Смекни!
smekni.com

Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи (на прикладі ВАТ Райффайзен Банк Аваль) (стр. 8 из 15)

• Накопичувальний депозит (з можливістю поповнення вкладу)

• Достроковий депозит (з можливістю повного та часткового дострокового зняття коштів)

• Депозитна лінія (розміщення на одному рахунку до 5 депозитів одночасно - з різними сумами, на різні строки та з різними процентними ставками)

• Депозит на короткий строк (від 3-х днів)

В таблиці 2.2 наведено обсяг коштів клієнтів "Райффайзен Банк Аваль", за даними цієї таблиці для наочності побудуємо графік структури коштів клієнтів банку (див. рис. 2.2).


Таблиця 2.2 – Кошти клієнтів за станом на 31 грудня 2007 року "Райффайзен Банк Аваль" (тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

2007 рік

2006 рік

1

Кошти суб'єктів господарювання, у тому числі:

4846457

5619604

1.1

Кошти на вимогу

3234397

3279282

1.2

Строкові кошти

1612060

2340322

2

Кошти фізичних осіб, у тому числі:

11503121

9165813

2.1

Кошти на вимогу

3358473

2634524

2.2

Строкові кошти

8144649

6531289

3

Кошти бюджету, спеціальних фондів та інші кошти клієнтів, що утримуються з бюджету

186422

26109

4

Кошти небанківських фінансових установ, у тому числі:

229031

122996

4.1

Кошти на вимогу

77153

54794

4.2

Строкові кошти

151878

68202

5

Інші зобов'язання перед клієнтами

317044

232281

6

Усього

17082075

15166803

Рисунок 2.2. Структура коштів клієнтів банку на 1.01.2008 р.

З приведеного графіку видно, що основну питому вагу в структурі займають кошти фізичних осіб – 68% і кошти суб'єктів господарювання – 28%.

Нараховані доходи "Райффайзен Банк Аваль" за 2007 р склали 127 718 тис. грн., крім того, за позабалансовим рахунком 9603 враховуються не сплачені в строк доходи в сумі 8 265 тис. грн. Питому вагу в загальній сумі нарахованих доходів - 116 439 тис. грн., або 91%, складають нараховані доходи по кредитах, які надані клієнтам. Під нараховані і не отримані доходи сформовані резерви в сумі 37 136 тис. грн.

Інші активи Банку представлені реальними запасами матеріальних цінностей в сумі 46 057 тис. грн., банківськими металами в сумі 25 039 тис. грн., витратами майбутніх періодів в сумі 17 421 тис. грн., дебіторською заборгованістю до погашення. Під зменшення корисності інвестицій в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу, сформовано резерв в сумі 21 976 тис. грн.

Довгострокові активи, призначені для продажу за станом на 1 січня 2007р. склали 22 113 тис. грн. і представлені інвестиціями в дочірні компанії в сумі 21 976 тис. грн. і необоротними активами, що призначені для продажу в сумі 137 тис. грн.

Результати діяльності банку за 2007 рік розкриваються в Звіті про фінансові результати та примітках до звіту.

За 2007 рік Банком отримано прибуток в сумі 344 155 тис. грн., який на 321 439 тис. грн. більше ніж за попередній рік (скоригований прибуток на суму переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2006 рік складав 22 716 тис. грн.).

Загальний обсяг доходів, отриманих банком за банківськими та іншими операціями складає 3 625 551 тис. грн., загальний обсяг витрат 3 281 396 тис. грн..

Основною статтею доходів банку є процентні доходи - 2 592 023 тис. грн., які складають 71,5 % від загального обсягу доходів отриманих Банком за 2006 рік.

Процентні витрати Банку за звітний рік складають 1 173 490 тис. грн. або 35,8 % від загального обсягу витрат.

Чистий процентний дохід банку складає 1 418 534 тис. гривень і в порівнянні з попереднім періодом збільшився на 568 118 тис. грн.

