Смекни!
smekni.com

Ринок цінних паперів України (стр. 6 из 15)

у векселетримача алогічно вищенаведеному;

у векселедавця дебет рахунку 66 "Видані векселі" на суму векселя кредит рахунку 46 "Реалізація";кредит рахунку 62 "Покупці та замовники" на суму проданого товару, в залежності від обліку процесу реалізації.

Сумові різниці при цьому враховуються за характером в дебет або кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами та кредиторами".

ОБЛІК ЗДАЧІ ОДЕРЖАНИХ ВЕКСЕЛІВ НА ЗБЕРІГАННЯ БАНКУ.

Якщо одержані підприємством векселі здаються на зберігання банку, то в аналітичних регістрах обліку робиться про це помітка, вказується документ, одержаний від банка.

Витрати на сплату банку винагороди за послуги по зберіганню векселів відносяться на рахунок фінансових результатів в дебет рахунку 80 "Прибутки та збитки" в розділі позареалізаційні операції.

Оперативний контроль за платежами по одержанню та виданим векселям рекомендується вести за допомогою картотеки, упорядкованої по строкам погашення заборгованості.

2.5. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДИКИ ОБЛІКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ НА УКРАЇНІ З ЗАРУБІЖНИМИ АНАЛОГАМИ.

Система обліку цінних паперів на Україні, в сучасному її розумінні, з'явилась досить недавно і зараз знаходиться у стані формування та розвитку. Тому дуже важливого значення набуває вивчення її зарубіжних аналогів, які функціонують у розвинутих країнах на протязі багатьох років і мають певні надбання та досягнення в цій сфері. Вітчизняна система дещо відрізняється від іноземної, і для того щоб виявити спільні та відмінні риси розглянемо приклад операцій з цінними паперами у США.

ОБЛІК ВИПУСКУ АКЦІЙ.

Розглянемо приклад. Корпорації Брадлі дозволено випускати 20000 простих акцій номіналом 10 доларів, але вона фактично випускає 1.01.1996 року 10000 акцій з номінальною ціною в 10 доларів.

Якщо акції було реалізовано за ціною більшою номіналу, то на суму перевищення номіналу кредитується рахунок "Капітал, внесений зверх номіналу". А основна сума записується за дебетом рахунку "Каса" та кредитом "Прості акції". Тобто, якщо 10000 простих акцій Брадлі було продано по 12 доларів за акцію, то буде мати місце таке бухгалтерське проведення:

Д-т. К-т.

1 січня. Каса 120000

Звичайні акції 100000

Капітал, внесений зверх номіналу 20000

Остання сума в 20000 доларів є частиною авансованого капіталу і в Балансі розділі "Акціонерний капітал" ця сума приєднується до номінального капіталу. На Україні ж аналогічна сума обліковувалась би за кредитом 88 рахунку " Фонди спеці-

ального призначення". А потім була б списана на рахунок 80 "Прибутки та збитки". Тобто ми не мали б збільшення уставного капіталу на 20000 доларів, як у США.

Якщо ж акції Брандлі було продано за ціною нижчою номіналу, то рахунок "Знижка на акції" дебетується на розмір уцінки. Але випуск акцій зі знижкою зустрічається дуже рідко, бо в багатьох штатах це заборонено.

0БЛІК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ.

Розглянемо суть даної операції на прикладі тієї ж корпорації Брандлі. Так 21 лютого 1996 року радою директорів було об'явлено про виплату дивідендів власникам простих акцій в сумі 56000 доларів. А 31 березня 1996 року вони були сплачені акціонерам, зареєстрова ним на 10 березня 1994 року.

В бухгалтерії мали місце такі проводки:

Дата об’явлення дивідендів.

Д-т К-т

21 лютого Об'явлені дивіденди 56000

Заборгованість по дивідендам 56000

Дата виплат дивідендів.

31 березня Заборгованість по дивідендам 56000

Каса 56000

А в кінці звітного періоду рахунок "Об'явлені дивіденди" кредитується в кореспонденції з дебетом рахунку "Реінвестований прибуток" на суму виплачених дивідендів. Вітчизняна ж система обліку виплати дивідендів більш ускладнена бо ведеться також облік і за приналежністю дивідендів. Так, якщо дивіденди нараховуються своїм працівникам, то кредитується рахунок 70 "Розрахунки по оплаті праці", якщо стороннім власникам акцій, то 76 "Розрахунки з різним дебіторами і кредиторами", а якщо з засновниками, то 75 "Розрахунки з засновниками". Так, це дає дуже детальну інформацію про напрями використання прибутку, але чи є в цьому нагальна потреба. На мою думку американська система обліку дивідендів більш досконала, оскільки вона більш проста і зрозуміла для кожної людини, а не тільки для бухгалтера.

ОБЛІК ВИКУПУ АКЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА ВЛАСНОЇ ЕМІСІЇ.

Ведення цієї операції та бухгалтерське її оформлення: майже ідентичні і на Україні, і в США. Так, наприклад, якщо корпорація Брандлі викупає 1000 своїх простих акцій на ринку по ціні 50 доларів, то ця операція буде зареєстрована таким чином:

Д-т К-т

15 вересня Викуплені власні акції 50000

Каса 50000

Треба відзначити, що акції записані за фактичною вартістю їх придбання на ринку, не за номіналом.

