Смекни!
smekni.com

Ринок цінних паперів України (стр. 11 из 15)

Т- кількість періодів, за які беруть відповідну інформацію; m - сподівана норма прибутку .

В нашому конкретному прикладі з фінансовими вкладеннями в акції ВАТ "АСК Укррічфлот", які були зроблені ЗАТ "Сантехніка" в 1996 році, можливо визначити й величину пов"язаного з цим ризику.

Використовуючи данні таблиці 6 ,отримаємо:

Таблиця 11.

Розрахунок ризику вкладень ЗАТ "Сантехніка".

Період

Rt

Rt-m

(Rt-m) ^2

2 півріччя 95 р

12.5

-2.87

8.24

1 півріччя 96 р

14.71

-0.66

0.44

2 півріччя 96 р

13.51

-1.86

3.46

1піврівччя 97 р

20.7б

5.39

29.05

Сума

41.19

У розрахунках використаємо попередньо обчислену сподівану норму прибутку, що становить 15.37%.

Отримаємо

V= 41.19 / 3 = 13.73

d = 3.71%

Отриману величину середньоквадратичного відхилення можна охарактеризувати як сприятливу, а це значить, що акції обтяжені не досить великим ризиком.

Наступним елементом, який потрібно розглянути, є проведення аналізу не для кожної окремої акції, а для їх сукупності. Це зумовлене тим, що дуже мало хто формує інвестиційний портфель з одного або кількох цінних паперів. Портфель, як правило, включає до десяти й більше найменувань різноманітних цінних паперів і все це потребує аналітичної обробки та оцінки. А для цього розглянемо ситуацію портфелю з кількох різних акцій.

3.3. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ 3 БАГАТЬОХ АКЦІЙ.

Узгодження максимізації норми прибутку і мінімізації ризику не є простим, бо на досить ефективному ринку цінні папери з високою нормою прибутку характеризуються відповідно високим ступенем ризику. Розсудливий інвестор шукає такі можливості розміщення капіталу, за яких зі збільшенням норми прибутку одночасно зменшувався б ступінь ризику. Такі можливості дає йому формування портфеля цінних паперів. Сукупність придбаних цінних паперів складає їх портфель.

Тому розглянемо портфель до, якого залучено багато різних акції.

Введемо такі позначення:

n – кількість різних акцій, що залучаються до портфелю;

mi– сподівана норма прибутку і-ї акції;

dі – ризик і-ї акції;

ріj– коефіцієнт кореляцї і-ї та j-ї акції;

хі – частка і-ї акції, залученої до портфелю.

Очевидно, що

Sхі=1

Аналогічно, як у випадку двох акцій, так і в загальному випадку, потрібно вміти обчислювати сподівану норму прибутку і ризик портфеля.

Це здійснюють за допомогою таких формул:

m= SЕ хі*mі

V = Sхі^2*d^2 +SSxi*xj*di*dj*pij

d=(V)^0.5

де m- сподівана норма прибутку портфеля акцій;

V- варіація портфеля акцій;

d- середньоквадратичне відхилення (ризик) портфеля акцій.

3 формул випливає, що варіацію, тобто ризик портфеля, можна трактувати як суму двох складових. Перша складова віддзеркалює індивідуальний ризик кожної акції. Оскільки це середньозважена варіацій окремих акцій; друга складова характеризується взаємозв"язками між парами акцій. Тобто показує вплив коефіцієнтів кореляції пар акцій на ризик портфеля: від"ємні величини коефіцієнтів кореляції призводять до зменшення варіації портфеля в цілому.

Тепер розглянемо це на нашому прикладі ЗАТ "Сантехніка". Данні про склад портфеля інвестицій в даному випадку можна представити в вигляді слідуючої таблиці.

Таблиця 12.

Даннi про склад портфелю цiнних паперів ЗАТ "Сантехнікна".

Емітент ЦП

Норма прибутку ЦП

Середньоквадрат. відхилення

Частка акцій в портфелі ЦП

АСК "Укррічфлот"

15.37

3.71 0.17
Світлотехніка

6.29

14.96 0.39
Дніпропетр. Річпорт

6.09

1.61 0.28
Корпорац."Електрон"

5.5

1.14 0.16

р12=0.64 р13=1 р14=0.14 р23=0.45 р24=-0.62 р34=0.53

Методику розрахунку показників таблиці було наведено вище, на прикладі

"АСК Укррічфлот". Тому на базі цих даних можливо проаналізувати структуру портфелю цінних паперів ЗАТ "Сантехніка".

Спочатку розрахуємо сподівану норму прибутку портфелю акцій.

m= 0.17*15.37+0.39* 6.29+0.28*6.09+0.16*5.5= 7.65%

Очевидно, що показник сподіваної норми прибутку портфелю не досить високий, що не дуже добре для власника портфелю цінних паперів.

Тепер розрахуємо варіацію портфелю цінних паперів.