Другою по значності статтею доходів банку є комісійні доходи (табл. 2.3), які склали у 2007р. 863 388 тис. грн. що на 163 753 тис. грн. більше ніж у попередньому році. В структурі загального обсягу доходів комісійні доходи займають 23,8 %.

Таблиця 2.3 – Структура комісійних доходів "Райффайзен Банк Аваль" (тис. грн.)

Статті комісійних доходів

2007 рік

2006 рік

-розрахунково-касове обслуговування клієнтів

735 050

587 995

- кредитне обслуговування клієнтів

12 649

9 500

-за операціями з цінними паперами клієнтів

2 308

1707

- за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів

56 777

54 972

- за позабалансовими операціями з клієнтами

32 300

37 098

- комісійні доходи за операціями з банками

12 537

6 003

- інші комісійні доходи за операціями з клієнтами

11767

2 360

Всього

863 388

699 635

Найбільшу питому вагу в структурі комісійних доходів за операціями з клієнтами займають надходження від розрахунково-касового обслуговування.

Торгівельний дохід від операцій з іноземною валютою та цінними паперами в торговому портфелі визначився в сумі 151 955 тис. грн., який складається відповідно з результату від торгівлі іноземною валютою в сумі 150 128 тис. грн., торгівельного доходу по операціях з цінними паперами в сумі 1 824 тис. грн. та іншого в сумі 3 тис. грн.

Інший дохід Банку за 2007 р. складає 16 078 тис. грн. і збільшився, порівняно з минулим роком, на 873 тис. грн. Дохід у вигляді дивідендів від інвестицій в дочірні компанії за 2006 рік склав 80 тис. грн.

Основними статтями витрат, після процентних, у 2007 році були загальні адміністративні витрати банку, витрати на персонал та інші витрати банку.

На утримання персоналу в кількості 17 247 чоловік (середньоспиcкова чисельність) витрачено 702 424 тис. грн. Середня заробітна плата середньоспискового працівника склала 2 490 гривень в місяць.

Значними витратами для банку є загальні адміністративні витрати (табл. 2.4), які склали 477 363 тис. грн. та зросли на 114 138 тис. грн., в порівнянні з минулим роком.

Таблиця 2.4 – Структура окремих статей загальних адміністративних витрат тис. грн.

Статті витрат

2007 рік

2006 рік

- витрати на комунальні послуги

17 295

12 208

- господарські витрати

45 435

32 459

- витрати на охорону

15 973

15 305

- інші експлуатаційні витрати

9 303

8 568

- витрати на СЕП

14 527

14 264

- витрати на інші системи банківського зв'язку

24 289

19 823

-поштово-телефонні витрати

37 348

25 647

- витрати на відрядження

8 442

3 876

- представницькі витрати

10 216

5 789

- витрати на маркетинг і рекламу

32 529

11476

- спонсорство та доброчинність

2 502

3 456

- Інші адміністративні витрати

2 382

1519

Всього витрат

220 241

154 390

Порівняльна характеристика витрат на сплату інших податків та обов'язкових платежів крім податку на прибуток характеризує зміни, що відбулись в розрізі відповідних статей (табл. 2.5).

Таблиця 2.5 – Витрати банку на податок тис. грн.

Показник

2007 рік

2006 рік

Податок на прибуток

168 816

39 516

Податок на додану вартість

1428

1473

Податок на землю

1061

501

Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

47 323

28 742

Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток

8 777

9 749

Всього

227 405

79 981

Витрати на податок на прибуток за звітний рік складають : поточного податку на прибуток - 189 680 тис. грн.; відстроченого податку на прибуток - 20 864 тис. грн. і збільшились в порівнянні з минулим роком на 129 300 тис. грн..

На протязі 2007 року банком сформовано резервів під активні операції (крім резервів під кредитні ризики) на суму 413 976 тис. грн., повернуто раніше списаних за рахунок резервів активів на суму 1 120 тис. грн.