Смекни!
smekni.com

Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи (на прикладі ВАТ Райффайзен Банк Аваль) (стр. 11 из 15)

Найвищі темпи зростання мали обсяги кредитів, наданих фізичним особам. Протягом періоду дослідження вони збільшилися на 13960 млн. грн. або 320% та склали 18325,2 млн. грн. Найвищі темпи зростання були зафіксовані в 2007 році, коли обсяг кредитів, наданих приватним особам, зріс на 7792,8 млн. грн.. або на 74,0%. В сфері кредитування фізичних осіб банк протягом періоду, що вивчається, був одним з лідерів ринку роздрібного кредитування та займав друге місце за обсягом кредитів, наданих фізичним особам, в загальному обсязі кредитів по банківській системі, станом на 01.01.2008 року частка ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" складала 3,8%.

Також протягом періоду, що аналізується, зростали і обсяги кредитування юридичних осіб. За період дослідження обсяги кредитного портфелю юридичних осіб зросли на 9947,7 млн. грн. або на 127,9% та станом на 01.01.2008 року становили 17727,2 млн. грн. Найвищі темпи зростання протягом 2005 – 2007 років були зафіксовані в 2007 році, коли обсяг кредитів, наданих юридичним особам, збільшився на 7378,2 млн. грн. або на 71,3%.

Таким чином, за наведеними даними, протягом періоду, що аналізується, зростали як кредити фізичним, так і юридичним особам. В той же час, кредитний портфель фізичних осіб зростав більшими темпами, ніж юридичних осіб. Дану ситуацію можна пояснити тим, що на даному етапі стратегічною метою ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" є орієнтація на обслуговування приватних осіб, розвиток роздрібного бізнесу.

В той же час, нестабільна динаміка характерна для кредитів, наданих банкам: протягом періоду дослідження вони спочатку зменшилися на 135,4 млн. грн. або на 17,4% та станом на 01.01.2007 року склали 641,2 млн. грн., а в подальшому збільшились на 320,7 млн. грн. або на 50,0% та станом на 01.01.2008 року склали 961,9 млн. грн.

Динаміка складових кредитного портфелю протягом періоду, що аналізується, наочно відображена на рис. 2.5.

Рисунок 2.5 – Динаміка структури кредитного портфелю ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Аналізуючи структуру кредитного портфелю банку протягом періоду дослідження, потрібно відзначити, що вона також зазнала значних зрушень.

Так, за рахунок значного зростання кредитів, наданих фізичним особам, відповідно зросла їх питома вага в структурі кредитного портфелю – на 0,6 процентний пункт (з 48,9% до 49,5% на останню звітну дату). Відповідно, зазначене зростання значення кредитування фізичних осіб призвело до зниження значення інших складових кредитного портфелю ВАТ "Райффайзен Банк Аваль".

Так, частка кредитів, наданих юридичним особам, знизилася на 0,2 процентні пункти (з 48,1% до 47,9%); частка міжбанківських кредитів знизилась на 0,4 процентні пункти (з 3,0% до 2,6%).

Зазначені зміни в обсягах та структурі кредитних коштів сформували наступну їх структуру на останню звітну дату, зображену на рис. 2.6.

Рисунок 2.6 – Структура кредитного портфелю ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" станом на 01.01.2008 року

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що комерційний банк проводить зважену кредитну політику. Кредитний портфель складають як короткострокові, так і довгострокові кредити, питома вага яких на кінець 2007 року склала – 60,1 % та 39,9% відповідно. При загальному прирості кредитних вкладень 186,5%, темп приросту короткострокових кредитів становить – 210,1 %. Це пояснюється тим, що в умовах вкладення кредитних коштів у довгострокові проекти для банку характеризуються значно більшим ризиком, ніж вкладення у короткострокові проекти.

Аналіз та оцінка якості кредитного портфелю ґрунтується на розподілі кредитів за їх класифікаційними видами та ступенями ризику. Умови віднесення кредитів до відповідних груп та рівнів кредитних ризиків для кожної групи встановлюється НБУ і змінюється ним залежно від ситуацій, які складаються на фінансовому ринку.

