5,556

592,47

10619,77

13418,30

1501,25

5

Укрексимбанк

24124,24

5,220

526,95

20734,74

1010,28

1852,27

6

Надра

17555,64

3,799

2864,28

5459,06

8563,41

668,89

7

ОТП Банк

15610,07

3,378

35,07

7479,24

7598,75

497,02

8

Альфа-банк

14041,26

3,038

2489,68

7707,96

3471,50

372,12

9

ОЩАДБАНК

12703,89

2,701

2606,05

3265,96

5293,52

2865,37

10

Фінанси та кредит

13252,44

2,868

627,47

6979,71

4149,64

1495,61

Аналіз показників кредитної діяльності банків України за період з 2005 року по 2007 рік свідчить про домінуючу роль ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" за обсягами кредитування та постійне нарощування його кредитних вкладень, про що свідчать дані наведені в таблиці 2.7.

Як свідчать дані наведені в таблиці 2.6 ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" за обсягом кредитного портфелю займає друге місце, його частка в загальному обсязі наданих кредитів складає 8,3%. Потрібно відзначити, що не зважаючи на те, що протягом досліджуваного періоду банк постійно збільшував обсяги кредитування, питома вага наданих ним кредитів в загальному обсязі кредитного портфелю банків України в 2007 році знизилась, хоча його позиція на кредитному ринку України залишалася стабільною – банк залишився на другому місці за обсягами кредитування (рис. 2.3).

Рисунок 2.3 – Частка найбільших банків в кредитному портфелі (за даними Асоціації українських банків)

Потрібно відзначити, що діяльність банків України, в тому числі і кредитна, значно відрізняється в залежності від того регіону, в якому вони працюють. Це пояснюється дією цілої низки факторів, серед яких головними є інвестиційна привабливість регіонів України та стабільність розвитку конкретного регіону.

Загальний аналіз кредитів дозволяє оцінити динаміку обсягу і структури наданих банком кредитів у досліджуваному періоді. До основних етапів загального аналізу кредитів належать:

- оцінка суми кредитів, наданих банком за період з 2005 року по 2007 роки;

- аналіз структури кредитів за різними класифікаційними ознаками;

- аналіз динаміки обсягу та структури наданих кредитів у досліджуваному періоді;

- оцінка змін у обсязі структурі кредитів за період з 2005 року по 2007 роки та визначення напрямків подальшого розвитку кредитної діяльності банку.

За період з 2005 по 2007 роки приріст заборгованості за кредитами за всіма видами валют склав 23907,7 млн. грн. або 66,3%. Загальна заборгованість за кредитами, наданими ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" станом на 01.01.2008 року склала 36053,0 млн. грн. або 81,0% загального обсягу активів банку.

Визначимо також показник загальної кредитної активності, що розраховується як співвідношення наданих кредитів до сукупних активів. Станом на 01.12.2005 року загальна кредитна активність склала 0,8, а отже банк заслуговує позитивної оцінки, оскільки даний показник повинен знаходитися в межах від 0,55 до 0,8 , що значить , що в банка немає проблем з управлінням активами та відсутні проблеми з ліквідністю.

Динаміка кредитного портфелю протягом періоду, що аналізувався, наведена на рис. 2.4.

Рисунок 2.4 – Динаміка кредитного портфелю ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом 2005 – 2007 років

В ході аналізу кредитного портфелю банку необхідно оцінити його динаміку і структуру в загальному обсязі активних операцій, його тенденції і напрямки проведення у відповідності до кредитної політики. Визначення оптимальної структури активів банку в цілому, та кредитного портфелю зокрема – це проблема, яка потребує ретельного аналізу, який проведемо за допомогою таблиці 2.8.

Таблиця 2.8 – Аналіз кредитного портфелю "Райффайзен Банк Аваль"

Показник

Значення станом на, млн. грн.

Відхилення

01.01. 2006

01.01. 2007

01.01. 2008

2006/2005

2007/2006

2007/2005

абс., млн. грн.

відн,%

абс., млн. грн.

відн, %

абс., млн. грн.

відн, %

Кредитування фізичних осіб

4365,2

10532,4

18325,2

6167,2

141,3

7792,8

74,0

13960

319,8

Кредитування юридичних осіб

7780,1

10349,6

17727,8

2569,5

33,0

7378,2

71,3

9947,7

127,9

Міжбанківське кредитування

776,6

641,2

961,9

-135,4

-17,4

320,7

50,0

185,3

23,9

Кредитний портфель банку

12921,9

21523,2

37014,9

8601,3

66,6

15491,7

72,0

24093

186,5

Дані, наведені в таблиці, підтверджують, що обсяг кредитних вкладень за період дослідження значно збільшився.