Смекни!
smekni.com

Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи (на прикладі ВАТ Райффайзен Банк Аваль) (стр. 12 из 15)

Кредити у сферу виробництва зросли майже в 7 разів, в загальній масі їх рівень збільшився з 1,4% до 6,4%. У галузі харчової промисловості, обсяг кредитів збільшився на 2065201 тис. грн. (на 31,1%), але по відношенню до обсягу кредитного портфеля їх питома вага зменшилася на 1,7%. Кредити у будівництво збільшились на 520821 тис. грн. або 68,3%, в загальній масі кредитного портфеля їх частка не зменшилася і складала 3,5%.

Зростали темпи зростання обсягів кредитів у сферу транспорту та зв’язку, темп приросту склав 34,7% (170224 тис. грн.), їх питома вага у сукупній масі виданих кредитів зменшилась на 0,4%.

Обсяг кредитів у галузі сільського господарства підвищився на 28,8% (на 481405 тис. грн.), їх питома вага у сукупній масі виданих кредитів зменшилась на 1,9%. Всього за галузями промисловості кредитні вкладення збільшились на 71,1%, що, головним чином, пояснюється значним зростанням кредитів, наданих фізичним особам та вкладенням в промисловість.

Проведемо більш детальний аналіз кредитного портфелю фізичних осіб ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом 2005 – 2007 років.

Станом на 01.01.2008 року обсяги кредитів, наданих фізичним особам, склали 17727,6 млн. грн., протягом періоду, що аналізується, обсяги кредитних вкладень фізичним особам помітно збільшилися на суму 7195,3 млн. грн. або на 68,3%.

Динаміка кредитів, що надані приватним вкладникам, наведена на рис. 2.7. На відміну від загального обсягу кредитного портфелю банку, в структурі кредитів, наданих приватним особам, найбільшу питому вагу займають довгострокові кредити, що надаються на житла на первинному та вторинному ринку (таблиця 2.11).


Рисунок 2.7 – Динаміка кредитів, наданих фізичним особам, ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом 2005-2007 рр.

Таблиця 2.11 – Аналіз кредитного портфелю фізичних осіб ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Програми кредитування фізичних осіб

01.01.2008 рік

01.01.2007 рік

Абс. відхилення, млн. грн.

Темп росту, %

За структурою, %

Сума, млн.. грн.

Питома вага, %

Сума, млн.. грн.

Питома вага, %

Аваль-розстрочка

780,7

3,5%

200,2

3,0%

580,5

390,0%

0,5%

Кредитування на купівлю товарів довгострокового кредитування та ремонт оселі

551,1

2,5%

450,2

4,0%

100,9

122,4%

-1,5%

Кредити на будівництво власного житла

413,3

1,9%

245,6

2,5%

167,8

168,3%

-0,6%

Авто в кредит

6429,7

29,2%

4124,0

38,0%

2305,7

155,9%

-8,8%

Житло в кредит

13777,9

62,6%

5185,7

43,0%

8592,2

265,7%

19,6%

Кредитування по Банківських пластикових картках

9,2

0,0%

299,3

2,8%

-290,1

3,1%

-2,8%

Кредитування співробітників АППБ "Аваль" та кредити на спеціальних умовах

45,9

0,2%

27,3

5,5%

18,6

168,3%

-5,3%

Всього кредитів, наданих фізичним особам

22007,9

100,0%

10532,3

98,8%

11475,7

209,0%

-

Як свідчать наведені в таблиці 2.10 дані, протягом періоду дослідження зросли обсяги кредитування за всіма кредитними програмами ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", загальний темп росту склав 209%.

Так, обсяги кредитування за програмою "Аваль – розстрочка" зросли на 580,5 млн. грн.., або на 290,0%, їх частка в структурі кредитного портфелю фізичних осіб збільшилась на 0,5 п.п.

Обсяги кредитування на купівлю товарів довгострокового кредитування та ремонт оселі зросли на 100,9 млн. грн.. або на 22,4%, але їх частка в загальній масі кредитного портфелю знизилась на 1,5 процентних пункти.

Значний темп приросту як за обсягами, так і часткою в загальному обсязі всіх кредитів, мали кредити на купівлю власного житла, які за період дослідження зросли на 8592,2 млн. грн.. або 165,7%, що забезпечило їх домінуючу частину в структурі кредитного портфелю фізичних осіб (їх частка складає 62,9%), при чому за 2005-2007 рр. вона збільшилась на 19,6 п.п.

Значно зросли і кредити на будівництво власного житла – за період, що аналізується, вони зросли на 167,8 млн. грн.. або на 68,3%, приріст частки в загальному обсязі кредитів зменшився на 0,6 процентних пункти.

Протягом 2005-2007 рр. також зростали обсяги кредитування за програмами "Автомобіль в кредит" – на 2305,7 млн. грн., або 55,9%. Темпи зростання кредитування за цією програмою були набагато нижчими, ніж за програмами житлового кредитування, що призвело до зниження їх частки в структурі кредитного портфелю фізичних осіб на 8,8%.

В наочному вигляді структура кредитного портфелю фізичних осіб за кредитними програмами наведена на рис. 2.8.

Проаналізуємо споживчі кредити за різними критеріями класифікації.

Забезпеченість кредитів аналізується за видами забезпечення та його якості. Ціль аналізу – виявити ступінь забезпеченості кредитів, що видаються, а тим самим відповідно, і можливість компенсації при неповерненні раніше виданих кредитів і покриття ризиків.


Рисунок 2.8 – Структура кредитного портфелю фізичних осіб ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" станом на 01.01.2008 р.

Для аналізу забезпеченості кредитів, необхідно визначити питому вагу окремих видів забезпечення в сумі кредитної заборгованості фізичних осіб перед банком. Протягом періоду дослідження питома вага забезпечених кредитів зросла на 8,0 пп.. та склала 92,3%. Найбільша частка - 53,3 % кредитів, які видаються, забезпечені заставою (цінними паперами, рухомим та нерухомим майном). Значну частку – 41,3 % займають кредити, повернення яких гарантується банками чи майном третьої особи.

Частка кредитів без забезпечення складає 7,7%. Банк не вимагає надання забезпечення за кредитними лініями по банківських платіжних картках та тими кредитами, що надаються працівникам банку.

Результати аналізу дають можливість визначити на майбутнє основні напрямки політики банку щодо забезпеченості кредитів, а саме: сприяння зростанню долі забезпечених кредитів у загальному обсязі кредитів та підвищення ліквідності забезпечення.

За даними таблиці 2.12 можна спостерігати зменшення обсягу кредитів з підвищеним ризиком на 851,4 тис. грн. , що в структурі станом на 01.01.2008 року займає лише 31,8 %.


Таблиця 2.12 – Динаміка і структура споживчих кредитів за ступенем ризику

Показники

Сума, млн. грн..

Абсолютне відхилення, млн. грн.

Структура, %

Відносне відхилення, %

За структурою, %

01.01.08

01.01.07

01.01.08

01.01.07

Стандартні

27455,1

13155,4

14299,7

76,1

63,0

52,1

13,1

З підвищеним ризиком

8597,8

7726,5

871,3

23,9

37,0

11,3

13,1

Всього кредитів

36052,9

20881,9

15171,0

100,0

100,0

72,7

-

Збільшення видачі кредитів в таких об'ємах було викликане за рахунок збільшення видачі стандартних кредитів на 14299,7 млн. грн., а темп їх приросту складає 52,1%. Зміни, що сталися для банку є позитивним явищем, оскільки істотно помітне зменшення ризику неповернення кредитів.