Оцінку якості кредитного портфеля та визначення динаміки кредитів, в залежності від ступеня їх ризику, здійснено, виходячи з даних наведених у таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 – Кредитний портфель "Райффайзен Банк Аваль" за рівнем ризиків

Категорія

Значення станом на

01.01.2007р.

01.01.2008р.

Відхилення

млн. грн.

% до підсумку

млн. грн.

% до

підсумку

2007/2006

Питома

вага

Абс млн. грн

В % до бази

Стандартні

13155441

63%

27455122

76,2%

14299681

68,5%

94,3%

Під контролем

7 282 408

34,90%

8 128 322

22,5%

845914

4,1%

5,6%

Субстандартні

206235

1%

59210

0,2%

-147025

-0,7%

-1,0%

Сумнівні

201797

1%

364424

1,0%

162627

0,8%

1,1%

Безнадійні

36102

0,2

45877

0,1%

9775

0,0%

0,1%

Як видно з таблиці 2.8, якість кредитного портфелю банку підвищилась. Так, на 01.01.2008 року питома вага стандартних, субстандартних кредитів та кредитів під контролем зросла на 13,2% і досягла 98,9 % при одночасному зниженні сумнівних і безнадійних боргів. Також слід відзначити, що темпи приросту стандартних кредитів перевищують темпи приросту кредитного портфеля в цілому. Це дозволило ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" підвищити ефективність кредитної політики.

Особлива увага в загальному аналізі має приділятися дослідженню галузевої структури кредитів, яка характеризує рівень диверсифікації кредитів, а також галузеву спрямованість кредитної діяльності банку. Як відомо, в цілому ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" в равній мірі зосереджений на співпраці як з фізичними, так і з юридичними особами і основним стратегічним завданням банку є підняття на вищий рівень економіки нашої країни. Проте і обсяги роботи банку з фізичними особами з кожним роком збільшуються, зокрема і в кредитуванні також.

Якщо аналізувати кредитний портфель за галузями промисловості (Таблиця 2.10), то найбільшу питому вагу у цій класифікації займає галузь торгівлі та фінансів - 33% від загальної маси (2,2 млрд. грн.), рівень видачі кредитів у ці сфери збільшився на 24%, виробництво харчової продукції – 30% (2,1 млрд. грн.), оптова (4,3 млрд. грн.) та роздрібна (1,6 млрд. грн.) торгівля, операції з нерухомістю (1,0 млрд. грн.).

Таблиця 2.10 – Структура кредитного портфеля за галузями промисловості

Назва статті

01.01.2006 рік

01.01.2007 рік

Абс. відхилення, тис. грн.

Темп росту, %

За структурою, %

Сума тис. грн.

Питома вага, %

Сума тис. грн.

Питома вага, %

Торгівля та фінанси

6201344

28,6%

10258756

27,6%

4057412

165,4%

-0,9%

Виробництво

300255

1,4%

2365456

6,4%

2065201

787,8%

5,0%

Харчова промисловість

1580585

7,3%

2072501

5,6%

491916

131,1%

-1,7%

Будівництво

762218

3,5%

1283039

3,5%

520821

168,3%

-0,1%

Кредити фізичним особам

10532347

48,5%

17727633

47,7%

7195286

168,3%

-0,8%

Транспорт, зв’язок та складське господарство

455233

2,1%

625457

1,7%

170224

137,4%

-0,4%

Сільське та лісне господарство

1671335

7,7%

2152740

5,8%

481405

128,8%

-1,9%

Інше

216766

1,0%

679774

1,8%

463008

313,6%

0,8%

Всього кредитів та авансів клієнтам (загальна сума)

21720083

100,0%

37165356

100,0%

15445273

171,1%

Х


В загальній сумі кредитного портфелю частка кредитів в промисловість знизилась на 2,5%. В сучасних економічних умовах ці галузі зростають швидкими темпами, що пояснює збільшення обсягу кредитування.