На Україні ж так операція була б відображена у такому вигляді:

Д-т 56 субрахунок 2 "Грошові документи" - К-т 50 "Каса"; 51 "Розрахунковий рахунок"; 52 "Валютний рахунок".

Це коротко були наведені основні операції з акціями у США, тепер можливий огляд деяких операцій з облігаціями.

ОБЛІК ВИПУСКУ ОБЛІГАЦІЙ ЗА НОМІНАЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ.

Розглянемо приклад. Корпорація Васон вирішила випустити 1 січня 1996 року 9 процентні облігації на суму 100000 доларів строком на 5 років. Проценти повинні виплачуватись 1 січня та 1 липня кожного року. При цьому облігації продаються з 1 січня 1996 року за їх номінальною вартістю.

Запис про випуск буде мати вигляд:

Д-т К-т

1 січня Каса 100000

Облігації до сплати 100000

Як було відмічено, проценти виплачуються щорічно 1 липня та 1 січня. Таким чином, корпорація повинна виплатити власникам облігацій проценти на суму 4500 доларів 1 липня 1990 року. Розрахунок робиться за такою формулою:

Сума процента= сума займа *ставка процента *строк =100000 *0.09* 0.5= 4500 доларів.

Проценти, які виплачуються власникам облігацій раз у півроку, повинні бути відображені таким чином:

Д-т К-т

Затрати по процентах на облігації 4500

Каса 4500

В Україні для обліку продажу випущених облігацій використовують 95 рахунок "Інші залучені кошти". А сама методика ведення операцій з облігаціями дуже схожа з американською.

Як видно з наведених прикладів, система обліку цінних паперів в Україні практично ні в чому не поступається західним аналогам, але тільки в методичному плані. Якщо ж ми розглянемо, технічну та інформаційну базу вітчизняної бухгалтерії, то стане зрозуміло, що Україні потрібно пройти ще дуже довгий шлях до рівня США та інших високорозвинених країн з питань автоматизації бухгалтерського обліку. Бо Сполучені Штати мають цілісну інформаційну комп'ютерну мережу з централізованим банком даних і розгалуженою системою комунікацій між фірмами-користувачами. Окрім того на ринку США дуже велика пропозиція різноманітних програмних продуктів та систем комп'ютерного ведення бухгалтерського облік в цілому і обліку цінних паперів, як його складової.

2.6. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ 3ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

В УМОВАХ АРМ БУХГАЛТЕРА.

Сучасний рівень розвитку характеризується комп"ютерізацією всіх ланок народного господарства країни. Дійсний обліковий, контрольний, аналітичний процес розподілений по робочим місцям по всій території підприємства і здійснюється в певних організаційно технічних умовах. Ці міста повинні розглядатися як потенційні для організації обліку автоматизовані робочі місця , АРМ бухгалтера.

На робочих місцях бухгалтерських робітників весь комплекс робіт по- в"язаний з веденням обліку, контролю та аналізу, в той час, коли для іншого персоналу фірми функції, пов’язані з бухгалтерським обліком, не є головними і займають лише. частину їх часу. 3вичайно, що організація АРМ для такої категорії персоналу доцільна лише при умові використання АРМ та для виконання їх основних функцій. Автоматизація робочих місць робітників структурних підрозділів, що здійснюють документування господарських операцій, в більшості випадків доцільна лише при умові комплексної автоматизації всіх облікових, контрольних та аналітичних функцій.

Автоматизоване рішення обліку фінансових вкладень в цінні папери включає наступні задачі:

· облік фінансових вкладень в акції;

· облік фінансових вкладень в облігації;

· облік фінансових вкладень в казначейські зобов’язання;

· облік фінансових вкладень в ощадні сертифікати;

· облік фінансових вкладень в векселі;

· облік фінансових вкладень в інші цінні папери;

аудит фінансових вкладень в цінні папери.

Функціонування АРМ бухгалтера з обліку фінансових вкладень в цінні папери повинно забезпечити в діалоговому режимі облік та контроль за фінансовими операціями, що відображають стан підприємства, виконання необхідних розрахунків по аналізу з приводу цього питання з метою здійснення більш прибуткових, ліквідних і менш ризикованих фінансових вкладень. Користувач повинен мати можливість в режимі діалогу проаналізувати стан Фінансових вкладень тощо.

На підприємствах України функціонують різні види АРМ бухгалтера. Серед малих підприємств найбільш розповсюджена регістрація інформації в журналі господарської діяльності та формування головної книги, балансу та звітності. Іншим напрямком є вирішення комплексу задач без пов’язання її з іншими АРМ бухгалтера та системами АСУП.

3 виникненням нового класу ЕОМ, а також з переходом до ринкових відносин з"явилася необхідність оперативного управління на місцях виникнення інформації і тому необхідне впровадження розподіленої системи обробки даних обліку, контролю та аналізу з використанням АРМ бухгалтера по рівням управління комплексів задач.

Інформаційна схема взаємозв’язку АРМ бухгалтера по обліку, контролю і аудиту фінансово-розрахункових операцій ( в даному випадку - фінансових вкладень в цінні папери) з іншими системами приведена на малюнку 1.