Смекни!
smekni.com

Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи (на прикладі ВАТ Райффайзен Банк Аваль) (стр. 15 из 15)

Баланс станом на 31 грудня ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

2007 рік

2006 рік

2005 рік

АКТИВИ

1

Кошти в НБУ та готівкові кошти банку

2547414

2411540

3232071

2

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються НБУ, і цінні папери, емітовані НБУ

2

1054120

300000

750000

3

Кошти в інших банках

3

1853800

1862860

1597364

4

Цінні папери в торговому портфелі банку

4

158983

10919

2925

5

Цінні папери в портфелі банку на продаж

5

65704

151603

174828

6

Кредити та заборгованість клієнтів

6

37253383

20881983

12145297

7

Цінні папери в портфелі банку до погашення

7

4038

3960

3953

8

Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії

8

14437

5142

28330

9

Основні засоби та нематеріальні активи

9

2008054

1675126

952761

10

Нараховані доходи до отримання

10

263916

90582

42235

11

Відстрочений податковий актив

20864

20864

0

12

Інші активи

11

531838

365252

331673

13

Довгострокові активи, призначені для продажу

12

0

137

47

14

Усього активів

44458085

27779968

19261484

Пасиви

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

15

Кошти банків:

13719681

6647146

1693258

15.1

У тому числі кредити, які отримані від НБУ

0

0

46026

16

Кошти клієнтів

13

23011462

17082075

15166803

17

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком

0

0

0

18

Боргові цінні папери, емітовані банком

14

1304940

0

0

19

Нараховані витрати до сплати

15

446191

194575

191226

20

Відстрочені податкові зобов'язання

194698

197891

16587

21

Інші зобов'язання

16

557775

441203

445354

22

Усього зобов'язань

39234747

24562890

17513228

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

23

Статутний капітал

17

2279935

2099935

1499997

24

Капіталізовані дивіденди

0

0

0

25

Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)

0

(2013)

(27189)

26

Емісійні різниці

1423603

68164

0

27

Резерви та інші фонди банку

299213

66790

48376

28

Резерви переоцінки, у тому числі:

611863

622965

190284

28.1

Резерви переоцінки необоротних активів

607814

622445

191130

28.2

Резерви переоцінки цінних паперів

481

520

(846)

29

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років

20819

17082

14072

30

Прибуток/Збиток звітного року, що очікує затвердження

587424

344155

22716

31

Усього власного капіталу

5223338

3217078

1748256

32

Усього пасивів

44458085

27779968

19261484