Смекни!
smekni.com

Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи (на прикладі ВАТ Райффайзен Банк Аваль) (стр. 14 из 15)

14. Гольцберг М.А., Хасан-Бек Л.М. Кредитование. К.: Торгово-изда-тельское бюро ВНV, 2004. – 362с.

15. Демченко Ю., Савчук С. Актуальність ризик-менеджменту в банках // Вісник Національного банку України. – 2001. – № 8. – С. 50-52.

16. Доброскок М.А. Кредитование населения на потребительские нужды // Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей: Наукове видання.- Х.: Константа, 2004.- 212 c.- ISBN 966-342-027-8

17. Дребот Н.П., Сідельник О.П. Проблеми та перспективи оптимізації співпраці банків з малим та середнім бізнесом // Регіональна економіка. – 2007. - №1. – с.204.

18. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. "Модели анализа кредитоспособности заемщиков" //Финансы и кредит – 2002- №6.

19. Закон України "Про страхування" // Орієнтир № 44,2001р.

20. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р. № 2121 – ІІІ.

21. Закон України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні" від 16.07.1999 р.

22. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р. № 679 – XIV.

23. Івасів Б., Клапків М. Економічний зміст та форми страхування кредитів // Вісник НБУ.- 2005.-№5. с.51-52.

24. Івасів Б.С. Гроші та кредит: підручник / НБУ - Тернопіль: "Карт-бланш", 2000 р.-510с.

25. Карлин Т.Р. Макмин А.Р. Анализ финансовых отчетов (на основе GAAP): Учебник-М.: ИНФРА-М, 2003.-448с.

26. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности.-М.: Финансы и статистика, 2005.-432с.: ил.

27. Колесникова В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. – М.: "Финансы и статистика", 2004. – 464с.

28. Колесов А.И. Некоторые вопросы развития рынка потребительского кредитования // Деньги и кредит (рус.).- 2005.- № 7.- C.20-23

29. Котовська Р.Р., Ричаківська В.М. Операції комерційних банків. Львів.:"Центр Європи", 1997.-312с.

30. Крупка М.І., Кончаківський І.В., Скаско О.І. Роль системи оцінки ризиків (СОР) у забезпеченні стабільності комерційних банків України. // Фінанси України. - 2004. № 9. с 100-105.

31. Лаврушин О.И. Банковские операции.- М.: ИНФРА-М,1996.-208с.

32. Методика оцінки фінансового стану позичальника (внутрішній нормативний документ АКБ "Райффайзен Банк Аваль")

33. Мороз А.Н. Банковские операции. К.: "Лібра", 1994. – 336с.

34. Основы банковского дела /Под ред. д-ра экон. наук А.Н. Мороза.-К.:"Издательство Либра" МП, 2002.-330с.

35. Побединська В. Проблеми споживчого кредитування в Україні. // Вісник НБУ. – 2005. – №2. с.42- 43.

36. Положення Національного банку України "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків ". Затверджене постановою Правління НБУ від 6 липня 2000р. № 279// Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2000. -№9.- С. 54 - 73.

37. Положення НБУ "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями" №279 від 6 липня 2000 року

38. Прошкина И.С. Практика потребительского кредитования в коммерческом банке // Банковские услуги (рус.).- 2005.- № 10.- C.2-32

39. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: "Дело Лтд", 1995. – 768с.

40. С.Фабер, Г.Карчева. Фінансовий стан та основні проблеми в діяльності банків у 2007 році. Вісник НБУ, №3/2008, (стр. 9).

41. Савлук М.І. Вступ до банківської справи. – К.: "Лібра", 1998. – 344с.

42. Саутенков В.В. О кредитах населению. // Народный депутат. – 2002.– №12. с.119-123.

43. Словарь-справочник финансового менеджера.-К.:"Ника-Центр", 2003.-480с.-(Серия "Библиотека финансового менеджера"; Вып 1).

44. Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета.-М.: Финансы и статистика, 2000.-496с.: ил.

45. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой/ Под общей редакцией проф., д.э.н. А.П.Градова и проф., д.э.н. Б.И.Кузина.-Санкт-Петербург:Специальная литература, 2006.-510с.

46. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол-ву і наук ред. С.С.Осадець. К.:КНЕУ, 1998.- 528с.

47. Техника финансового анализа/Пер. с англ. Под ред. Л.П.Белых.-М.:Аудит, ЮНИТИ, 1996.-663с.

48. Фінансово-банківська статистика. Практикум: Навч. посібник/П.Г.Вашкін та інш.-К:Либідь, 2002.-342с.

49. Хоревский Л., Старовойтова О. Потребительское кредитование: достижим ли успех с помощью автоматизации? // Банковские технологии (рус.).- 2004.- № 9.- C.34-38

50. Чайковський Я. Удосконалення методики комплексної оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ. - 2005. - №11. - с. 30.

51. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор оптимальных решений, финансовое прогнозирование: Учеб. пособие/ Под ред. М.И. Баканова, А.Д. Шеремета.-М.: Финансы и статистика, 2000.-656 с.:ил.

52. www.bank.gov.ua (сайт НБУ).


Додаток А

Організаційна структура "Райффайзен Банк Аваль"Додаток Б

Звіт про фінансові результати станом на 31 грудня ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітки

2007 рік

2006 рік

2005 рік

1

Чистий процентний дохід

2252049

1418534

850416

1.1

Процентний дохід

19

4222806

2592023

1734320

1.2

Процентні витрати

20

(1970757)

(1173490)

(883904)

2

Чистий комісійний дохід

897844

780165

630841

2.1

Комісійний дохід

1055395

863388

699635

2.2

Комісійні витрати

(157551)

(83223)

(68794)

3

Торговельний дохід

21

156824

151955

157490

4

Дохід у вигляді дивідендів

22

27

0

0

5

Дохід від участі в капіталі

231

264

224

6

Інший дохід

48077

16078

20122

7

Усього доходів

3355052

2367076

1659093

8

Загальні адміністративні витрати

23

(588005)

(477363)

(363225)

9

Витрати на персонал

24

(999600)

(702424)

(533986)

10

Втрати від участі в капіталі

(21976)

(4434)

0

11

Інші витрати

(298383)

(257028)

(440015)

12

Прибуток від операцій

1447088

925826

321867

13

Чисті витрати на формування резервів

25

(572637)

(412856)

(259635)

14

Дохід/збиток від довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

0

15

Прибуток до оподаткування

874451

512971

62232

16

Витрати на податок на прибуток

26

(287027)

(168816)

(39516)

17

Прибуток після оподаткування

587424

344155

22716*

18

Чистий прибуток/збиток від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

0

0

0

19

Чистий прибуток/збиток банку

587424

344155

22716*

20

Чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

0,03

0,02

0,00

21

Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію (грн.)

28

0,03

0,02

0


Додаток В