V=0.17^2*3.71^2+0.17*3.71*(0.39*14.96*0.64+0.28*1.61*1+0.16*1.14*0.14)+0.39^2*14.96^2+0.39*14.96*(0.28*1.61*0.45+0.16*1.14*(0.62))+0.28^2*1.61*0.16*1.14*0.53++0.16^2*1.14^2=7.89

Останнім кроком, виходячи з варіації портфелю цінних паперів, розрахуємо його середньоквадратичне відхилення, а тобто величину ризику портфелю акцій.

d = (37.89) ^0.5= 6.16%

Судячи з величини цього показника, можна стверджувати, що портфель обтяжений досить великим ризиком, якщо порівнювати його з прибутковістю портфелю.

Все це говорить про те, що керівництву ЗАТ "Сантехніка" слід переглянути структуру сформованого портфелю цінних паперів з метою його оптимізації.

Тепер, беручи до уваги всі можливі значення часток окремих акцій в портфелі, та відкладаючи відповідні точки на графіку, отримаємо певну фігуру.

Допустима множина портфелiв. Малюнок 1.

Внутрішня область, точки котрої характеризують ступінь ризику та норму прибутку портфеля за усіх можливих часток окремих акцій в портфелі, називається допустимою множиною портфелів. Тобто ефективним портфелем з допустимої множини буде такий, для котрого не існує іншого:

° з тим самим значенням величини норми прибутку і меншим ступенем ризику;

° з тим самим значенням величини ризику і більшим значенням норми прибутку.

Якщо ж підбивати загальні підсумки, то слід відмітити, що в сучасних умовах на Україні питання аналізу прибутковості та ризику фінансових вкладень в цінні папери набуває ще більш нагального значення з-за того, що ми маємо враховувати ще такий неприємний фактор, як інфляція. А це значить, що вкладання грошей в який-небудь з видів цінних паперів повинне підтверджуватись певними розрахунками, інакше вірогідність втрати інвестицій буде дуже й дуже високою. Тому кожному суб"єкту, який оперує на ринку цінних паперів потрібно вміти оперувати основними показниками та методиками аналізу операцій з цінними паперами.

3.4. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АНАЛІЗУ ОПЕРАЦІЙ 3 ЦІННИМИ

ПАПЕРАМИ НА УКРАЇНІ.

На Україні ринок цінних паперів лише складається, а тому питання його аналізу теж потребує розвитку. І в цьому питанні може стати принагідним зарубіжний досвід аналізу операцій з цінними паперами.

А тут, окрім перелічених вище методик та показників можна було б ще виділити декілька коефіцієнтів щодо аналізу ефективності діяльності фірми, які могли б знайти застосування і в українській економіці.

По-перше, це коефіцієнт покриття, який виражає співвідношення поточних активів - оборотних засобів до короткострокової заборгованості. Він широко використовується як загальний індикатор платоспроможності компанії та можливості погасити першочергові платежі. Так для компанії Easten Коdak це співвідношення в 1988 та 1987 роках склало:

1987 1988

Коефіціент покриття 1,64 1,48

По-друге, коефіціент віддачі акціонерного капіталу. Ця величина показує, який прибуток приносить кожний вкладений інвестором долар. 3 точки зору утримувача акцій найбільш важливим показником рентабельності є рівень віддачі акціонерного капіталу. Для Eastmen Kodak ці коефіцієнти за 1988 й 1987 роки склали:

1987 1988

Коефіцієнт віддачі акціонерного 19,0 % 21,8%

капіталу

По-третє, співвідношення позиченого капіталу до власного, яке показує співвідношення позичених ресурсів й акціонерного капіталу. Таким чином, чим вище цей показник, тим більше заборгованість компанії і тим більш нестійкий її стан.

Окрім названих також велику увагу приділяють коефіцієнту чутливості бета (b). Це один з основних показників, що використовується під час аналізу фінансових ризиків. Показник b характеризує змінюваність доходів за певною акцією відносно доходів по "середньому", повністю диверсифікованому портфелеві котрим в ідеальному випадку є весь ринок цінних паперів.

Значення цього показника регулярно публікуються у західній фінансовій періодиці, він широко використовується для аналізу якості інвестиційних проектів, зокрема для оцінки того наскільки сподіваний дохід компенсує ризикованість вкладів у певний вид цінних паперів.

Розрахунком показників ризику займаються консалтінгові інвестиційні компанії. Так показник b для акцій компанії Easten Коdak становить 0,9 , тобто ризикованість вкладень у ці акції нижча, ніж ризикованість фондового ринку в цілому.

Серед методик аналізу слід ще було б виділити, так звану техніку дисконтування Більшість людей розуміє, що певна кількість грошей має сьогодні більшу вартість, ніж ті самі гроші , наприклад, через три роки. Як кажуть, що "гроші гублять вартість", тобто вартість грошей втрачається з часом навіть за нульової інфляції. Інвестування ж капіталу, зокрема в цінні папери, є прийняттям рішення щодо майбутнього. Тобто йдеться про необхідність визначення ефективності рішень щодо майбутнього та порівняння ефектів, що відносяться до різних моментів часу. Для цього необхідно розглянути зміну вартості грошей за часом. Зробити це можна застосовуючи техніку дисконтування.